Epiduralanestesi

jan 20th, 2010 | Filed under Anestesi, Kirurgi

Preoperativ bedömning

 • Typ av op
 • Komplett anamnes
 • Blödningsanamnes
 • Bedömning av lokal patologi i rygg
 • Neurologisk bedömning

Segmentell nivå

Rekomenderad lägsta nivå för epidural anestesi (OBS ej insticksnivå!)

 • Nedre extremitet   Th 12 (Th 8 vid blodtomt fält)
 • Höft   Th 10
 • Vagina, uterus, blåsa o prostata   Th 10
 • Testis och ovarier   Th 8
 • Låg intraabdominell kir.   Th 6
 • Hög intraabdominell kir.   Th 4
 • OBS att L 5 – S 1 kan vara svåra att bedöva med epidural eftersom dessa nervrötter är så grova

Dosering

 • 1,6 ml per segment för induktion av epiduralblockad
 • Halvera dosen för äldre patienter och neonater
 • Minska dosen med 30% för gravida
 • Ev tillägg av
  • Adrenalin 5 mikrog förlänger duration och minska systemiska effekter
  • Fentanyl 50 mikrog ger snabbare coh bättre anslag, fler blockarade segment, längre duration

 

Kontraindikationer

Misstanke om

 • Patient motsätter sig spinalanestersi
 • Fokal expansivitet med förhöjt ICP.
 • Koagulationsrubbning
 • Lumbal abcess / Lokala hudinfektorer. Stick där det inte är infekterat.
 • Sepsis

Relativa kontraindikationer

 • Infektion perifert om spinalpunktion
 • Hypovolemi
 • CNS-sjukdom
 • Kronisk ryggsmärta

Komplikationer

 1. Durapunktion
  • Incidens 1%
  • Överväg följande hanläggningsalternativ
   • ”single shot” spinalanestesi
   • Spinalkateter
   • Epiduralkateter på en annan nivå
 2. Mekanisk ryggmärgsskada
  • Risk vid durapunktion ovan L 2
 3. Blodtrycksfall.
  • Långsammare effekt jämfört med spinalanestesi
  • Proportionelig med grad av sympatisk blockad (vasodilatation)
   • Blockad under Th 4 ger kompensatorisk vasokonstriktion i övre extremiteter och viss tachycardi
   • Blockad över Th 4 ger bradycardi, minskat CO och mycket lågt blodtryck
  • Drabbar särskilt gamla, gravida (minskat venöst återflöde) och patient med hypovolemi
  • Minska risken genom att ge 500- 1000 ml NaCl innan epiduralanestesi.
  • Sänk huvudända, ge efedrin 5 – 10 mg eller noradrenalin 10 – 20 mikrog.
 4. Respiratorisk påverkan
  • Gradvis tilltagande bukväggs- och intercostalmuskelparalys med stigande thorakal anestesinivå
   • Kan ge hypoventilation hos patient med KOL eller obesitas
  • Blockad över C 3 – C 5 ger phrenicuspåverka och därmed diafragmapares (sk total spinal)
   • Patient kräver naturligtvis omedelbart manuell/mekanisk ventilation och bör sederas
 5. Visceral påverkan
  • Urinblåsa
   • Blockad av S 2 – S 4 ger atoni
   • Blockad av Th 5 – L 1 ger ökad sfinktertonus
   • Alltid KAD!
  • Tarmar
   • Blockad av Th 5 – L 1 ger ökad tarmtonus pga obalans mellan sympatisk (↓) och parasympatisk aktivitet
   • Illamående förekommer
   • Behandla ev lågt blodtryck, ge oxygen och atropin 0,5 – 1 mg
 6. Hypotermi
  • Redistribution av värme till periferin
  • Värmetäcke och varma infusionslösningar
 7. Postspinal huvudvärk.
  • Incidens < 1%
  • Uppträder inom 3 dagar, 70% har duration upp till 7 dagar och 10% mer än 6 månader!
  • Typiskt att den kommer när pat reser sig.
  • Förefaller ofta vara stressrelaterad
  • Ge koffeindropp (500 mg) och ev blood-patch med 20-30 ml.
 8. Meningit, arachnoidit, epiduralabscess
  • Extremt ovanligt men kräver naturligtvis snabb diagnos och behandling
 9. Klåda
  • Ses vid opioidtillblandad spinalanestesi
   • Ge iv antihistamin, kortison eller om inget annat hjälper och besvären är svåra Narcanti (Naloxon) 0,04 mg iv (kan upprepas)
 10. Nervskada
  • Smärta med utstrålning
  • Nästan alltid övergående inom en vecka
 11. Intravaskulär injektion
  • Kan ge kramper och hjärtstopp
  • HLR
 12. Kateterfraktur
  • Kvarlämnad kateterrest innebär minimal risk i avsaknad av infektion
  • Bör behandlas konservativt
 13. Subdural kateterisering
  • Kan ger ”märkliga” blockader av separata modaliteter och kraftigt anslag
  • Dra ut katetern och sätt in en kateter i epiduralrummet istället 
 14. Venös punktion
  • Ev viss ökad risk för epiduralhematom, informera postop
  • Dra ut nålen och överväg konvertering tillannan anestesiform
  • Gör ev ett nytt försök på en annan nivå
 15. Spinalhematom.
  • Incidens 1/ 150 000
  • Svår ryggsmärta och dålig känsel i benen inom 48 h
  • MR/CT ger diagnosen.
  • Operation inom 12 tim för att rädda ryggmärgen.