Septisk chock

sep 29th, 2017 | Filed under Akut, Infektionsmedicin, Medicin

Definition

 

Enligt tidigare definition förelåg septisk chock vid infektionsorsakad systeminflammation som orsakar organdysfunktion, hypoperfusion eller hypotension (svår sepsis) TROTS adekvat vätsketillförsel.

Nuvarande definition (sepsis 3) använder sig av SOFA-score som graderar koagulation, kardiovaskulär, CNS, lever, lung och njurfunktion efter en 4-gradig skala och med en förändring på ≥ 2 uppfylls kriterier för sepsis. Vid samtidigt MAP < 65 mmHg trots adekvat vätsketillförsel samt förhöjt laktat (>2 mmol/L) föreligger septisk chock.

Som screeningverktyg används quickSOFA bestående av

  • Mental påverkan
  • Systoliskt blodtryck ≤ 100 mmHg
  • AF ≥ 22/min

Förekomst av två av dessa faktorer indikerar dålig prognos.

 

Behandling

 

Empiriskt antibiotikaval

Okänt primärforus eller annat än nedan

Cefotaxim + Aminoglykosid

 

Misstanke om pneumoni

Cefotaxim + Azithromycin + ev aminoglykosid

 

Misstanke om bukinfektion

Imipenem/meropenem + aminoglykosid

 

Misstanke om nosokomial urinvägsinfektion

Cefotaxim, Piparacillin/tazobaktam, imipenem/meropenem + aminoglykosid

 

Misstanke om mjukdelsinfektion (streptokocker-STSS)

Imipenem/meropenem (Bensyl-PC) + Clindamycin

 

Första dosen av valt B-laktamantibiotika ges oberoende av njurfuntkion och måste vara hög, t ex Cefotaxim 2 g, beroende på den ökade extracellulära volymen. Utan förekomst av kliniskt påverkan på njurfunktionen ges ytterligare en dos mellan första och andra dosen.

 

Gentamycin ges minst i dosen 5 mg/kg och i de fall patienten anses väl hydrerad och har urinproduktion ges dosen 7 mg/kg. Vid mer en en dos måste njurfunktionen beaktas.

 

Steroider

Inj Hydrokortison 50 mg x 4 ges till patienter som inte på en timme svarat på insatt behandling med antibiotika, volym och vasopressorer. Behandlingen bör utsättas så snart som möjligt efter det att chocken är hävd.

 

IVIG

Vid septisk chock pga grupp A streptokocker ges IVIG i dosen 1 g/kg första dygnet följt av 0,5 g/kg efter 24 och 48 tim (1). Exempelvis Inj Privigen 100 mg/ml, till en kroppsvikt på 70 kg ges alltså 700 ml iv.

 

  1. Hanberger: Sepsis på IVA och akuten. 2017.