Infektionsepikris

okt 23rd, 2010 | Filed under Checklistor, Diagnostik

På samma sätt som inskrivningsjournalen har också slutanteckningen, epikrisen, sina bestämda rubriker.

 

Diagnos: Huvuddiagnos är det tillstånd som under vårdtillfället varit det huvudsakliga problemet. Komplettera med bidiagnoser och åtgärder. Varje diagnos och åtgärd ska åtföljas av en kod; se Diagnoslathund!

Vårdtid: anges med inskrivningsdatum och utskrivningsdatum.

 

Inremitterad: i förekommande fall anges inremitterande läkare.

 

Anamnes: kortfattad sammanfattning av tidigare och aktuell sjukhistoria.

Inkomststatus: ange relevanta fynd i förhållande till patientens sjukhistoria. I allmänhet endast patologiska fynd.

 

Klin. Kem. lab: i princip endast de värden som avviker från normalt.

Bakteriologiska lab: alla svar anges, dvs även negativa odlingar ska refereras.

Fysiologiskt lab: EKG, spirometri etc.

Röntgen: kort sammanfattning av röntgensvar.

Konsulter: kort sammanfattning av de konsultsvar som föreligger. Om konsultsvaren är många, t.ex. hos patienter som skötts tillsammans med ortopedkonsult, kan Du i stället väva in konsultens uppfattning under ”Vårdförlopp”.

Patologi/cytologi: kort sammanfattning i förekommande fall.

 

Vårdförlopp: sammanfattning av vad som skett under vårdtiden och varför man gjort som man gjort. Antibiotikaval, ev. byte och varför byte skett, feberutveckling, hur patienten mått, utredningsresultat, nutrition etc.

Bedömning: i princip diagnos och mycket kort resumé av vårdförloppet. Kan ersättas av kommentar, löpande text, under rubriken vårdförlopp. Bra att använda vid långa och lite komplicerade vårdtillfällen.

 

Epikriskopia: ange till vem kopia ska skickas: inremitterande läkare, ordinarie läkare på vårdcentral eller annan klinik inom slutenvården och till andra läkare som kan ha intresse av sammanfattningen.

 

Läkemedelsberättelse: Denna ges i kopia till patienten eller vårdansvarig, originalet är en bilaga till epikrisen. Det är en kort sammanfattning av vad som hänt under vårdtiden med förklaring varför. Aktuella mediciner ska listas, om ändring skett ska detta anges. Här anges också eventuella uppföljande mottagningsbesök på infektionsklin. eller annanstans.