Parenteral nutrition

sep 12th, 2009 | Filed under Anestesi, Vätska och nutrition

Behov

Grundindikationen är att TPN/PN bör inledas så snart patienten är cirkulatoriskt stabil och då adekvat försörjning peroralt eller enteralt inte är möjlig. Patienter bör inte svältas i onödan i samband med utredning, medicinska behandlingar eller kirurgi.

 1. Malnutrierad patient
   • TPN/PN inleds så snart patientens tillstånd tillåter, dvs sedan eventuell intorkning och cirkulationsrubbning åtgärdats.
   1. Initialt icke-malnutrierad patient
     • Om patienten inte kan tillgodose sitt nutritionsbehov oralt/enteralt. Max 4 dagars behanding med kolhydratlösningar (glukosdropp). Förutse detta tidigt och vänta ej 4 dgr.
     1. Preoperativt
       • PN ges, om möjligt, minst 7 dagar preoperativt till patienter med svår undernäring.
       1. Postoperativt
        • Om patienten fått TPN/PN preoperativt, ges TPN/PN från första postoperativa dagen. Annars se B.

       Kabiven 1440 ml/dygn är vanligt och bra.

       Terminala cancerpatienter skall ej ges TPN om inte speciell anledning.

       Spårelement: 10 ml Tracel® ges dagligen från första behandlingsdagen

       Vitaminer: 10 ml Vitalipid® Adult och 1 flaska Soluvit® ges dagligen från första behandlingsdagen

       Parenteral nutrition vid speciella sjukdomar

       Intensivvårdspatienten

       Tillför patienten energi (kcal) motsvarande basal energiomsättning.

       Akut njursvikt

       Akut njursvikt är förenat med hög katabolism, nedsatt glukostolerans, långsam fettelimination, rubbad proteinmetabolism samt vätskeretention.

       Förhöjt energibehov, 30-35 kcal/kg/dygn

       Urea bör hållas <30 mmol med hjälp av dialys

       Akut leversvikt

       Tolerans för fett kan vara sänkt

       Risk för hypoglykemi

       Proteintoleransen kan vara sänkt vid encephalopati

       Vid leverkoma bör kvävetillförseln uteslutas helt

       Undvik riklig natriumtillförsel (vätskeretention)

       Administration

       PVK- Perifer venkateter

       För kortare/tillfällig behandling max ca 1-2 v

       Byt infart ofta, helst dagligen

       Välj lågosmolära lösningar avsedda för perifer infusion

       CVK- Central venkateter

       Patient med svåråtkomliga perifera vener

       Då längre tids behov kan förutses

       Följ noga de fastlagda rutinerna vad gäller skötsel av CVK för att undvika komplikationer

       Infusionstid

       Patientens tolerans – Följ främst den rekommenderade infusionshastigheten. Patientens tillstånd avgör om infusionshastigheten kan ökas över rekommenderade nivåer eller behöver minskas.


       Kontroller – Monitorering

       Alla patienter bör under upptrappning av PN kontrolleras vad gäller kroppstemperatur, viktutveckling/vätskebalans, fettolerans och elektrolyter. Patientens tillstånd avgör därefter kraven på uppföljning.

       Kroppstemperatur

       Kan vid näringstillförsel öka med upp till 1 grad. Större temperaturstegring ses vid komplikationer och överdosering av näringssubstrat. Om generell infektion kan uteslutas och temperaturförändringen kvarstår, minska dosen och sänk infusionshastigheten.

       Fettolerans

       Triglycerider bör vara <4 mmol/l, 8 timmar efter avslutad infusion innehållande fett och pågående i 24 tim.

       Vikt/Vätskebalans

       Tidig snabb viktökning (>500 g/dygn) vid tillförsel av näringslösning talar för vätskeretention, alternativt oförändrad vikt initialt hos en svårt malnutrierad traumatiserad patient. Minska dosen och sänk infusionshastigheten. Om vätskeretention kvarstår vid +/- 0 vätskebalans kan diuretikaterapi bli nödvändig. Vätskebalansen bör inte vara positiv.

       Kvävebalans

       Urea >20 mmol/l och stigande – minska aminosyratillförseln

       Elektrolyter

       Framför allt Na, K, Mg och fosfat. Vid malnutrition ses ofta K-, Mg- och fosfatbrist.

       Blodsocker

       Om b-glukos är förhöjt – ge insulin eller minska mängden glukos2, dock ej under 2 g/kg/dygn

       Viktigt att tänka på

       1. Förutom längd och vikt bör PN-dosen relateras till ålder och tillstånd: >70 år: -10%. Vid övervikt kan dosen relateras till BMI 25.
       2. Vid start av TPN/PN till patient med svår undernäring (”refeeding”) ges max 80% av full dos första dagen. Öka till full dos på 3-5 dagar. Kontrollera patienten under upptrappningen.
       3. Det är lika viktigt att undvika över- som undernutriering
       4. TPN/PN bör vara komplett, dvs elektrolyter, spårelement och vitaminer ges från första dagen.
       5. Perifer ven bör användas under en kortare (1-2 v) behandlingsperiod (välj produkter lämpade för perifer infusion). Om infusionsställe byts varje dag kan behandlingen ofta fungera t.o.m. längre än 1-2 veckor
       6. Central ven används för långvarig PN. Subcutan venport används lämpligen vid hemnutrition. Följ noga skötselanvisningarna för porten.
       7. Läkemedel bör i regel inte sättas till PN-lösningar.
       8. Mät patientens totala närings- och energiintag (EN, PN samt intag per os) dagligen samt följ patientens viktutveckling.
       9. Överväg ordination av glutamin till svårt sjuka patienter.

       Hemgång med TPN

       Recept på Kabiven i lämplig storlek, 10 ml Tracel® (spårämnen), 10 ml Vitalipid® (fettlösliga vitaminer) Adult och 1 flaska Soluvit® (vattenlösliga).

       Samtliga skall skrivas ut på recept, dvs sammanlagt 4 receptrutor vid utskrivning av patient med TPN.