Anestesi vid diabetes mellitus

Preoperativ bedömning

Anamnes

 • Antidiabetika
 • Insulindos

Utredning

 • P-glu
 • Hb A1c
 • Elstatus inkl krea
 • CRP
 • EKG (vid sjukdomsduration > 5 år)

Preoperativ behandling

 • Optimera P-glu till ca 6-10 mmol/l

Premedicinering

 • Sätt ut antidiabetika 24 h innan op
 • Ordinera insulin/glukos-dropp
  • Behandling vid elektiv kirurgi
   • Insulinbehandlade patienter
    • b-glucos op dagens morgon
    • Om b-glucos > 6 startas 1000 ml buff glucos 50 mg/ml med Actrapid. Inf hastighet: 8-12 timmar
    • Tumregel: halva patientens dygnsdos insulin Actrapid till glucosdropp (max 20 E)
   • Tablettbehandlade patienter
    • Seponera ev kvällsdosen av antidiabetika dagen före op
    • b-glucos op dagens morgon
    • Om b-glucos > 8,0 startas 1000 ml buff glucos 50 mg/ml med 10 E Actrapid, inf hast 8-12 h
    • Fastande patient – inga perorala antidiabetika op dagen
  • Behandling vid akut kirurgi
   • 1000 ml buff glucos 50 mg/ml + Actrapid, inf hast 8-12 h

b-glucos mmol                                     Actrapid E
< 6                                                             5
6-10                                                          10
10-20                                                       15
>20                                                           20

Handläggning peroperativt

b-glucos varannan timma eller vb oftare, önskvärt värde 8-12 mmol/l
extra insulin ges iv, ev i infusionspump (Actrapid spädes till 1 E/ml)

Anestesi

 • Undvik regional anestesi vid uttalad tilltagande neuropati
 • Neuroaxial anestesi underlättar diagnostisering av hypoglykemi och snabb återgång till peroral näringstillförsel
 • Patient har ofta autonom dysfunktion
  • RSI rekomenderas pga risk för gastropares
  • Hypovolemi och djup anestesi ger ofta svår hypotension