Anestesi vid njursjukdom

Preoperativ bedömning

Medicinering

 • Utsättning av op-dagens ACE-hämmare bör övervägs för att undvika hypotension vid anestesi

Status

 • Blodtryck
 • Trots ödem eller ascites kan patient med nefrotiskt syndrom ha minskad cirkulerande blodvolym (CAVE hypovolemi vid induktion)
 • Vakenhetsgrad kan påverkas av uremi

Utredning

 • EKG
 • Hb
 • Na, K, Ca, krea, tot-CO2, P-HCO3
  • krea >150 innebär risk för postopertiv njursvikt och kardiella komplikationer
 • Ev clearencemätning

Preoperativ behandling

 • Patient ska behandlas i samråd med njurmedicinare
 • Hypervolemi ska behandlas med diuretika (vid bevarad urinproduktion) eller hemodialys preoperativt
 • Hyper- och hyponatremi förekommer vid njursjukdom
 • Hyperkalemi ses vid njursvikt, hypokalemi ses vid diuretikabehandling. Båda tillstånden måste behandlas preoperativ.
 • Tertiär hyperparathyroidism förekommer
 • Hypertoni oh hjärtsvikt förekommer och ska naturligtvis behandlas preoperativt

Premedicinering

 • Undvik NSAID!
 • Låga doser morfin och bensodiazepiner vid njursvikt pga risk för ansamling av metaboliter

Anestesi

 • Överväg regional anestesi (OBS teoretiskt förhöjd risk för epiduralhematom)
 • Optimal tidpunkt för dialys är 48 h innan op
 • Ökad dos av Propofol, men minskad dos av Thiopental krävs
 • OBS att en majoritet av njursjuka patienter har autonom dysfunktion
  • RSI rekomenderas eftersom upp till 70% har gastropares
  • Minskad effekt av Atropin
 • För muskelrelaxation kan Celocurin och Atracurium användas (minimal utsöndring via njurar)
 • Undvik infussion av stora mängder NaCl (Hyperkloremisk metabol acidos)
 • Fösiktighet vid betablockad (risk för hyperkalemi)