Infektionsinläggning

okt 23rd, 2010 | Filed under Checklistor, Diagnostik, Infektionsmedicin

Följande text är baserat på erfarenheter från Lund och Östersund och beskriver viktiga omhändertagande om patienter med infektionssjukdomar. En sedvanlig internmedicinsk inläggning kompletteras med information specifikt viktig ur ett infektionsperspektiv.

 

Inskrivningsorsak: mycket kort redogörelse för orsaken till inläggning (högst 2 rader)

Inremitterad av: ange inremitterande läkare om sådan finns 

 

Hereditet: diabetes? lungsjukdom? autoimmunitet? malignitet? etc.

Socialt: yrke, civilstånd, boende, rökning, alkohol

 

Tidigare sjukdomar: med angivande av diagnos, ev op., tidpunkt.

Nuvarande sjukdomar: sjukdomar som pat. har nu (underliggande sjukdomar, t.ex. diabetes, cancer, reumatoid artrit m.m.) och behandling.

Aktuellt: en beskrivning i kronologisk ordning med tidsangivelser av de händelser, symptom etc. som fört patienten till sjukhuset. Vid övertag från andra kliniker en sammanfattning av vilken utredning och behandling som gjorts och hur förloppet varit. Nylig antibiotikabehandling? Odlingar tagna?

 

Aktuella mediciner: de mediciner patienter står på vid inläggningstillfället. Även doser.

Allergier: läkemedel, speciellt mot antibiotika, typ av reaktion anges. Även andra allergier anges.

Epidemiologi: Sjukdomar i omgivningen? Utlandsresa, när, vilka omständigheter? Fästingexposition? Sorkexposition? Hotellboende? Egen brunn? Vaccinationer? Husdjur?

Inkomststatus: ska innehålla relevanta delar av rubrikerna Allmäntillstånd, ÖNH, lymfkörtlar, hjärta, lungor, BT, saturation och andningsfrekvens vid misstänkta pneumonier och exacerbationer av kronisk bronkit, buk, neurologi, lokalstatus. Rektalpalpation hos patienter med misstänkt patologi i tarmen och män med urinvägsinfektioner.

 

PBD: kortfattad redogörelse för händelseförlopp, analys med angivande av hypotes för diagnos, initialt planerad utredning och behandling.