Perimyokardit (PMC)

Inflammatoriska processer som drabbar hjärtat drabbar vanligen både parikardium och myocardium, men en av komponenterna brukar dominera. Perimyokardit är i regel infektiös, benign viral och drabbar 20-50 årig person. Vanligen akut och övergående förlopp men kan recidivera och bli kronisk. Ibland ses hjärtdysfunktion med sämre prognos.


Etiologi             


Virus

Coxackie B. Echovirus. Influensa A, B. Adenovirus. EBV. CMV. HIV.

Tropiska virus (Dengue, Gula febern m.fl.).


Bakterier

GAS. C diphtheriae. S aureus. Meningokocker. Y enterocolitica. Borrelia.

M pneumoniae. C psittaci. C pneumoniae. Bartonella. Tb.


Protozoer

Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzei.


Mask

Trichinella spiralis.


Icke-infektiösa orsaker 

Uremi, genomgången infarkt (PMI-syndrom), hjärtoperation, underliggande malign sjukdom, thyreotoxikos, SLE, annan kollagenos, vaskulit, läkemedel, trauma. Idiopatisk genes förekommer också.  

Vid anamnes som vid aortadissektion bör detta övervägas som genes till perikardit, då pga dissektion till perikardiet.


Symptom          


Perikardit: Akut debuterande, ihållande central bröstsmärta (Andnings-, rörelse- och/eller lägeskorrelerad). Svårt att ligga men smärtan lindras ofta vid framåtlutad ställning (5). Influensalika symptom, subfebrilitet.

Myokardit: Ofta subklinisk. Prekordial smärta med eller utan utstrålning. Trötthet. Netsatt AT.

Palpitationer (VES, FF, AV-block)

I svåra fall ses: Hjärtsvikt (trötthet, dyspné). Kardiogen chock. Plötslig död. Synkope vid ansträngning.


Utredning


Anamnes           

Symptom enligt ovan? Nyligen genomgången ÖLI?


Status                 

Ofta normalt.

AT (Halsvenstas är tecken på tamponad. Feber)

Cor (Gnidningsljud. Takykardi talar för tamponad. Dova toner. Tredjetonsgalopp.)

BT (hypotoni talar för tamponad).


Kemlab             

Obligat: Blodstatus, CRP, SR, Elstat, Hjärtenzymer (stegrade vid myokardit). Blododling (2). Svalgodling och Strep A (2). Influensatest i NPH-sekret i influensatider (2). Akutserum fryses in (2).

Övervägs: Urat, TSK, RF, ANA, ANCA, Leverstat, Borreliaserologi, annan serologi för att fånga etiologi. Vid exudativ perikardit kan mikrobiologisk provtagning via perikardiocentes utföras.


Fyslab               

EKG (Generella uppåt konkav ST-höjning, T-vågsförändr., Vid Myokardit ses även grenblock, AV-block och extrasystolier).

UKG (Hypokinesi, exudat).

Myokardscint kan vara indicerat i särkskilda fall.


Radiologi

Cor/Pulm: Förstorad hjärtskugga, exudat, ev. pleuravätska

MR kan vara indicerat i särksilda fall.


Patologi

Biopsi ger säker diagnos vid myokardit men är sällan indicerat.


Diffdiagnoser     


Pleurit, Lungemboli, Akut ischemisk hjärtsjukdom.

Reciproka ST-sänkningar förekommer inte vilket är viktigt i diffrentialdiagnostiken mot ST-höjningsinfarkt (1).


Diagnos

 

Diagnoskriterier

  1. Utbredd, uppåt konkav ST-höjning i de flesta avledningar
  2. Senare, kvarstående utbredd T-negativisering
  3. Patologiska Q-vågor saknas
  4. Ibland arytmier, AV-block

 

Behandling      


Arytmiövervakning, åtminstone de första dygnen. Sedan dagliga EKG. Myokarditer kan nämligen påverka retledningssystemet.

Smärtstillande: NSAID (skall undvikas om hållpunkter för myokardit finns eftersom man funnit risk för hjärtsvikt och försämrad läkningsförmåga (1)). Opioider kan krävas.

Antibiotika om misstanke på bakteriellt agens.

Antivirala medel om herpesvirus eller influensa.

Immunosuppressiv behandling kan övervägas i biopsiverifierade fall av snabbt progredierande subakut eller kronisk myokardit (2).


Uppföljning     


Undvik fysisk ansträngning i akut skede samt tills vilo-EKG normaliserats (c:a 2 mån).

Arbets-EKG görs oftast innan hemgång men skall göras innan patienten återupptar kraftigare fysisk ansträngning (2).

 

Komplikationer  


Kronisk recidiverande perikardit, tamponad, myokardit med kardiomyopati.


Referenser


  1. Toss H, Akut bröstsmärta, G. Norrman, Editor. 2007, Akutmedicinkursen: Uppsala.
  2. Asplund K, Kärvinge C: Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård – det medicinska faktadokumentet. Bergslagens grafiska AB, Lindesberg, 2004.