Septisk artrit

sep 24th, 2009 | Filed under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi

Symptom

 

Oftast monoartrit. Ej nödvändigtvis ”septiskt” allmäntillstånd. De flesta patienter är febrila, men i övrigt relativt opåverkade. Feber i lägre grad hos immunsupprimerade.

Smärtan är oftast svår och svårighet att röra leden föreligger.

Drabbar ytterst sällan i övrigt frisk individ. Drabbar i första hand missbrukare, patienter med malignitet, svårt sjuka, allmäninfekterade, immunosupprimerade samt patienter med nyligen genomgången ledinjektion.   

 

Utredning

 

Hematogent spridd infektion är vanligast. Leta infektionsfoci i anamnes och status. Penetrerande skador? OBS! Tandstatus.

Tag B-LPK, B-celler samt CRP och SR som utgångsvärden.

Vid misstanke om septisk artrit skall leden punkteras oavsett tid på dygnet:         

  • Odla ledvätska.
  • För försök till snabbare diagnostik kan direktfärgning för bakterier begäras.
  • Syn-LPK vanligen >60×109,
  • Syn-Laktat >7 mmol/l talar för septisk artrit
  • Glukoskvot är ett sämre alternativ p g a falskt positiva fynd vid den viktiga differentialdiagnosen RA-skov. Syn-glukos < 50% av B-glukos kan tala för septisk artrit,

Odla från alla tänkbara foci, inklusive blod.

Akut röntgen av leden som utgångsbild.

 

Handläggning

 

Om skälig misstanke på septisk artrit kvarstår efter akutsvar på B- och Syn-LPK, Syn-Laktat samt CRP/SR, kontakta ortoped/infektionsläkare/reumatolog.  

Septisk artrit är alltid inläggningsfall.

Vid tveksam diagnos, behandla med parenterala antibiotika som vid okänd sepsis i väntan på odlingssvar.

Strikt avlastning av leden.

Dränera abscesser mm, ev spoldrän i leden.