Bukaortaaneurysm

apr 23rd, 2010 | Filed under Kärlkirurgi, Kirurgi

Bukaortaaneurysm föreligger hos 5% av män > 65 års ålder.


Riskfaktorer


 • Hereditet (manliga förstagradssläktingar till patienter med bukaortaaneurysm och popliteaaneurysm).
 • Manligt kön
 • Ålder
 • Ocklusiv arterioskleros
 • Rökning
 • KOL
 • Hypertoni

 

Symptom


De flesta är asymptomatiska.

Obehagskänsla, smärta, upplevelse av pulsationer förekommer.

Symtom från tryck på omgivande organ (uretärer, duodenum).

Mikroembolism.


Utredning


I status kan pulserande resistens noteras i buken, avsaknad av puls i a femoralis, ev unilateralt.

CT-buk / Ultraljud verifierar den kliniska misstanken.

CT-angio / MR är bra preoperativt.


Diagnos


Klinik + Rtg.


Behandling


Se även särskilda översikter kring behandling av aortaruptur och aortadissektion. Denna översikt avser det asymptomatisk aneurysmets handläggande. Utredning av eventuellt samtidigt förekommande toracalt aneurysm bör övervägas (förekommer i 48% av fallen hos kvinnor och 23% hos män med bukaortaaneurysm) (2).

En tumregel är att ett aneurysm under 5,0-5,5 cm sällan rupturerar (1). Rupturrisken anses högre vid hypertension, rökning och hereditet samt för kvinnor (1).

Inte bara aneurysmets storlek utan även patientens skick och övriga sjukdomar avgör handläggningen.

Nedanstående tabell baseras på Uppsalas screeningprogram (1):


< 25 mm Normal pulsåder.
25-29 mm Pulsåder inom övre normalintervallet. Nytt UL efter 5 år.
30-39 mm  Nytt UL efter 2 år.
40-45 mm Nytt UL efter 1 år. Remiss kärlkirurg.
45-49 mm Nytt UL efter 6 mån. Remiss kärlkirurg.
>49 mm Läkarbedömning inom 1 mån (snabbare vid större diameter) för diskussion kring ev operation. 
>60 mm Kontakt med kärlkirurg samma dag.


Operation om

 • Aneurysmdiameter > 4.5 – 5.5 cm (mindre diameter hos kvinnor)
 • Expansion > 0.5 cm på 6 månader
 • Symtomgivande aneurysm
 • Ruptur eller typ A-dissektion
 • Ischemiska symtom i form av ocklusion eller embolisering

En majoritet av all kirurgi görs endovaskulärt, ofta i lokalbedövning. Mortaliteten vid en sådan operation är mycket låg, i Sverige C:a 2% (1).


Screening

En brittisk studie (MASS) jämfördes screening med icke-screening. Efter10 år hade 155 bukaortaaneurysm-relaterade dödsfall inträffat i den screenade gruppen jämfört med 296 i kontrollgruppen. Antalet elektiva operationer fördubblades medan antalet akuta operationer halverades (1).

I Sverige rekommenderas screening hos samtliga 65-åriga män.


Uppföljning


Efter operation återbesök kärlmottagning efter 3 v och 1 år.

Ej trombosprofylax efter OP pga högflöde.

Livslånga CT-kontroller för att upptäcka ev komplikation.


Referenser


 1. Wanhainen A et al: Screening för bukaortaaneurysm i Uppsala. Läkartidningen nr 38 2010 volym 107.
 2. Larsson E et al: Aortaaneurysm i buk och torax förekommer ofta samtidigt. Läkartidningen nr 42 2010 volym 107.