Anestesi vid aspirationsrisk

Risk för aspiration

 1. Akut kirurgi
 2. Ytlig anestesi
 3. Bukpatologi
 4. Obesitas
 5. Opioid som premedicinering
 6. Neurologisk påverkan
 7. Litotripsiläge
 8. Svår luftväg
 9. GER / Hiatushernia

Rapid Sequence induction (RSI) = Crush = Crash

Förberedelse

 1. Förväntad svår intubation är en kontraindikation mot RSI. Välj då t.ex. fiberintubation istället.
 2. Sug ska fungera.
 3. Handlingsplan vid händelse av svårintubation

Genomförande

 1. Sond?
  • Sätt inte sond
  • Om sond redan är satt kan man antingen låta den vara kvar eller ta bort den.
  • Efter sövning bör man sonda inför väckning
  • Ej antacida
 2. Höjd huvudända
  • Vid kräkning sänks huvudändan snabbt och pat läggs i vänster sidoläge – intubera!
 3. Preoxygenering med 100 % syrgas
  • Optimalt tills endtidal syrgashalt är 90% (3-5 min)
  • Fyra vitalkapacitet andetag om tiden är knapp
  • CPAP och manuell ventilering bör undvikas, men kan utföras vid behov och med krikoidtryck
 4. Krikoidtryck?
  • Inga randomiserade studier finns som visar på fördel för pat.
 5. Snabb induktion
  • Barn under 10 år, vid bradycardi och inför ketamininduktion: Atropin 0,02 mg/kg max 0,5 mg alt. Glykopyrron (Robinul®) 4-5 μg/kg
  • Vid högt ICP eller känslig luftväg: Lidokain 1 mg/kg
  • Fentanyl 2-3 μg/kg (CAVE shock)
   • Alt Alfentanil (Rapifen®) 10-30 μg/kg eller remifentanil (Ultiva) 1-1,5 μg/kg
  • Sederande
   • Pentothal 3-4 mg/kg, Propofol 2-2,5 mg/kg eller Ketamin (Ketalar) 2 mg/kg (vid astma eller chock)
 6. Muskelrelaxantia
  • Succinylkolin (Celocurin®) 1-2 mg/kg (CAVE: MH, hyperkalemi, >3 d gammal brännskada, myopatier)
   • Alt Rokuron (Esmeron) 1 mg/kg kan användas vid snabbinduktionsanestesi, vilket ger adekvata intuberingsförhållanden inom 60 sek. hos nästan alla patienter. Kan reverseras med Bridion.

Referenser:

Holmberg. ABC om narkos vid ökad aspirationsrisk. Läkartidningen 2006, 103

Mace. Callenges and advances in intubation: Rapid sequence intubation. Emerg med clin n am. 2008, 26;1043-1068