Zoledronsyra

mar 19th, 2010 | Filed under Läkemedel, Rörelseapparaten

Zoledronsyra finns del som Zometa och dels som Aclasta där den förra är indicerad vid benmetastaser och den senare vid osteoporos. Nedanstående gäller Aclasta.

Zoledronsyra (Aclasta) är en långverkande bisfosfonat som ges som årlig engångsinfusion. God dokumentation finns. I studien ”Health Outcomes and Reduced Incidence with Zoledronic Acid Once Yearly trial” (HORIZON, 2) ingick 7765 postmenopausala kvinnor med osteoporos (T-score -2,5 eller lägre alternativt -1,5 eller lägre med förekomst av kotkompression). Efter 36 månader var förekomsten av nya kotkompressioner 3% i behandlingsgruppen och 11% i placebogruppen (P<0,001). Förekomsten av nya höftfrakturer var 1,4% i behandlingsgruppen jämfört med 2,5% i placebogruppen (P<0,001).


Indikationer

Post-menopausal osteoporos, osteoporos hos män och behandling av osteoporos i samband med långvarig kortisonbehandling.


Kontraindikationer

Svår hypokalcemi (1).


Dosering

Rekommenderad dos är 5 mg (100 ml) långsamt iv (under minst 15 min) årligen.


Biverkningar

Akutfasreaktion med feber, muskelsmärta, bensmärta och svaghet förekommer hos 20% av patienterna (1). Övergående hypokalcemi förekommer men är mindre vanligt (1).


Försiktighet

  • Man har börjat se risk för njurbiverkan. Från företaget har följande försiktighetsriktlinjer kommit:
  • Kreatininclearence skall mätas innan varje dos Aclasta.
  • Aclasta skall inte användas till patienter med kreatininclearence < 35 ml/min.
  • Övergående förhöjningar av S-krea kan vara högre hos patienter med underliggande nedsatt njurfunktion.
  • Regelbunden kontroll av S-krea skall övervägas hos riskpatienter.
  • Aclasta skall användas med försiktighet vid samtidig administrering av läkemedel som kan påverka njurfunktionen.
  • Patientena, ffa äldre och de som behandlas med diuretika, måste vara välhydrerade inför administration av Aclasta.
  • En engångsdos Aclasta skall inte överstiga 5 mg och infusiontiden måste vara minst 15 min.


Riskpatienter anges vara: hög ålder, samtidig medicinering med läkemedel med känd njurtoxicitet (NSAID, diuretika) och/elelr underliggande sjuklighet som kardiovaskulär eller metabolisk sjukdom, infektion, nedsatt njurfuniton, pågående eller tidigare dehydrering.


Referenser


  1. Murray J. Favus, M.D. Bisphosphonates for Osteoporosis. N Engl J Med 2010; 363:2027-2035
  2. Black DM, Delmas PD, Eastell R, et al. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2007;356:1809-1822