Akut artrit

sep 24th, 2009 | Filed under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi

Med akut artrit avses här ett insjuknande med ledinflammation hos en tidigare ledfrisk individ. Symtomutvecklingen kan vara allt från urakut till att sträcka sig över några dagar eller veckor. Genesen är mycket varierande.

 

Symptom

 

Värk (vilovärk) i en eller flera leder. Drabbade leder upplevs ofta som svullna, hettande, ömmande och stela.

Vanligt med påtaglig dygnsvariation, symtommaximum på efternatt–morgon–förmiddag.

 

Utredning

 

Anamnes

Kända utlösande eller associerade faktorer.

Klarlägg tidsförlopp, symtomens karaktär och ledutbredning.

Efterfråga allmänsymptom såsom sjukdomskänsla och feber. Tidigare trauma?

Fråga även efter tidigare extraartikulär inflammation (hud, ögon, pleura, perikard, njurar).

 

Status

Noggrant ledstatus och invärtesmedicinskt status med inriktning mot att särskilja differentialdiagnoser.

Leden/lederna är vid undersökning ömma, svullna och värmeökade men mycket sällan rodnade.

Ställ aldrig diagnosen artrit om objektiva fynd saknas vid ledstatus.

 

Kemlab 

Utöver CRP/SR, LPK, ledvätskeanalyser och i förekommande fall odlingar (mer sällan serologisk diagnostik) har laboratorieanalyser liten plats i diagnostiken av akuta artrit.

 

Radiologi

Röntgen har ringa plats i diagnostiken av akut artrit. Undantag: hemartros, där eventuell skelettskada måste uteslutas, samt vid misstanke om septisk artrit.

 

Diffdiagnoser

 

Hemartros. Varm, svullen, öm led efter trauma. Vid tveksamhet punktera aseptiskt. Överväg fraktur som engagerar ledytan.

Lednära erysipelas, annan mjukdelsinflammation. Noggrann, försiktig palpation. Överensstämmer utbredningsområdet med ledkapselns begränsning? Ligger svullnaden ytligt om leden/senskidorna?

Artralgi. Av patienten upplevd värk i leden, men avsaknad av objektiva fynd. Kan vara delfenomen vid en mängd olika tillstånd. Kan uppträda hos i övrigt friska individer.

 

Handläggning

 

Vid akut påkommen artrit måste septisk sådan uteslutas! Brukar gå med feber men behöver inte ha stegring av inflammatoriska parametrar. Konsultera ortoped vid osäkerhet.

 

Generella råd   

Indikation för sluten vård endast vid septisk artrit, gonokocksepsis samt ibland på smärtindikation vid svår gikt eller pyrofosfatartrit.

Ge patienten adekvata besked om förväntat förlopp och tid för utläkning.

Avlasta, men immobilisera ej, den inflammerade leden. Uppmuntra till aktiva rörelser trots värk. 

Symtomlindring med NSAID-preparat.

Om Septisk artrit respektive Borrelia-artrit uteslutits kan intraartikulär steroidinjektion övervägas.  

 

Behandling efter orsak

Diagnostisk vägledning kan får genom att veta hur många leder som är engagerade. Klicka på nedanstånde länkar för att komma till respektive översikt.

 

Huvudsakliken monoartriter

  • Septisk artrit
  • Gikt
  • Pyrofosfatartrit (pseudogikt)
  • Traumiterativ artrit. Monoartrit efter upprepad ovan rörelse i leden. Anamnesen ger diagnosen. Behandlingen är avlastning.
  • Posttraumatisk artrit. Monoartrit 12-24 h efter direkt trauma mot leden. Hemartros ger värk, svullnad och värmeökning inom 15 min (- 2 h) efter direkt trauma mot leden. Anamnesen ger diagnosen. Vid tveksamhet om hemartros punkteras leden aseptiskt. Överväg fraktur som engagerar ledytan och uteslut detta med röntgenundersökning.

 

Huvudsakligen oligartriter (2-4 leder)

 

Huvudsakligen polyartriter (> 4 leder)

  • Exacerbation av en sedan tidigare känd kronisk artrit (reumatoid artrit, psoriasisartropati m fl). Kliniken beror på grundsjukdomen. Varierande förlopp. Överväg septisk artrit vid monoartrit hos patient med destruerande kronisk ledsjukdom under behandling med immunhämmande farmaka. Om inga kontraindikationer föreligger kan en försämring annars vanligen åtgärdas med ökad NSAID-dos eller intraartikulär injektion med depå-steroider (Depo-Medrol, Kenacort-T, CelestonBifas). Högst tre större leder får injiceras vid samma tillfälle (risk för systemeffekt av steroiderna).
  • Debut av kronisk artrit (reumatoid artrit, psoriasisartropati, SLE m fl). Behandlingen beror på grundorsaken och torde i princinp vara samma som vid exacerbation enligt ovan.
  • Artralgi vid viros.

 

Uppföljning

 

Exacerbation av känd kronisk polyartrit hänvisas för uppföljning till ordinarie behandlande läkare.

Majoriteten av fallen med akut artrit behöver ingen uppföljning.