Archive for the ‘Antikonception’ Category

Preventivmedelsrådgivning – guide

onsdag, november 25th, 2009

Preventivmedelsrådgivning – guide

Anamnes
·       Tidigare erfarenheter av p-medel (byt aldrig ett fungerande preparat)
 • Tidigare graviditeter
 • Menstruationsanamnes
 • Relation/livssituation
Kontraindikation:

(p-piller bör ej förskrivas)

Tillstånd som kan försämras:

(p-piller rekommenderas ej)

Tillstånd som kräver försiktighet:

(p-piller kan användas, kontroller)

 • Anamnes på trombos,  koagulationsdefekt, hjärtklaffssjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, myokardsjukdom eller uttalade varicer.
 • Hereditet för trombos eller koagulationsdefekt (föräldrar, syskon)
 • Långvarig immobilisering t.ex. operation (sätts ut 14 d innan)
 • Utvecklingsstörning (dålig compliance)
 • Akut intermittent porfyri
 • Aktiv leversjukdom
 • Bröstcancer
 • SLE
 • Migrän med fokala neurologiska symptom
 • Hyperlipidemi
 • Hypertoni
 • Obesitas
 • Diabetes mellitus (särskilt graviditetsdiabetes)
 • Epilepsi
 • Kronisk leversjukdom
 • Rökning hos kvinna > 35år
 • Migrän
 • Mensstörningar hos kvinnor som inte varit gravida
Läkemedelsinteraktioner:
 • Rifampicin (TBC-medicin), vissa antiepileptika och johannesört kan stimulera nedbrytningen av hormoner
 • Aktivt kol minskar absorptionen
Undersökning
 • Gynekologisk undersökning kan alltid övervägas och krävs för spiralinsättning och utprovning av pessar
 • Blodtryck
 • Vikt
 • Ev Cytologiprov, klamydiaprover
Tre typfall:

Den unga kvinnan

Puerperium och amningstid

Kvinnan över 40

 • Förstahandsval är lågdoserade kombinerade p-piller, med levonorgestrel, trifasiskt t.ex. Trionettta®
 • Vid biverkningar byt praparat: Akne: Diane® Depression: Desolett®
 • Gestagenmetoder, ger ofta oregelbundna blödningar.
 • Spiral ger ofta biverkningar
 • Pessar kräver instruktioner.
 • Kondomanvändning bör uppmuntras (STD-skydd)
 • Undvik kombinerade p-piller under amning
 • Oralt gestagenpreparat, rekomenderas
 • Spiral är ofta lämpligt. Sätts in tidigast 8-12 v efter förlossningen
 • Preventivmedel rekomenderas till ca 6 mån efter SM
 • Spiral är förstahandsval
 • Levonoga kan utmärkt kombineras med östrogen vid klimakteriebesvär

Råd vid glömda tabletter:

Råd vid blödningsproblem:

 • < 36 sedan föregående tab. ger bibehållet skydd
 • Det får aldrig förekomma > 7 tablettfria dagar
 • Det behövs > 7 tablettdagar för ovulationshämning, och under denna tid rekomenderas kondom.
 • Vid kräkning inom 3-4 h efter intag bör ny tablett tas
Vid småblödningar:

 • Klamydiainfektion bör uteslutas
 • Regelbundet tablettintag poängteras
 • Ev byte till mer östrogendominerat preparat: Desolett® el. Yasmin®

Vid mensliknande blödning (genombrottsblödning):

 • Sluta ta tabletter, börja på ny karta en vecka senare

Om blödning uteblir under 2 mån:

 • Uteslut graviditet
 • Ev byte till mer östrogendominerat preparat:

WHO-hjälp på nätet: http://www.who.int/reproductive-health/publications/mec/index.htm

Antikonceptionsmetoder

onsdag, november 25th, 2009

Pearl index = antal graviditeter/100 kvinnor och år
Icke-faramakologiska metoder Pearl
RYTM-METODEN
 • Undvikande av samlag vid ovulation ±3-4 dagar
 • Ovulation kan förutses med hjälp av:
  • Sekretundersökning
  • Urinprov (Persona®, pearl:6)
2,0-24
COITUS INTERRUPTUS
 • Ejakulation sker ej i vagina
16-23
AMNINGS AMENORRÉ
 • Vid amning sker ingen ovulation under 6 månader post partus
0,8-1,2
Gestagenmetoder
P-STAV
 • Implanon® – en stav, skyddar i 3 år.
 • Jadelle®, två stavar, skyddar i 5 år.
 • Påverkar cervixsekret, endometrium och ovulation
0,5
 • Insättes av gynekolog eller barnmorska
 • Insättningen bör göras under pågående menstruation eller då kvinnan fortfarande står på p-piller eller mini-piller.
 • Biverkan: Blödningsstörning
P-SPRUTA
 • Medroxiprogesteron (Depo-Provera®) inj 1 ml/3:e mån im
0,0-0,4
 • Påverkar cervixsekret, endometrium och ovulation
 • Biverkan: Blödningsstörning, Långvarig amenorré efter avslutad injektionsbehandling, Viss ökad risk för osteoporos
HORMONSPIRAL
 • Levonova®, skyddar i 5 år.
 • Påverkar cervixsekret och endometrium
 • Bra vid menorragi
0,0-0,2
 • Spiral insättes lämpligast under menstruation eller veckan efter.
 • Biverkan: Blödningsstörning, gestagena biverkningar
P-PILLER
 • Låg/mono:
  • Desolett®, Mercilon®, Follimin®, Neovletta®, Restovar®, Orthonett®, Cilest®, Yasmin®, Diane®
 • Låg/tri:
  • Trinovum®, Trionetta®, Trinordiol® Synfase®,
 • Hög/mono:
  • Follinett®, Diane®
0,1-1,0
 • Gemensamt för alla är att de utgör ett kombinationspreparat av etinylestradiol och någon typ av gestagener.
 • Hämning av ägglossningen genom påverkan på hypotalamus.
 • Påverkar cervixsekret och endometrium
 • Positiva hälsoeffekter: Minskad risk för ovarial- och endometriecancer, minskad dysmenorré, PMS, benigna brösttumörer, funktionella ovarialcystos, menorraghi och färre salpingiter
 • Vanliga biverkningar: Ömma bröst, Viktuppgång, HV, Acne, Torra slemhinnor, Nedsatt libido, Depression, Mellanblödningar, Illamående
 • Allvarliga (ovanliga) biverkningar: Hypertoni, DVT, Hjärtkärlsjukdom (rökare, > 35år), bröstcancer (25% RR), Cervixcancer, Levercancer
 • Tänk alltid på att utesluta graviditet och infektion vid blödningsbesvär och p-piller.
MINI-PILLER
 • Mini-Pe®, Exlutena®, Follistrel®
2,0-3,0
 • Mini-piller innehåller endast gestagener
 • Kraftig överviktigt (BMI >30) ger minskad tillförlitlighet.
 • Den huvudsakliga verkningsmekansimen för mini-piller är att cervixsekretet påverkas och att spermiepassagen blockeras samt att nidation försvåras genom påverkan på endometriet.
VAGINALRING
 • NuvaRing® (Etinylöstradiol + etnorgestrel)
 • 1 ring / 3 veckor
 • Ej leverpassage
 • Samma risker som p-piller
0,7-1,2
DEPÅPLÅSTER
 • Evra® (Etinylöstradiol + Norelgestromin)
 • 1 plåster / vecka
 • Samma risker som p-piller
0,7-1,2

Spiral Pearl
KOPPARSPIRAL
 • Befruktning och ffa. implantation förhindras genom att spiralen framkallar en främmande kropps-reaktion, vilken leder till förändringar i endometriet och funktionshämmning av spermier
 • Koppar bidrar till detta genom en enzym-effekt av oklar natur
 • Spiral insättes lämpligast under menstruationen eller veckan efter.
 • Sätts in av gynekolog, barnmorska och ev. allmänläkare
 • Kan sitta kvar i upp till 8 år
 • Kan sättas in inom 5 d efter oskyddat samlag för skydd.
0,5-3,0
 • Kontraindikationer: Oklara blödningsrubbningar, Genital infektion, Missbildning av livmodern, graviditet
 • Biverkan: Rikligare och smärtsammare menstruationer, salpingit (vid insättning), perforation
Barriärmetoder
KONDOM
 • Ger relativt bra skydd mot infektioner
3,0-20
PESSAR
 • Undersökning krävs för storleksanpassning (45-100mm)
 • Bör kombineras med spermiedödande medel
 • Bör sitta kvar minst 6 timmar efter samlag
 • Ger visst skydd mot infektioner
6,0-20
P-KUDDE
 • Kudde av polyurethan
 • Ger visst skydd mot infektioner
2,0-16
SPERMIEDÖDANDE MEDEL
 • Endast effektivt i kombination med annan barriärmetod
 • Måste appliceras 15 min före samlag
5,0-30
Postcoital antikonception
”DAGEN EFTER-PILLER”
 • Verkar huvudsakligen genom att hämma ovulationen
 • Handläggning: Datum för sista mens? När skedde det oskyddade samlaget? Informera om eventuella biverkningar (se nedan). Ombesörj återbesök inom ca 4 veckor på ungdoms- eller preventivmedelsmottagning för kontroll av graviditetstest, STD-uppföljning samt diskussion om etablerad preventivmedelsmetod.
 • Metod:
  • Tablett levonorgestrel 750 µg (NorLevo®), 2 tabletter ges inom 72 timmar efter samlaget.
  • Tablettintag inom 24 timmar ger en 95% skyddseffekt.
 • Biverkningar: Illamående och kräkningar. Blödningsstörning, Bröstspänningar, huvudvärk och värk i buken
Sterilisering
KVINNLIG STERILISERING
 • Ofta sätts clips runt tuborna
 • Kan ibland reverseras
0,5
VASEKTOMI
 • Sker i lokalanestesi
 • Säkert efter 14 ejakulationer
 • Sällan reversibelt
0,04
Verkningsmekanism:
Estrogen
Gestagen
 • Hämning av follikeltillväxt (FSH)
 • Potentiering av gestagen
 • Stabilisering av andometriet
 • Tubarmotilitet – hämning
 • Endometrium – hämning
 • Cervixsekret – segt
o      Ovulatin – hämning (LH)
Biverkningar:
 • Ödem – snabb viktökning
 • Bröstspänningar
 • Illamående
 • Flytningar (fluor)
 • ”molimina”
 • Nedstämdhet/Irritabilitet/Humörsvängningar
 • Libidopåverkan
 • Akne/Fet hy
 • ”androgena”
o      Ökad aptit – långsam viktökning

Abort

onsdag, november 25th, 2009
 • Tillåtet om kvinnan begär abort innan 18 +0
 • Därefter endast efter beslut från Socialstyrelsen om att det föreligger ”synnerliga skäl”
 • Varje år utförs 30 000 – 35 000 aborter i Sverige
 • Anamnes
 • Gyn us inkl. transvaginalt ultraljud (för att fastställa exakt graviditetslängd)
 • Klamydiaprov (måste behandlas innan aborten genomförs)
 • Blodgruppering
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Erbjud kontakt med kurator
Handläggning
Metoder
Medicinsk abort – 8+6 Antiprogesteron, mifepriston (Mifegyne® 600mg) po framkallar ett missfall och följs 36–48 timmar senare av administrering av en prostaglandinanalog – gemeprost (Cervagem® 1 mg) vaginalt för att åstadkomma uteruskontraktion och uppmjukning av cervix. Övervakning av patienten och observation 4-6 timmar efter prostaglandinadministrering rekommenderas pga behovet av parenteral smärtlindring.

Återbesök efter 8-14 dagar för kontroll att aborten skett fullständigt, kontroll graviditetstest efter ca 4v.

Kirurgisk abort – 12+6 0-para och grav ³10 veckor får förbehandling av cervix, t.ex. gemeprost (Cervagem® 1 mg) vaginalt.

Ingreppet innebär en mekanisk dilatation av cervix med hegarstift, varefter kaviteten töms med vakuumsug och slutligen en skrapning. Anestesi ges i form av paracervikalblockad och lugnande.

Tvåstegsabort 13+0 – ca.22 Mifepriston (Mifegyne® 600mg) po framkallar ett missfall och följs 36–48 timmar senare av administrering av en prostaglandinanalog – gemeprost (Cervagem® 1 mg) vaginalt för att åstadkomma uteruskontraktion och uppmjukning av cervix. Efter utstötningen görs ev. en skrapning. Vårdtiden brukar sällan överskrida två dygn.
Komplikationer
Infektion / Blödning / Ofullständig tömning / Sällan infertilitet

Glöm inte x-x-x-para = förlossning – spontan/legal abort – missfall