Anestesi vid kardiovaskulär sjukdom

Generella princinper

 • Optimera myokard- och vävnadsoxygenering
 • Bibehåll cardiac output för att ge adekvat vävnadsperfusion
 • Blodtrycket måste vara tillräckligt högt för att bibehålla perfusion i viktiga organ
 • Behåll balans mellan tillförsel och behov av syre till myokard
  • transfundera erytrocyter vid behov
  • optimera cirkulerande blodvolym
  • optimera intrakardiell fyllnad

Faktorer som påverkar myokardoxygenering (oxygen supply)

 • Koronar perfusion
  • Koronart perfusionstryck (diastoliskt tryck i aorta – LVEDP)
   • Ge volym eller alfaagonist gör att höja diastoliskt tryck
  •  Diastolisk tid (beror på hjärtfrekvens)
   • Ge betablockerare för att sänka hjärtrytmen (undvik smärt- eller stressreaktion genom administration av opioider och sederande)
 • Arteriellt oxygeninnehåll
  • Partialtryck av oxygen
   • Säkerställ maximal oxygensaturation
  • Hemoglobinkoncentration
   • Ge erytrocyter vid  anemi
 • Koronarkärlsdiameter
  • Intraluminal obstruktion
  • Extern komprimering
   • Hjärtfrekvens
   • LVEDP
  • Autoreglering (beror på oxygenbehov)
  • Ge nitro eller calciumflödeshämmare för att dilatera kranskärlen

 

Faktorer som påverkar myokardets oxygenbehov (oxygen demand)

 • Hjärtfrekvens
  • Ge betablockerare för att sänka hjärtrytmen (undvik smärt- eller stressreaktion genom administration av opioider och sederande)
 • Kontraktilitet
  • Calciumflödeshämmare för att minska kontraktilitet
 •  Väggtension
  • LVEDP (preload) 
   • Ge nitro, calciumflödeshämmare eller diuretika för att minska preload
  • Arteriellt blodtryck (afterload)
  • Kontraktilitet
   • Calciumflödeshämmare eller fördjupa sövning för att minska kontraktilitet
  • Myokardtjocklek
  • Laplace lag: Väggtension = (transmuralt tryck x kammar-radie) / väggtjocklek 
   • Ge nitro, calciumflödeshämmare eller diuretika för att minska kammar-radie

 

 Etiologi till obalans i oxygen supply/demand

 

 • Atheroscleros i kranskärl (vanligast)
 • Aortastenos
 • Hypertension
 • Hypertrof kardiomyopati
 •  

  Preoperativ bedömning

  Anamnes

  • Dyspné, bröstsmärta, palpitationer, ankelsvullnad och claudicatio är kan vara tecken på cardiovaskulär sjukdom!
  • Elektiv kirurgi bör uppskjutas 6 mån efter hjärtinfarkt
  • Instabil angina ska behandlas preoperativt (ev PCI)
  • Patient med tidigare DVT bör ha trombosprofylax

  Medicinering

  • Betablockare
   • Behåll perioperativt (dossänkning vid bradykardi)
   • Ge atropin vid peroperativ bradykardi
  • Calciumkanalhämmare
   • Undvik isofluran pga risk för ”coronary steal”
  • ACE-hämmare/AII-blockare
   • Predisponerar för njursvikt, särskilt vid hypotension och njurartärstenos
   • Kan ge hypotension vid hypovololemi
   • Kan ge hyperkalemi
   • Bör sättas ut inför op
  • Digoxin
   • Hypokalemi kan ge arytmier
   • Ta EKG
   • Kan ge illamående
  • Diuretika
   • Kan ge hypokalemi
   • Sätt ut om indikationen är hypertoni
   • Behåll om indikationen är njur- eller hjärtsvikt
  • Antikoagulantia
   • Se PM för Warfarin
   • Enkla tumregler:
    • Sätt ut 48 tim innan op
    • Ersätt med LMWH eller heparin (som ju kan reverseras med 1 mg Protamin för varje 100 E heparin)
    • Ge Konakion, Ocplex eller plasma vid PK > 1,5
    • Vid MINDRE kirurgi kan Warfarin sättas in igen första postoperativa dagen
  • Trombocythämmare
   • Relativ kontraindikation till neuroaxial anestesi (låt inte kandidaten sticka!)
   • Diskutera med kardiolog innan utsättning av Trombyl eller Plavix inför op

  Status

  • Hjärtljud, rytm och frekvens (utred blåsljud med UKG)
  • BT (utred hypertoni)
  • Perifer perfusion
  • Tecken till svikt

  Utredning

  • Hb, Elstatus, Krea
  • EKG
  • Ev arbetsprov
  • Ev myocardscint
  • Ev 24 timmars-EKG
  • Ev rtg pulm
  • Ev UKG
  • Sällan angiografi

  Preoperativ behandling

  Behandla hjärtsvikt, arytmier, hypertoni, angina och anemi (Hb < 100) preoperativt

  Premedicinering

  • Bensodiazepin (låg dos till svårt sjuka patienter)
  • Betablockad (i.v. perioperativt och p.o. postoperativt minskar mortalitet o morbiditet)
   • CAVE akut hjärtsvikt och hypotoni
  • Catapressan (Klonidin), ger även sedering och analgesi
   • CAVE hypotoni

   

  Anestesi

  Bibehåll normal hjärtfrekvens och adekvat arteriellt blodtryck utan att öka kardiellt arbete.

  • Överväg regional anestesi (dock ingen evidens för skydd mot myokardischemi)
  • Induktion med hög dos Fentanyl (3-5 μg/kg) och låg dos Propofol
  • LÅNGSAM injektion för att undvika hypotension
  • Undvik Ketalar (ketamin) då det ger tachycardi och hypertension
  • Höga underhållsdoser av opioider undviker smärtreaktion med tachycardi
  • Ge anestesi med låg dos Propofol eller Sevofuran och ev N2O (Isofluran och Desfluran kan ge tachykardi)
  • Ersätt volymförluster omedelbart
  • Försiktig reversering av med Robinul/Neostigmin för att undvika tachycardi
  • Optimera postoperativ smärtlindring för att undvika tachycardi
  • Optimera postoperativ blodvolym
  • Undvik shivering (morfin, catapressan)

  Särskilda fall

  • Vid hjärtsvikt kan preload minskas med diuretika eller nitropreparet och inotropa medel kan krävas för att bibehålla kontraktilitet