Trombolys

Alteplas (Actilyse).

Streptokinas (Streptase).

Reteplas (Rapilysin).

Tenecteplas (Metalyse).

 

Farmakodynamik

 

r-PA, streptokinas eller rekombinanta varianter (ökad stabilitet). Omvandlar plasminogen till plasmin som ger fibrinolys.

Streptokinas (Streptase®) Alteplas (Actilyse®)
Framställt från ß-hemolyserande streptokocker tillhörande Lancefieldgrupp C.Aktiveringen av det endogena fibrinolytiska systemet inleds med bildning av ett streptokinas-plasminogenkomplex.Detta komplex har aktiverande egenskaper och omvandlar fritt plasminogen till proteolytiskt och fibrinolytiskt aktivt plasmin..   Rekombinant human vävnadsplasminogenaktivator.Efter bindning till fibrin sker en aktivering som leder till omvandling av plasminogen till plasmin, vilket i sin tur leder till upplösning av fibrintromben. 

 

Indikationer

 

 • Anamnes för akut hjärtinfarkt, samt ST-höjning i minst två angränsande avledningar eller LBBB. Helst inom 12 tim! Ingen effekt när det finns flöde, slår endast hål på fibrinpluggen och har ingen ytterligare effekt. Direkt PTCA är bättre.
 • Lungemboli. Akut massiv lungemboli.
 • Akut ischemisk stroke.
 • Färsk venös och arteriell trombos.
 • Artäremboli.

 

Kontraindikationer

 

Absoluta Kontraindikationer

 1. 2 månader efter CVI.
 2. Pågående invärtes blödning.
 3. Misstänkt dissekerande aorta.

 

Relativa Kontraindikationer

 1. 10 dagar efter större trauma, op, lp, biopsier..
 2. 2 månader efter inre blödning eller skalltrauma.
 3. Blödande ulcus.
 4. Känd malignitet med ökad blödningsrisk.
 5. Graviditet + 10 dagar post partus.
 6. BT >180/110 trots behandling.
 7. Waranbehandling och koagulationsrubbning.
 8. Streptokinas: allergi eller behandling för 5 dagar – 2 år sedan.
 9. Ökad blödningsrisk.
 10. Spinal punktion.
 11. Upprepad streptokinasbehandling > 5 dagar.
 12. Tidigare hjärnblödning.

 

Biverkningar

 

Blödningar.

Mått på effekt

 

Inga finns.

Interaktioner

 

Inga intressanta.

Standarddosering

 

Rapilysin 10 + 10 E bolus med 30 min mellan + heparin 48 tim.

Streptokinas 1,5 milj E 60 min (klenare, kan ges till gamla patienter med inferior infarkt).

Metalyse. 1 x bolusdos (mycket att vinna, stor framväggsinfarkt, liten risk för hjärnblödning).

Antidot

 

Oftast dör patienten innan man hinner göra något. Stäng infusion. Aprotinin (Trasylol, hämmar plasmin) 500 000 E iv under 20 min. Tranexamsyra (Cyklokapron, hämmar bildningen av plasmin). FFP. Ev Octostim 2 ml iv.