Trofoblastsjukdomar

nov 25th, 2009 | Filed under Gynekologi

Trofoblastsjukdomar

Mola hydatidosa är en tumörform som tillsammans med övriga trofoblasttumörer internationellt brukar

benämnas gestational trophoblastic disease (GTD). Incidens: 1/1000 graviditeter.

Riskfaktorer: Asiatiskt ursprung, hög el. låg ålder, tidigare mola

Komplett mola Partiell mola
46XX, 46XY

båda kromosomerna kommer från fadern

saknar foster och hinnsäck

placenta är helt omvandlad av stora ödematösa korionvilli och hyperplastiska trofoblastceller, vilket gör att stora blåsor uppstår

Uterus förstorad

Risk för malignitet 6–32 %

69XXX, 69XXY, 69XYY

två kromosomuppsättningar från fadern och en från modern

Foster förekommer, dock icke viabelt

Risk för malignitet 1–5 %

Gemensamt för de olika formerna är ökad trofoblastproliferation, vilket ofta leder till kraftigt förhöjda nivåer av graviditetshormonet hCG (humant koriongonadotropin) i serum.

Symptom: Vaginala blödningar (vanligast)

Buksmärtor

Illamående (p.g.a. hCG)

Ovanliga: Anemi, Hosta/Bröstsmärtor/Hemoptys, Cerebrala symtom, Hypertyreos, Preeklampsi

Förstorad livmoder, förstorade ovarier med cystbildningar.

Utredning: Högt hCG, avsaknad av foster och ett avvikande utseende på placenta vid ultraljudsundersökning (”snöstormsmönster”) bör inge misstanke om mola

Lungröntgen (för att utesluta lungmetastaser)

Diagnos: PAD, ev genetisk analys

Behandling: Vakuumaspiration

Blod bör finnas i beredskap.

Uppföljning: hCG kontrolleras var 14:e dag tills det är negativt (helst inom åtta veckor), därefter en gång per

månad upp till sex månader och sedan varannan månad upp till ett år.

Man avråder från graviditet under minst sex månaders tid.

Persisterande trofoblastsjukdom – persistent trophoblastic disease (PTD)
–        Kräver alltid cytostatikabehandling, mycket goda resultat
–        Diagnosen: kvarstående hCGproduktion efter utrymning av en mola eller avslutande av annan graviditet.
–        Symtombilden kan domineras av metastaserad sjukdom till olika organsystem,
vanligen lungor – med hosta, bröstsmärtor och hemoptys
mer sällan hjärna och lever – då med neurologiska symtom eller symtom från buken.
Man kan även se vaginala metastaser, som kan blöda ohämmat, t ex vid biopsiförsök
Invasiv mola Koriokarcinom Placental Site Trophoblastic Tumor (PSTT)
–        Molavävnad invaderar myometriet.

–        Risk för uterusperforation och intraabdominell blödning

–        Metastaser:

  • oftast lokalt
  • även fjärrmetastaser.

–        Uppkommer bara efter en mola

–        Högmalign tumörform

–        Kan uppträda efter vilken graviditet som helst

–        1000 ggr högre risk efter mola

–        Metastaserar snabbt till flera olika organsystem

–        Dödlig utan behandling

–        Mycket ovanlig tumörform

–        Uppträder efter alla typer av graviditet

–        Dock mer sällan efter en mola

–        vaginala blödningar eller amenorré

–        Vanligen begränsad till uterus

–        Mindre känslig för cytostatika

–        Kirurgi rekommenderas

Behandlingen påverkar inte utfallet av efterföljande graviditeter