Archive for the ‘Ortopediska symptom’ Category

Skuldersmärta

måndag, februari 15th, 2010

Handläggning

Anamnes

Utlösande faktorer. Vilka rörelser gör ont? Arbete? Sjukskrivning? Testat värktablett? Trauma?

Inspektion

–        Ökad kyfos? Interskapulär lordos?

–        Svullnad? Kontur? Asymetrisk skulderposition? Framdragna skudror?

–        Omkringliggande muskler (storlek / atrofi)

–        Vingskapula (skada på n thoracicus longus)

Pat trycker båda armar mot en vägg

Man ser att ena skapulan står ut

Rörlighet

Aktiv rörlighet – Screening

1.     Handflatorna bakom nacken

2.     Handryggarna på ländryggen = plånboksrörelsen

Flexion / extension

Abduktion / adduktion

–        Titta hur scapula följer med = humeroscapulär rytm

–        Fixera ev scapula de första 90 graderna för att isolera glenohumerala ledens abduktion.

Inåt / utåtrotation

è Rörelseinskränkning? Grad?

è Smärta / vilken del av rörelsen gör ont? Painful arc (60-120 grader)?

è Om aktiv rörelse inte fungerar kan man testa passivt / stelhet?

Rörelse Muskel Test av styrka / Isometrisk kontraktion
Flexion Pectoralis major

Deltoideus främre fibrer)

Extension Latissimus dorsi

Teres major

Deltoideus bakre fibrer)

Abduktion Supraspinatus

0-30 grader, glenohumerala leden

Deltoideus

30-90 grader, glenohumerala leden

Trapezius

> 90 grader, rotation av scapula

Skuldran utmed kroppen.

Försök till abduktion från 0 grader mot motstånd

Armen abducerad 45 grader

Försök till ytterligare abduktion mot motstånd

Adduktion Pectoralis major

Latissimus dorsi

Krabbposition

Håll i handleder, försök till adduktion mot motstånd

Armen abducerad 90 grader

Försök till adduktion mot motstånd

Inåtrotation Pectoralis major

Latissimus dorsi

Deltoideus främre fibrer

Utåtrotation Infraspinatus Armen utmed kroppen.

Försök till utåtrotation mot motstånd

Palpation

–        Skuldrans muskler

–        Sternoclavicular-leden

–        Palpation med tummen över ledspringan samtidigt som du inåt / utåtroterar

Stabilitet

Främre och bakre draglåda

Sulcus sign (generell laxitet)

Bedömning

Supraspinatustendinit

Isometrisk kontraktion

A)    Abduktion i neutralläge

B)    Tummen upptå,  armen abducerad till 90 grader, håll emot vid tryck neråt.

Tänjning

–        Adducera inåtroterad arm bakom ryggen (polisgreppet men dra neråt).

Palpation

–        Palpera framför, något lateralt om acromion. För ev humerus bakåt.

Provokation

–        Hawkins: Armbåge 90 grader flekterad, inåtroterad. Tryck axialt. Positivt vid smärta.

–        Painful arc

Infraspinatustendinit

Isometrisk kontraktion

A)    Utåtrotation i neutralläge eller vid axeln abducerad 90 grader.

B)    Tummen neråt, armen abducerad till 90 grader, håll emot vid tryck neråt

C)    Jobs è Armar rakt upp, tummen rer, aktiv rörelse uppåt mot motstånd. Positivt vid smärta.

Tänjning

–        Inåtroterad arm, för handen i adduktion till motsatt höft (svärdet i slidan).

Palpation

–        Palpera bakre omfånget av acromion. Ev humerus flekterad, adducerad och utåtroterad..

Biceps longum

Isometrisk kontraktion

–        Palm up test: Handflatan uppåt, armen flekterad 90 grader, håll emot vid tryck neråt.

Tänjning

–        Passiv extention med utåtroterad överarm och pronerad underarm.

Palpation

–        Sulcus intertubercularis (humerus i neutralläge, 90 grader i armbågen, rotera)

Bursa subacromiale

Impingementtester – provokation

A)    Max elevation, max inåtrotation i lätt abducerat läge

B)    Elevation 90 grader, flektera armbågen 90 grader och inåtrotera max.

C)    Hawkins è Armbåge 90 grader flekterad, inåtroterad. Tryck axialt. Positivt vid smärta

Impingement injection test

–        Lokalanestetika i bursa subarachnoidale ger smärtfrihet.

AC-leden

Palpömhet

Translatorisk glidning

Ytterlagessmärta

 • Spjutkastarrörelsen: Elevation, max utåtrotation vid 90 graders abduktion, hand på motsatt axel
 • Crossbody-testet: Pat lägger ena handen på andra axeln. Undersökaren pressar humerus i axial riktning

SC-leden

Palpömhet

Translatorisk glidning

Skulderhöjning

Ryggsmärta

måndag, februari 15th, 2010

Handläggning

Enkät och smärtteckning innan besöket!

Anamnes

Debut (Snabb / Långsam; Trauma; Sträckning, lyft). Förlopp. Duration.

Lokalisation; Strålning (ner i benen?). Utbredning.

Konstant smärta / Rörelsesmärta / Duration? Bättre av psoasställning?

Intensitet (VAS); Kunnat sova? Påverkan på arbete, funktion?

Självmedicinering.

Tidigare liknande besvär?

Arbete? Arbetsuppgifter (tunga lyft, viberationer, vridna ställningar)? Psykosocialt? Behov av sjukskrivning?

Rökning / Alkohol / Social situation

Vad önskar patienten?

–        Sjukskrivning

–        Smärtstillande

–        Utredning (oro)

Andra sjukdomar / Medicinering / ÖK.
Röd flagg

Ålder < 18 år eller > 55 år

Konstant (> 1mån) / Progredierande smärta / Känd  cancer / Viktförlust / SR-stegring

Svårighet att miktera / Nedsatt analsfingtertonus / Avföringsinkontinens. Ridbyxeanestesi.

Feber / Nedsatt AT / Missbruk / HIV / Cystoskopi

Trauma / Systemisk steroidbehandling

Bestående svår rörelseinskränkning

Intensifierad smärta vid minsta rörelse? Värre smärta vid hosta / nysning?

Utbredd / Progredierande motorisk svaghet / gångstörning

Strukturell deformitet

Misstänkt inflammatorisk systemsjukdom

 • Gradvis insättande sjukdom före 40 års ålder
 • Morgonstelhet
 • Ihållande rörelseinskränkning
 • Perifert ledengagemang
 • Irit, hudutslag, kolit eller uretrit
 • Hereditet (Reumatisk / Cancer)
Gul flagg

Fråga Daniel…


Status

AT (avmagrad; temp)

Ryggstatus

Höftstatus. Trendelenburg.

PR

–        Sfingtertonus

–        Prostataknöl?

–        Os coccygis

Kemlab

Hb, CRP/SR, U-sticka

LPK, ALP, Ca???

Fyslab

Slätröntgen

 • Akut endast indicerad: Trauma / Stor misstanke om Tumör / Infektion / Spondylolistes / Kotkompression.
 • Alla patienter med ryggbesvär som kvarstår efter 2-3 månader bör röntgenundersökas

CT / MR (cauda equina / preoperativt. 50% av friska har diskbråck på MR)

 • Progredierande neurologiska bortfallssymtom (inkl. cauda equnia).
 • Terapiresistent smärta / Misstänkt tumör, metastas, infektion.
 • Preoperativt.

Skintigrafi (kan ofta tidigare än skelettröntgen fastställa förekomst av tumör eller infektion).

Bladderscan

Handläggninsschema

Diffdiagnoser

1.     Lumbago

 • Rygginsufficiens
 • Lumbagoischias
 • Rhizopati

2.     Diskbråck (4%)         Ischias. Smärtutstrålning (nervrot L5 och S1 vanligast).  Neurologistatus som

passar med enskild nervrot.

3.     Diskdegeneration

4.     Spondylolisthes (>grad 1)

5.     Spinal stenos (4%)

6.     Kompressionsfraktur (4%) – Osteoporos

7.     Inflammatoriska ryggsjukdomar: Beschterew / Reumatoid artrit / Reaktiv artrit / Psoriasisartrit.

Farligt!!!

8.     Cauda equina? (Ridbyxeanestesi, urinretention, sfingtertonus, MR)

9.     Malignitet? (Viktnedgång; Progredierande smärta; Kontinuerlig; Tid malignitet)

10.   Infektion (<1% tillsammans med malignitet) Infektionstecken? (Feber; Lab; Missbrukare; Cystoskopi)

 • Septisk spondylit
 • Diskit
 • Tuberculos

11.   Inre organ (< 1%)

Nacksmärta

måndag, februari 15th, 2010

Symptom

Cervikalgi långvarig värk i nacke

Rhizopati besvär som strålar utmed dermatom i arm, hand och fingrar

Parestesier omväxlande värk av ilande karaktär, samt stickningar, domningar och obehaglig köldkänsla

Referred pain värk som inte motsvaras av något specifikt dermatom. Vanligen drabbar detta skulderregionen eller strålar upp mot bakhuvudet, öronen eller käklederna.

Tumregel: Vid hastigt påkomna neurologiska symtom kontaktas neurokirurgisk jour akut. Övriga fall remitteras till neurokirurgisk mottagning efter att utredning med slätröntgen och MRT utförts.

Anamnes

Vilka symptom har patienten? Vilka rörelser gör ont?

Utstrålning? Neuro; Känselbortfall? Svaghet?

PMR; Snabbt påkommande? Huvudvärk? Synpåverkan? Stelhet?

Var i nacke, armar, händer, fingrar är besvären lokaliserade? (korrelera till dermatom)

Vilken karaktär har besvären? D v s upplever patienten stickningar, domningar, ilande, brännande värk mm?

Hur länge har patienten haft problem? Akut / kronisk?

Har besvären förändrats över tiden och i så fall på vilket sätt?

Hur mycket påverkar besvären patientens liv? Sjukskrivning?

Utlösande faktorer ; Trauma? Lindrande; Testat värktablett? Tillräcklig dos? Sjukgymnastik?

Arbetsanamnes; Vilka rörelser? Pauser? Psykosocialt?

Motivation till arbete?

Hereditet?

Status

Inspektion; Framskjutet huvud? Gamnacke? Asymmetri? Buffalo hump? Extensionsveck?

Funktion; Flexion (60˚) / Extention (horisontalplan 60-80˚) / Lateralflexion (45˚) / Rotation (70-90˚)

· Aktiv och passiv rörlighet

· Grad av rörelseinskränkning

· Stelhet / stramhet (Trapezius)

Palpation; Ömhet? / Ömmande triggerpunkter (domning / pirrande / utsrålande känsla)? / Tenderpoints?

Muskelfästen i occiput / Nackens muskelatur

Trapezius / Levator scapulae

Spinalutskott / Processus transversus

Fjädertestet (Springer)

Cerviko-thoracal övergång

· Kontrollera manuellt när C7 följer med vid rotation

· Kolla även några nivåer neråt

Nervrotskompression; Passiv rotation (45˚) è Lateralflexion (45˚) è Extention

Spurlings test (Under förutsättning att ingen misstanke för instabilitet i halsryggen föreligger)

I sittande böjs patientens huvud omväxlande åt höger och vänster med samtidig flexion eller extension samtidigt som undersökaren komprimerar kotpelaren i axialplanet genom ett lätt tryck upptill på huvudet. Spurlings test är positivt om kompressionen utlöser huggsmärta i kotpelaren och smärtan radierar ut i armen. Detta talar för foraminell stenos med signifikant rotpåverkan. Vid märgpåverkan kan fram- och bakåtböjning i nacken utlösa en plötslig smärta i bålen, eventuellt ned i benen (Lhermittes tecken).

Neurologisk undersökning; Sensibilitet / Motorik / Reflexer

Käkleder

· Gapförmåga; Deviation

· Ömhet över led; Masseter; Temporalis

Motorik (myotom)

Segment

Sensorik och dermatom

Segment

Deltoideus

Biceps

Handledsextension

Handledsflexion, triceps, fingerextension

Fingerextension och interosséer

Höftflexion

Quadriceps

Dorsalflexion fotled

Plantarflexion fotled

C4-5

C5-6

C6-7

C7

C8-Th1

L2-3

L2-4

L4-5

S1

Skuldra

Lateralt över- och underarm, dig 1-2

Mittdelen över-, underarm, dig 2-4

Ulnart över-, underarm t o m dig 4-5

Plan utmed bröstvårtor

Plan utmed naveln

C4-5

C6

C7

C8

Th4

Th10

Reflexer

Segment

Biceps

Triceps

Brachioradialis

Patellar

Achilles

C5,6

C7

C5,6

L3,4

S1

Kemlab

Hb, SR

TSH? Annat?

Fyslab

Slätröntgen (frontal, sida och vrid- dvs foramen-bilder)?

MR-halsrygg (om diskreta till moderata sensoriska besvär varat längre än 3 månader,tidigare om uttalade sensoriska besvär eller motorisk påverkan. Vid misstanke på sfinkterpåverkan eller hastigt progredierande myelopati utförs MRT akut)

CT-myelografi.?

EMG och Neurografi?

Diagnostiska nervrotsblockader

Bedömning

Uteslut behandlingsbar sjukdom è

Information; Lugnande besked. Kost, motion.

Remiss sjukgymnastik, smärtstillande?

Krävs sjukskrivning? Vad skall göras för att patienten skall kunna återgå i arbete? Arbetsträning? è FHV!

Följ upp efter sjukskrivning!

Remiss smärtläkare?

Belastningsskador (fys o psyk) = Trapeziusmyalgi = Nackmyalgi = Cervikalgi

Myofasciellt smärtsyndrom

Spondylartros

Cervikal rizopati = Cervikograkialgier.

Diskbråck

Diskdegeneration / Benpålagringar – sk osteofyter / Hypertrofiska facettleder

Förkalkade och därmed förtjockade ligament, vilka kan trycka mot ryggmärg (cervikal spinal stenos) och/eller cervikal nervrot (stenoserad lateral recess, foraminell stenos).

Olisthes

Trauma

Kotkompression

Whiplash

Polymyalgia reumatika

RA

Fibromyalgi

Depression