Archive for the ‘Checklistor’ Category

Tankemall

söndag, oktober 24th, 2010

Anamnes


Aktuell sjukdomsanamnes

 1. Karaktärisera huvudsymptomet
  • Om smärta
   1.  
    1. Vad förvärrar?
    2. Vad förbättrar?
    3. Behandlingsförsök
   • Var?
    1. Maximal smärta.
    2. Utstrålning
    3. Smärtvandring
   • Hur?
   •  
    1. Karaktär. (Molande? Huggande? Brännande?)
    2. Tidskaraktär (Intervall? Konstant?)
    3. Intensitet. (Måste patienten avbryta aktivitet? VAS
   • Varför
  • Om kroniskt
   • Hur ofta kommer besvären?
   • Hur påverkas patientens dagliga liv?
 2.  Tidsperspektiv
  • Debuten (Akut? Smygande? Utlösande moment?)
  • Förloppet.
  • Tidigare episoder.
 3. Andra symptom
  • Smärta på andra ställen?
  • Symptom från andra organsystem?
  • Functiones naturales
   • Avförin
   • Miktion
  • Aptit. Viktnedgån
  • Feber.
  • Neurologi. Hud. Andfåddhet etc…
 4.  Epidemiologi
  • Någon i närheten haft problem?
  • Ätit något konstigt?
  • Utlandsresa? Vaccinationer?


Tidigare sjukdomar

 1. Kirurgiska sjukdomar
  • Tidigare opererad? 
  • Problem vid anestesi?
  • Frakturer?
  • Blodtransfusioner?
 2. Medicinska sjukdomar
  • Kroniska sjukdomar.
  • Tidigare sjukhusvistelse
 3. Mediciner
 4. Överkänslighet
  • Mediciner
  • Allergier


Övrigt

 1. Socialt
  • Yrke
  • Familj. Gift? Barn?
  • Trappor? Hjälp? Etc…
 2. Hereditet
  • Tumörsjukdom
  • Metabol sjukdom. Diabetes? HT? Etc…


Status

AT

Psyk

Neuro

ÖNH

MoS

Lgl

Thyr

Mammae

Cor

Pulm

Thorax / Buk

PR

Yttr genitalia

Kärl

Huvud / Nacke / Rygg / Bäcken

Övre extremitet / Nedre extremitet

Lokalstatus


Kemlab


 1. Rutinlab
  • Blodstatus: Hb, V, Diff, Trc
  • Inflammation: SR, CRP. Elfores.
  • Elstatus: Na, K, Krea. Cl, Ca, Mg, P?
  • Leverstatus: ASAT, ALAT, ALP, GT. Amylas.
  • Koagulationsstatus: PK, APTT, Trc. Blödningstid.
  • Thyroideastatus: TSH, T4, T3.
  • Övrigt: P-glu. Albumin.
 2. Specifika prover
  • Hjärtenzymer
  • ANA etc.
 3. Urinsticka
 4. Serologi
 5. Odlingar
  • Urin
  • NPH
  • Sputum
  • Feces
  • Blod


Fyslab


 1. EKG. Om den nu inte skall stå under status?
 2. Rtg pulm
 3. UKG
 4. Etc…


Handläggning


 1. Vårdnivå. Inläggning eller inte? IVA?
 2. Understödjande behandling
  • Syrgas / Inhalationer.
  • Vätska
   • Vätska: Kristalloid / Kolloid.
   • Plasma / Blod
  • Nutrition
   • Fasta? Stödjedropp enl ovan.
  • Sonderingar
   • V-Sond
   • KAD
 3. Botande behandling
  • Antibiotika
  • Övriga mediciner.
 4. Monitorering
  • Kontroller. Vilka och hur ofta. DRUM? P / BT / Sat / RLS?
  • Fortsatt läkarkontakt.
 5. Planering
  • När tas ställning till fortsatt handläggning?
  • Utredning planerad?

Infektionsepikris

lördag, oktober 23rd, 2010

På samma sätt som inskrivningsjournalen har också slutanteckningen, epikrisen, sina bestämda rubriker.

 

Diagnos: Huvuddiagnos är det tillstånd som under vårdtillfället varit det huvudsakliga problemet. Komplettera med bidiagnoser och åtgärder. Varje diagnos och åtgärd ska åtföljas av en kod; se Diagnoslathund!

Vårdtid: anges med inskrivningsdatum och utskrivningsdatum.

 

Inremitterad: i förekommande fall anges inremitterande läkare.

 

Anamnes: kortfattad sammanfattning av tidigare och aktuell sjukhistoria.

Inkomststatus: ange relevanta fynd i förhållande till patientens sjukhistoria. I allmänhet endast patologiska fynd.

 

Klin. Kem. lab: i princip endast de värden som avviker från normalt.

Bakteriologiska lab: alla svar anges, dvs även negativa odlingar ska refereras.

Fysiologiskt lab: EKG, spirometri etc.

Röntgen: kort sammanfattning av röntgensvar.

Konsulter: kort sammanfattning av de konsultsvar som föreligger. Om konsultsvaren är många, t.ex. hos patienter som skötts tillsammans med ortopedkonsult, kan Du i stället väva in konsultens uppfattning under ”Vårdförlopp”.

Patologi/cytologi: kort sammanfattning i förekommande fall.

 

Vårdförlopp: sammanfattning av vad som skett under vårdtiden och varför man gjort som man gjort. Antibiotikaval, ev. byte och varför byte skett, feberutveckling, hur patienten mått, utredningsresultat, nutrition etc.

Bedömning: i princip diagnos och mycket kort resumé av vårdförloppet. Kan ersättas av kommentar, löpande text, under rubriken vårdförlopp. Bra att använda vid långa och lite komplicerade vårdtillfällen.

 

Epikriskopia: ange till vem kopia ska skickas: inremitterande läkare, ordinarie läkare på vårdcentral eller annan klinik inom slutenvården och till andra läkare som kan ha intresse av sammanfattningen.

 

Läkemedelsberättelse: Denna ges i kopia till patienten eller vårdansvarig, originalet är en bilaga till epikrisen. Det är en kort sammanfattning av vad som hänt under vårdtiden med förklaring varför. Aktuella mediciner ska listas, om ändring skett ska detta anges. Här anges också eventuella uppföljande mottagningsbesök på infektionsklin. eller annanstans.

Infektionsinläggning

lördag, oktober 23rd, 2010

Följande text är baserat på erfarenheter från Lund och Östersund och beskriver viktiga omhändertagande om patienter med infektionssjukdomar. En sedvanlig internmedicinsk inläggning kompletteras med information specifikt viktig ur ett infektionsperspektiv.

 

Inskrivningsorsak: mycket kort redogörelse för orsaken till inläggning (högst 2 rader)

Inremitterad av: ange inremitterande läkare om sådan finns 

 

Hereditet: diabetes? lungsjukdom? autoimmunitet? malignitet? etc.

Socialt: yrke, civilstånd, boende, rökning, alkohol

 

Tidigare sjukdomar: med angivande av diagnos, ev op., tidpunkt.

Nuvarande sjukdomar: sjukdomar som pat. har nu (underliggande sjukdomar, t.ex. diabetes, cancer, reumatoid artrit m.m.) och behandling.

Aktuellt: en beskrivning i kronologisk ordning med tidsangivelser av de händelser, symptom etc. som fört patienten till sjukhuset. Vid övertag från andra kliniker en sammanfattning av vilken utredning och behandling som gjorts och hur förloppet varit. Nylig antibiotikabehandling? Odlingar tagna?

 

Aktuella mediciner: de mediciner patienter står på vid inläggningstillfället. Även doser.

Allergier: läkemedel, speciellt mot antibiotika, typ av reaktion anges. Även andra allergier anges.

Epidemiologi: Sjukdomar i omgivningen? Utlandsresa, när, vilka omständigheter? Fästingexposition? Sorkexposition? Hotellboende? Egen brunn? Vaccinationer? Husdjur?

Inkomststatus: ska innehålla relevanta delar av rubrikerna Allmäntillstånd, ÖNH, lymfkörtlar, hjärta, lungor, BT, saturation och andningsfrekvens vid misstänkta pneumonier och exacerbationer av kronisk bronkit, buk, neurologi, lokalstatus. Rektalpalpation hos patienter med misstänkt patologi i tarmen och män med urinvägsinfektioner.

 

PBD: kortfattad redogörelse för händelseförlopp, analys med angivande av hypotes för diagnos, initialt planerad utredning och behandling.

Medicinsk epikris

lördag, oktober 23rd, 2010

Dok dat

Leg läk

Ansv ÖL

 

Vårdtid

Diagnos             

 

Problem             Exempelvis bröstsmärta eller andfåddhet. (Besöksorsak).

Anamnes            Tidigare sjukdomar. Nuvarande sjd.

Sista raden è Varför kom patienten.

Ankomststatus   


Förlopp              Utredning

Behandling

Vårdförlopp efter behandling.

Utskrives i sitt habitualtillstånd.


Vårdplanering


Bedömning       Krävs endast om krånglig patient.


Kort sammanfattning. Diskussion om tänkbara förklaringar.

                             Ordinationer och planering enligt nedan.


Ordinationer    Mediciner som pat skall ha i framtiden. Tidigare mediciner först, därefter nyinsatta, utsatta. Ange tidsbegränsning om sådan finns.

Ange vilka recept som skrives.

 

Planering          I kronologisk ordning. Mer punktformigt uppställt.

Lab: Hb-kontroll hos DSK

Rtg-uppföljning: Colonrtg, coloskopi o dyl. Remiss skrives.

Återbesök. Telefontid.


Sjukskrivning   Längd och grad.


Kopia

Medic-ALS – Medicinskt ABCDE

lördag, oktober 23rd, 2010
 1. Primärbedömning


Funktion

Bedömning

Primäråtgärd

A


Indragningar

Paradox. andningsmönster

MoS, snarkning, stridor, rosslig andning, utandningsluft

Cyanos,

Käklyft

Rensa, sug

Svalgtub, kantarell, endotrakealtub, trakeostomi.

B

AF

Sat

Andningsmönster

Ausk/perk pulm

O2, bronkdil, CPAP, assisterad andning, thorakocentes

C

HF

BT

Halvenstas (3 cm),

Ausk cor

Kapillär återfyllnad (5+2 sek)

erif. pulsar, B


2 venösa infarter, vätksa, ord akuta prover, ev diuretika

D

GCS

RLS85

P-glu

VAPÖR.

Pupiller, ögonmotorik, reflexer.

Nackstyvhet

Ev Glukos iv.


E

Temp

Insp hela hudkostymen

Filtar, varm vätska


 1. Komplettera med snabba undersökningar
  1. EKG
  2. Artärgas
  3. Kap-Hb/CRP
  4. LP, Blododling, U-odling.
  5. KAD
 2. Sekundärbedömning
  1. Fördjupad anamnes
  2. Fullständigt status
  3. EKG-analys
  4. Artärgas-analys
  5. Övriga venösa prover
  6. Röntgen


 1. Fortsatt handläggning
  1. PBD
  2. Vårdnivå
  3. Vårdplan

Ortopedakuten

lördag, oktober 23rd, 2010

Hemgång från akuten

 1. 1.       Gips / stödförband / kryckor etc
 • Typ av gips / stödförband.
 • Gipstid
 • Gipsinfo + papper
 • Trombosprofylax (gipsstövel etc)

 

 1. 2.       Recept
 • Antibiotika
 • Smärtstillande
 • Trombosprofylax
 • Annat

 

 1. 3.       Sjukskrivning

 

 1. 4.       Uppföljning
 • Rtg-kontroll
 • Återbesök

 

 1. 5.       Information om när pat skall komma åter.

 

 1. 6.       Skriv in återbesök i ÅB-pärmen
 2. 7.       Klistra in på bedömt-själv-rtg-pappret
 3. 8.       Skriv anteckning
 • Kopia
 • Diagnos


Inskrivningsjournal – sluten gynekologisk vård

lördag, oktober 23rd, 2010

Journalens sökord är anpassade till programmet Melior Kvinnosjukvård. Denna mall är mycket omfattande och givetvis tar man bara med uppgifter som är relevanta för vårdtillfället.


Remiss från:                        Dr Xs mottagning. / Inremitterad av dr X .

Inskrivningsorsak:               Inlägges för ”op/ undersökning/vård mm”. / Inlägges akut på grund av X.

PAL:


Anamnes

Ärftlighet:                                                 Om relevant. Ex, tumörsjukdomar, trombosbenägenhet.

Socialt:                                            Bostadsförhållande, förvärvsarbete, civilstånd, antal vårdbehövande barn. Närboende anhöriga, som kan hjälpa pat.


Tidigare sjukdomar:               Tidigare operationer utom underlivsoperationer. Tidpunkt, sjukhus, art av ingrepp specificeras i kronologisk ordning. Därefter sjukhusvistelser utan operation. Tidpunkt, sjukhus, behandling, likaledes i kronologisk ordning. Därefter poliklinisk utredning och behandling av icke gynekologisk sjukdomar. Hjärt- lunganamnes. Allmänsomatiskt frisk om så är fallet.


Nuvarande sjukdomar:


Tidigare gyn åkomma:        Tidigare operationer. Tidpunkt, sjukhus, art av ingrepp specificeras i kronologisk ordning. Därefter sjukhusvistelser utan operation. Tidpunkt, sjukhus, behandling, likaledes i kronologisk ordning. Därefter poliklinisk utredning och behandling av gynekologisk sjukdomar.Gynekologisk anamnes

Antal graviditeter:               Ex: En patient med två förlossningar, 1 legal och 2 spontan aborter samt 1 extrauteringraviditet skrives:

                                           6-gravida, 2-para. 1980 legal abort v12, VEX, Motala sjukhus.            1982 spontan abort v8, exaeres, Södertälje lasarett. 1985 spontan abort v18, KK Mölndal, extrauteringraviditet 1988, opererad på Mölndals lasarett med vänstersidig salpingoektomi via laparoscopi/tomi. Eller kortare: En legal, en tidig och en sen spontan abort samt

                                           en vänstersidig X-graviditet.


Antal förlossningar:            Ange antal förlossningar samt om av betydelse för aktuell sjukdom specifikation i kronologisk ordning av förlossningarna: Förlossningssätt, förlopp, eventuella komplikationer, största barnets vikt vid förlossningen. Ex: 1984 partus normalis, KK M. Barnvikt 3700g. 1987 tångförlöst p g a asfyxi, KK Sahlgrenska; barnet dog vid två dagars ålder p g a hjärnblödning. Annars enklare: 2para med en normal och en tångförlossning, där barnet dog efter två dagar.Menarche:                           Ålder för menarche.

Menopaus:                          Helst med årtal, ej med kvinnans ålder.


Menstruationscykel:            Menstruationstyp enligt mall: duration/intervall, blödningsmängd, dysmenorré. Premenstruell spänning. Ovulationssmärta. Ex regelbundna menses typ 4/27, sparsamma ,  invalidiserande dysmenorré det två första dagarna.

Senaste mens:

Preventivmetod:

Hormonsubstitution:

Fertilitetsutredning:

Inkontinens: 

Framfall:           


Aktuellt                               Beskriv symtom. Om flera symtom finnes, strukturera helst

                                           beskrivningen enligt följande mall:

                                           Blödningsrubbningar: menstruationsschema, mellanblödningar, blödning efter samlag, långblödning, premenstruell fläckblödning, amenorré, oligomenorré. 

Flytning, färg, lukt. Klåda.

                                           Smärtor: Lokalisation, duration och insättande, karaktär, intensitet, utstrålningstendens och förhållande till SM, samlag, ovulation.

                                           Infertilitet: Duration. Tidigare graviditeter hos pat eller mannens tidigare partners. Samlagsfrekvens och regelbundenhet. Samlag vid ovulationstid? Maken frisk? Har han haft påssjuka i vuxen ålder? Är han bråckopererad? Tbc, salpingit, appendicit, könssjukdom, ev tidigare utredning och behandling.

                                           Framfallsbesvär. Ändrad vikt. Ändrat bukomfång. Mm.


Naturliga funktioner:           Vattenkastning, tarmfunktion.


Aktuella läkemedel:            Namn, dos. Glöm ej att p-piller är en medicin.

Överkänslighet:                   Allmänt, reaktion. Läkemedel, reaktion. (Att patienten säger sig ej tåla ett visst läkemedel, behöver EJ betyda att patienten är allergisk mot det).Status

Allmäntillstånd:

Munhåla, svalg:

Ytliga lymfkörtlar: 

Bröstkörtlar:

Hjärta:

Lungor:

Blodtryck:

Buk:

Lokalstatus:

Gynekologiskt status:            VVP (vulva, vagina, portio): Rodnad, sår, fissurer, ärr, cystocele, proctocele, descensus av uterus, portio (breddökad/väl avsatt), sekret i ymm, lividitet.

                                           Uterus: Anteflekterad, retroflekterad, fast/mjuk, Hegars tecken, storlek, myom, rörlig, öm/oömvid kompression, öm/oöm vid dislokation.

Adnexa: storlek, ömhet, rörliga

Uretra, urinblåsa, rectum.

Ultraljud:

Kolposcopi:

Rektalundersökning:

PBD:

Ordination:


Referenser: Göteborgs universitets hemsida.


Kirurgepikris

lördag, oktober 23rd, 2010

Epikris

Dok dat

Leg läk

Ansv ÖL

 

Vårdtid

Diagnos             

Operationer      Operatör, datum, kod, sammanfattning. Skrivs i Lund efter anamnesen.

 

Anamnes            Tidigare sjukdomar. Nuvarande sjd.

Sista raden è Varför kom patienten.


Förlopp              Inkomstuppgifter (anamnes, status, kemlab).

Utredning. Behandling. Svar på denna. Vårdförlopp efter behandling.

Status vid utskrivning. Mjuk i buken. Smärtfri. Äter och dricker. Mobiliserad. Lab normaliserat. Utskrives i sitt habitualtillstånd.


0HLR. Smärtenheten inkopplad. Nutrition. Vårdplanering.


Kemlab              

Fyslab                

 

Bedömning       Krävs endast om krånglig patient. Kort sammanfattning. Diskussion om tänkbara förklaringar.

                             Ordinationer enligt ovan. Planering enligt nedan.


Info till patienten. Skall söka på nytt vid buksmärta, feber eller ikterus. Viss försiktighet initialt.


Sårets utseende vid hemgång. Suturtagning, omläggning hos DSK. 7-10-12 dgr efter bukoperation. Ansikte 5 d. Led 14-21 d.


Ordinationer    Mediciner som pat skall ha i framtiden. Tidigare mediciner först, därefter nyinsatta, utsatta. Ange tidsbegränsning om sådan finns. Ange vilka recept som skrives.


Planering          Uppföljande prover. Hb-kontroll hos DSK. Leverstatus om 2-3 v med telefontid.

Rtg-uppföljning. CT-buk. Colonrtg, coloskopi o dyl. Remiss skrives.

Återbesök. Telefontid.


Sjukskrivning   Längd och grad.


Kopia                 Inremitterande. Mottagande. Vårdcentral. Smärtkliniken.


Glöm inte diktera remiss till VC, inremitterande, Rtg etc.


Kirurginläggning

lördag, oktober 23rd, 2010

Inskrivning

Dok dat

Inkomstorsak

 

Hereditet

Socialt

 

Tid sjd                Extra fokus på hjärt- och lungsjukdomar.

Nuv sjd               Planering och ställningstagande till OP. Resultat av fyslab och kemlab bakas in.

Akt sjd                Hur mår patienten nu? Viktnedgång? Har något ändrats i status? Smärta? Går i trappor?              

Akt med

ÖK

 

STATUS

                             AT

                             MoS

                             Thyr / Mammae

                             Lgl

                             Cor / Pulm / BT

                             Buk / PR

                             Kärl / LS

 

Bed                      Kort summering. Problem vid tidigare operationer? Riskpatient? ASA? Förberedelser inför OP, är de gjorda och vad har de visat. Skall man komplettera?

Kirurgrond

lördag, oktober 23rd, 2010

Rond

Kirurgisk sjukdom

 1. Utredning. Säker diagnos. Bakomliggande orsak. Ytterligare utredning.
 2. Behandling av grundsjukdomen. Operation. Antibiotika. Vätska.  
 3. Fall för gastrokonferans.


Understödjande

 1. Smärta. Bukstatus. Smärtpump via anestesi. Sprutor vid behov. Tabletter.  
 2. Monitorering. Sat (syrgas?). AF. Puls. BT. B-glu.
 3. Nutrition. Kräkningar. Illamående. Fasta m dropp. Kabiven. Dryck. AK.
 4. Elimination. Tarmljud. Gasavgång. Magen varit igång. Hur många dagar sedan.  
 5. Vätskebalans.
  1. Vikt.
  2. Balans (Urinproduktion, diuretikaordinationer, vätskeordinationer).
  3. Klinik (Koncentrarad urin, ödem, hudturgor, andningsproblem, rassel).
 6. Infektion. Temp. CRP. Vita. Antibiotika. Byte till peroralt.
 7. Kemlab. Leverstatus. Hb. CRP.
 8. Slangar. Drän. KAD. CVK.
 9. Såret. Utseende. Stygn (hur många dagar?). 
 10. Mobiliserad. Uppegående. Trombosprofylax.


Övriga sjukdomar

 1. Kroniska sjukdomar. Vilka finns? Kan de påverka? Immunsuppression?
 2. Nydebuterade internmedicinska sjukdomar. Pneumoni? Diabetes? Hjärtproblem? Konsult?


Administration

 1. Anhöriga informerade.
 2. Vårdansvar. Hemgång. Distriktssköterska. Vårdhem. Korttidsboende.
 3. Medicinskt ansvar. (VC. Hospice. Återbesök. Inremitterande. Onkolog).
  1. Grundsjukdom.
  2. Högt B-glu. Hypertoni.


Kirurgakuten

lördag, oktober 23rd, 2010

Hemgång från akuten

 1. Recept
 2. 2.       Sjukskrivning
 3. Uppföljning
 4. 4.       Information om när pat skall komma åter.
 1. Antibiotika
 2. Smärtstillande
 3. Annat
 1. Ompalpation
 2. Återbesök
 3. Remiss
 4. Poliklinisk undersökning

 

 1. 5.       Skriv in återbesök i ÅB-pärmen
 2. 6.       Diktera anteckning
 • Kopia
 • Diagnos

è Lägg i lådan ”polanteckningar”.

 

Inläggning via akuten

 1. 1.       Snabb-journal
 • Avdelning.
 • Fasta?
 • Ordinationer (enligt ”templista”).
 1. 2.       Medicinlista
 • Aktuell medicinering
 • Sätta ut mediciner
 • ÖVERKÄNSLIGHET
 • Antibiotika
 • Smärtstillande
 • Profylax [AB / TB]
 1. 3.       Templista
 • Diagnos
 • Fasta / Vätska
 • Sond / KAD
 • Planering [Kemlab / Fyslab]
 • Monitorering
 • Bandage / Lasse-kudde
 1. 4.       Rapportera avd è Telefon 

 

 1. 5.       Informera patienten
 2. 6.       Informera akutpersonal
 3. Diktera inskrivningsanteckning è Lägg tillsammans med blankt journalblad och lägg i lådan ”inläggningar”.


Operation

 1. 1.       OP-anmälan
 2. Ring och anmäl till OP.
 • Senast mat och dryck.Bedömning

 1. 1.       Sammanfattning

–          Anamnes

–          Status

–          Utredning [Kemlab / Fyslab etc]

 1. 2.       Diagnosförslag
 2. 3.       Skick innan hemgång (distalstatus)
 3. 4.       Förankring

–          Bakjour

–          Andra

 1. 5.       Handläggning (enligt ovan)

Differentialdiagnostiskt tänkande

lördag, oktober 23rd, 2010

Läs akutjournal, kolla ev lab om taget.

Tänk ut 4(+/-)1 hypoteser


Anamnes

Avskriv diffdiagnoser med hjälp av screeningfrågor

Målstyrd diagnostik, samla nyckeldata.

Status


TÄNK!

 • Vilka olika handlingsmöjligheter har jag?
 • Vilken skall jag välja?


Akut behandling

Kemlab

Fyslab

Handläggning


Hypoteser

Formulera hypoteser (max 4 (+/-) 1 i arbetsminne)

Differentialdiagnostiskt tänkande

Organsystembaserat (Gå igenom organ för organ. Vilka sjukdomar finns i det akt organet? Kan det vara denna?)

Etiologibaserat (Gå igenom tänkbara etiologier. Kan patientens sjukdom bero på infektion, malignitet, degenerativ sjukdom eller metabolisk sjukdom? Vilka finns?)


Samla in data

Konfiremera

Revidera

Förkasta

Reducera antal hypoteser genom att kombinera de som kräver samma behandling.

Formulera arbetsdiagnos

Verifiera diagnos.


Kan diagnosen förklara samtliga sypmtom och fynd?

Eliminera andra möjliga hypoteser


The surgical sieve

När man inte kommer på orsaken till patientens besvär bör man gå igenom tänkbara orsaker, ett sätt är att utgå från patologiska mekanismer, ”the surgical sieve”.

 1. Trauma
 2. Anatomiska abnormiteter. Kongenitala eller förvärvade.
 3. Funktionella besvär.
 4. Inflammation
 5. Ischemi och infarkt.
 6. Metaboliska orsaker.
 7. Neoplasi.
 8. Andra abnormiteter i vävnadstillväxt.