Anestesi vid leversjukdom

Preoperativ bedömning

Anamnes

 • Alkohol- och drogmissbruk

Status

 • Ikterus, ascites, ödem och övriga tecken på leversvikt måste uppmärksammas

Utredning

 • Koagulationsstatus, Hb, vita, trc, leverstatus, urea, elstatus, alb (ev proteinprofil), glu, hepatit screening

Preoperativ behandling

 • Spironolakton preoperativt veckorna innan op vid ascites

Premedicinering

 • Försiktig dosering av bensodiazepiner och opioider
 • Ge 100ml 20% mannitol preoperativt för att säkerställa diures 50 ml/h
 • Ev Konakion
 • Ev trombocytkoncentrat

Anestesi

 • Undvik hypovolemi då detta kan utlösa hepatorenaltsyndrom
  • överväg mätning av CVP
 • Undvik hypokapni (risk för försämrad leverperfusion)
 • Atracurium för muskelrelaxation
 • Undvik NSAID, försiktig dosering av opioder
 • Noradrenalin kan behövas för att motverka vasodilatation
 • Undvik hypokapni pga risk för försämrat hepatiskt blodflöde
 • Följ glukos och elektrolyter (risk för hypoglykemi och hypernatremi)
 • Petidin (ex. 20 mg iv) kan vara bättre än Morfin postoperativt