Archive for the ‘Psykiatri’ Category

Delirium tremens

måndag, maj 24th, 2010

Delirium tremens går oftast tillbaka inom några dygn oberoende av behandling, men leder i många fall till så påtaglig påverkan på cirkulation/autonoma nervsystemet att tillståndet blir livshotande. Tidigare var mortaliteten 30%, numer 3-5%.


Klinik


Delirium tremens karaktäriseras av konfusion, hallucinationer, motorisk oro och påverkat allmäntillstånd (1).


Ökad risk föreligger (1)

 • Vid puls > 120/min
 • Vid tecken till förvirring/hallucinos
 • Under andra till tredje abstinensdygnet.
 • Efter långvarig (3 veckor) missbruksperiod, med minst 75 cl starksprit/dag samt hög promillehalt under perioden.
 • Hos dem som tidigare haft delirium tremens eller abstinenskramper
 • Vid samtidigt somatiskt sjukdomstillstånd, exempelvis subduralhematom, UVI, pneumoni eller trauma.


Behandling


Behandlingen är den samma som för abstinensbehandling med korstoleranta preparat, i första hand bensodiazepiner, ex T Stesolid 10 mg, 2 + 2+ 4+4 var 60:e min tills lugn eller sömn(1). I undantagsfall krävs Stesolid-dropp eller nedsövning. Doserna blir vanligen högre och behovet av övervakning är större varför dessa patienten vårdas bäst på intensivvårdsavdelning.

I särskilda fall kan M Hemineurin 50 mg/ml, 12 ml var30:e minut till sömn (max 5 ggr, avbryt om BT-fall) användas.

Ett alternativ är T Catapresan 75 ug, 2 st var 4:e tim till lugn eller sömn, därefter 1-2 x 3.


Referenser


 1. Läkemedelsverket: Behandling av alkoholabstinens – ny rekommendation, Information från läkemedelsverket 2:2010.

Wernicke-Korsakoffs syndrom

måndag, maj 24th, 2010

Den etiologiska bakgrunden till varför tiaminbrist orsakar hjärnskada är ofullständigt kartlagd. Sannolikt är nutritionsbristen viktigast för utveckling av tiaminbrist och Wernickes encefalopati (WE) men flera faktorer påverkar. Födointaget blir under pågående alkoholmissburk oftast mer kaloririkt än vitaminrikt, tarmabsorbtionen av tiamin blir dramatiskt försämrad, lagringen av vitmain B i levern försämras liksom fosforyleringen till timainfosfater. Symptom på bristtillståndet för klinisk relevans tre vekcor efter det att vitamintillförseln fallerat.


Definitioner


Wernickes encefalopati

Korsakoffs psykos anses bero på upprepade attacker av akut Wernicke-encefalopati och karaktäriseras bland annat av en progredierande demens med konfabulation.


Behandling


Alla patienter som kan maisstänkas ha eller få Wernickes encefalopati skall omedelbart behandlas med tiamin intravenöst eller intramuskulärt för att säkerställa adekvat upptag. Tiamin skall ges innan intravenös tillförsel av glukos. Magnesium i serum skall kontrolleras och vid hypomagnesemi ges substitutioinsbehandling (1)


Profylaktisk behandling av riskpatienter

I förebyggande syfte ges tiamin, Inj Betabion 50 mg/ml, 4 ml iv (200 mg) dagligen i fyra till sju dagar (1). Allvarliga abstinensutveckling och dålig nutrition hos alkholberoende patienter är alltid indikation för denna behandling. Efter den akuta fasen rekommenderas behandling med tiamin 30 mg, 2 ggr dagligen i ytterligare månader.


Akut Wernickes encefalopati

För att behandla en fulminant Wernicke-encefalopati ges tiamin (400-500 mg iv i 3 dagar och därefter 200 mg/dag im eller iv i 5 dagar) (1). Lägre tiamindoser återställer inte vitaminstatus och ger ingen förbättring.  


Referenser


 1. Läkemedelsverket: Behandling av alkoholabstinens – ny rekommendation, Information från läkemedelsverket 2:2010.

CIWA-Ar

måndag, maj 24th, 2010


CIWA-Ar är en förkortning av ”Clin. Inst. Withdrawal Assesment for Alcohol” och ett verktyg för att utvärdera abstinensgrad vid alkoholabstinens. CIWA-Ar skalan


Poäng ……………………………………………


Namn ………………………………………………………. Personnr ………………………………………..


Datum ……………….. Puls…………………/min Blodtryck …………………/…………………..


Illamående och kräkningar Hörselförändringar


Är du illamående? Har du kräkts? Är dina hörselintryck förstärkta eller skrämmande?


Hör du något som oroar dig? Hör du saker som inte


0 ej illamående/kräkning finns?


1 lätt illamående


2 antydda taktila förändringar 0 inga hörselförändringar


3 måttligt illamående, med kväljning 1 antytt förstärkta hörselintryck


4 konstant illamående, kväljningar och kräkningar 2 lätt förstärkta hörselintryck


3 måttligt förstärkta hörselintryck


Tremor – utsträckta armar och särade fingrar


5 kraftiga hörselhallucinationer


0 ingen tremor 6 mycket kraftiga hörselhallucinationer


1 måttlig tremor med utsträckta armar


2 kraftig tremor trots stöd för armarna

4 lätta hörselhallucinationerSynförändringar

Känns ljusets styrka eller färg onormalt? Ser du


Svettning


inte finns?


0 ingen svettning


1 fuktiga handflator 0 inga förändringar


2 synliga svettdroppar på pannan 1 antydda synförändringar


3 kroppen blöt av svett 2 lätta synförändringar


3 måttliga synförändringar


4 måttliga synhallucinationer

någonting som oroar dig? Ser du saker som

Ångest – känner du dig orolig?


6 mycket kraftiga synhallucinationer


0 ingen ångest, lugn 7 ständiga synhallucinationer


1 mycket lätt ångest


2 måttlig ångest eller spänd

5 kraftiga synhallucinationerHuvudvärk

3 panikkänsla, mycket stark ångest Har du huvudvärk? Känns det som ett band runt


pannan? Obs, bedöm inte ev. yrsel.


Psykomotorisk oro


1 mycket lätt huvudvärk


0 normal aktivitet 2 lätt huvudvärk


1 något förhöjd aktivitet 3 måttlig huvudvärk


2 måttligt orolig och rastlös 4 kraftig huvudvärk


3 kan inte sitta eller ligga stilla alls 5 kraftigare huvudvärk


6 mycket kraftig huvudvärk

0 ingen huvudvärk

Taktila förändringar


Känner du någon klåda eler brännande känsla?


Känns det som smådjur på eller under huden?

7 extremt kraftig huvudvärkOrientering

Vad är dagens datum? Var är vi någonstans?


0 inga taktila förändringar Vem är du?


1 antydda taktila förändringar


2 lätta taktila hallucinationer 0 normalt orienterad


3 måttliga taktila hallucinationer 1 osäker beträffande datum


4 kraftiga taktila hallucinationer 2 desorienterad för datum med högst 2 dgr


5 ständiga taktila hallucinationer 3 desorienterad för datum med mer än 2 dgr


4 desorienterad för datum, plats och/eller person


 


 


 


1. Illamående och kräkningarFråga: Är du illamående? Har du kräkts?
0. ej illamående/kräkning


1. lätt illamående


2. antydda taktila förändringar


3.


4. måttligt illamående, med kväljning


5.


6.


7. konstant illamående, kväljningar och kräkningar

2. Tremor

Kontrolleras med utsträckta armar och särade fingrar.
0. ingen tremor


1.


2.


3.


4. måttlig tremor med utsträckta armar


5.


6.


7. kraftig tremor trots stöd för armarna
3. Svettning

0. ingen svettning


1. fuktiga handflator


2.


3.


4. synliga svettdroppar på pannan


5.


6.


7. kroppen blöt och svett

4. Ångest

Fråga: känner du dig orolig?0. ingen ångest, lugn


1. mycket lätt ångest


2.


3.


4. måttlig ångest, eller spänd


5.


6.


7. panikkänsla, mycket stark ångest

5. Psykomotorisk oro
0. normal aktivitet


1. något förhöjd aktivitet


2.


3. måttligt orolig och rastlös


4.


5.


6. kan inte sitta eller ligga alls6. Taktila förändringar


Fråga: Känner du någon klåda eller brännande känsla? Känns det som smådjur på eller under huden?


 


0. inga taktila förändringar


1. antydda taktila förändringar


2. lätta taktila förändringar


3.


4. måttliga taktila hallucinationer


5. kraftiga taktila hallucinationer


6. mycket kraftiga taktila hallucinationer


7. ständiga taktila hallucinationer7. Hörselförändringar


Fråga: Är dina hörselintryck förstärkta eller skrämmande? Hör du något som oroar dig? Hör du saker som inte finns?


 


0. inga hörselförändringar


1. antytt förstärkta hörselintryck


2. lätt förstärkta hörselintryck


3. måttligt förstärkta hörselintryck


4. lätta hörselhallucinationer


5. kraftiga hörselhallucinationer


6. mycket kraftiga hörselhallucinationer


7. ständiga hörselhallucinationer8. Synförändringar


Fråga: Känns ljusets styrka eller färg onormalt? Ser du något som oroar dig? Ser du saker som inte finns?


 


0. inga förändringar


1. antydda synförändringar


2. lätta synförändringar


3. måttliga synförändringar


4. måttliga synhallucinationer


5. kraftiga synhallucinationer


6. mycket kraftiga synhallucinationer


7. ständiga synhallucinationer 
9. Huvudvärk
Fråga: Har du huvudvärk? Känns det som ett band runt pannan? Obs bedöm inte ev yrsel


 


0. ingen huvudvärk


1. mycket lätt huvudvärk


2. lätt huvudvärk


3. måttlig huvudvärk


4. kraftig huvudvärk


5. kraftigare huvudvärk


6. mycket kraftig huvudvärk


7. extremt kraftig huvudvärk


 10. Orientering

Fråga: Vad är dagens datum? Var är vi någonstans? Vem är du?


 


0. normalt orienterad


1. osäker beträffande datum


2. desorienterad för datum med högst 2 dag.


3. desorienterad för datum med mer än 2 dagar


4. desorienterad för datum, plats och/eller person


 Tillägg

0. Ingen anamnes på EP eller DT


5. Anamnes på tidigare EP eller DT


 

SUMMA:………….. poängTolkning
Abstinensnivå efter antal poäng

 1. < 15.

 2. 15-20

 3. > 20Abstinens

CIWA-Ar inkl tillägg1< 15


215-20


3> 20
Anorexia nervosa

söndag, november 1st, 2009

Incidensen av anorexia nervosa bland tonårsflickor är knappt 1 %. Sjukdomen är cirka 15-20 gånger vanligare hos flickor än hos pojkar. Anorexia nervosa är den allvarligaste formen av ätstörning med en allvarlig prognos och en icke försumbar överdödlighet. Upp till 50 % av anorexipatienterna utvecklar bulimiska symtom.

Genes

Genetiska orsaker (t.ex. avvikelser i endokrina och centralnervösa mekanismer)

Sociokulturella faktorer

Personlighetsfaktorer (rigid, tvångsmässig, emotionellt återhållsam, låg självkänsla)

Sjukdomen börjar alltid med en bantningsperiod.

Symptom

Fysiska symtom

 • Frusenhet
 • Trötthet
 • Nedsatt fysisk förmåga
 • Magsmärtor

Fysiska tecken

 • Avmagring (Minskat underhudsfett och muskelmassa)
 • Amenorré
 • Hypotermi
 • Sänkt vilopuls / Lågt blodtryck
 • Hungeracidos
 • Torr eller skör hud
 • Torrt eller skört hår / håravfall
 • Ökad behåring
 • Akrocyanos
 • Obstipation
 • Underbensödem

Psykiska symtom

 • Viktfobi
 • Störd kroppsuppfattning
 • Blockering av hunger- och mättnadskänslor
 • Matfixering
 • Koncentrationssvaghet
 • Tvångsmässighet
 • Sömnsvårigheter

Diagnos

Enligt DSM-IV

 1. Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd (mindre än 85 % av den förväntade vikten)
 2. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots undervikt (s.k. ”viktfobi”)
 3. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten
 4. Amenorré hos menstruerande kvinnor (³3 på varandra följande menstruationer uteblir)

Diff.diagnos

 • Hypertyreos
 • Addisons sjukdom
 • Hypofysinsufficiens
 • Diabetes mellitus
 • Celiaki
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Hypofystumör
 • Andra psykiatriska diagnoser

Utredning

Samtal såväl med patienten själv som med föräldrarna.

Anamnes

 • Utlösande faktorer
 • Förloppet av sjukdomen
 • Nuvarande livssituation

Klin.kem.

 • Blodstatus (Hb, EVF, MCHC, LPK, Poly/Mono, TPK)
 • Elektrolyter (Na, K, Ca, Mg, Fosfat)
 • B-glukos
 • Leverstatus (ASAT, ALAT, ALP)·
 • Kreatinin och urea
 • S-albumin
 • Urinsticka (glukos, protein)
 • Tyroideastatus (T3, T4, TSH)

Eventuellt kompletteras med:

 • TIBC, ferritin
 • Folat, kobalamin
 • Zink
 • Transglutaminasantikroppar
 • Inflammationsparametrar
 • Ev. EKG

Behandling

Akut viktkorrigering

 1. Etablera en god kontakt och skapa behandlingsmotivation (ofta svårt)
 2. Stoppa svälten och bantningen
 3. Gradvis återställande av en normal vikt.
  • Sätt rimlig målvikt
  • Planerad viktuppgång på cirka 0,5 kg per vecka
  • Initialt intag av cirka 30-40 kcal/kg/dag
  • Senare eftersträvas minst 40-60 kcal/kg/dag, ibland högre,
  • Vanlig näringsrik mat är att föredra, ibland förstärkt med multivitaminpreparat.
  • Vid svåra tillstånd kan sondmatning eller parenteral nutrition vara nödvändig.

Behandling av underliggande störning

 1. Psykoterapi
 2. SSRI (indicerad i ett senare skede p.g.a. risk för aptitförlust)

Behandlingen av anorexia nervosa är ofta mångårig.

Prognos

50 % tillfrisknar

30 % får kvarstående symptom

20% är oförbättrade

Återfallsfrekvensen är 10%

Komplikation

Osteopeni och ev. osteoporos

Hjärtarrytmier

Kardiomyopati

Sialoadenit och parotit

Pankreatit

Sänkt längdtillväxt p g a epifysslutning

Tvångssyndrom – Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

söndag, november 1st, 2009

Tvångssyndrom innefattar tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Prevalensen av OCD är cirka 2 %. Debut under barndomen, ungdomen eller under tidiga vuxenår, men sällan efter 35 års ålder. Kroniskt förlopp är vanligt, liksom komorbiditet med andra ångesttillstånd, personlighetsavvikelser och depression. Vid Tourettes syndrom och vid autism är tvångssyndrom vanligt.

Genes:

 1. Hereditära faktorer bidrar.
 2. Psykologiska faktorer spelar möjligen en underordnad roll
 3. En minoritet av dem med prepubertal debut kan få sjukdomen som ett resultat av en autoimmun process med angreppspunkt i de basala ganglierna. Den autoimmuna processen kan initieras av streptokockinfektioner (möjligen andra infektioner). Vid denna sjukdomsbild förekommer samtidigt vanligen tics, separationsängslan, ångest och ibland även självmordstankar.

Symptom

Tankarna är påträngande, ”fastnar” och ”går rundgång”, vilket leder till stark oro eller obehag.

För att skingra denna obehagskänsla (ångest?) utför patienten tvångshandlingar (s.k. ritualer).

 1. tvätta sig upprepade gånger
 2. kontrollera spis, kranar och lås
 3. utföra mentala ritualer som att räkna
 4. upprepa beteenden
 5. utföra olika magiska åtbörder.

Patienter med tvättvång kan ha påfallande röda och nariga händer.

Vissa patienter med kontrolltvång tenderar att alltid vara försenade.

Diagnos

Tvångstankar och/eller handlingar

 1. minst en timme per dag,
 2. eller upplevas som väldigt påfrestande
 3. eller medföra att personen fungerar sämre i vardagslivet

Förmågan att själv inse det orimliga i tvånget varierar mellan olika individer.

Diff.diagnos

 1. Autism/Aspergers syndrom
 2. Tvångsmässig personlighetsstörning
 3. Hypokondriska föreställningar
 4. Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 5. Vanföreställningssyndrom

Utredning

Tänk på att skamkänslor kan förhindra patienter att berätta om hela sin sjukdomsbild.

Belys typ och omfattning av tvångstankar och tvångshandlingar

Belys i övrigt:

 1. Socialt nätverk
 2. Komorbiditet
 3. Vilken behandling vill patienten ha? Vad verkar rimligt?
 4. Behov av information för patient och anhöriga

Behandling

 1. Information
  • Sjukdomen beror inte på felaktig uppfostran. Sjukdomen är ”ingens” fel.
  • Många andra människor har detta tillstånd (du är inte ensam).
  • Tvångssyndrom leder inte till att man förlorar förståndet, får en psykos eller ”iscensätter” sina tvångstankar.
  • Symtomen är inte ett uttryck för äkta inneboende önskningar, utan är uttryck för sjukdomen tvångssyndrom.
  • Att man har svårt ”att känna sig säker, lita till sina sinnen” är ett handikapp som man delvis måste lära sig leva med, och det går!
  • Försök få patienten att förstå att varje undvikande och åtgärd ”för säkerhets skull” är ett uttryck för sjukdomen.
  • Informera om läkemedelsbehandling och kognitiv beteendeterapi som framkomliga behandlingsalternativ.
  • Försök korrigera patientens överdrivna rädsla för läkemedel och annat och få henne att förstå att dessa känslor är uttryck för ”tvivelsjukan”.
  • Ge information om patientföreningen OCD-förbundet Ananke och deras hemsida med frågor och svar: www.ananke.org.
 2. Akut behandling
  • Serotoninupptagshämmande läkemedel (SSRI)
  • I undantagsfall benzodiasepiner under en kort övergångsperiod
  • Undvik om möjligt tvångsåtgärder.
 3. Uppföljning och vidare behandling.
   • TCA eller SSRI under minst ett år, se nedan
   • Uppmuntra patienten att gradvis utsätta sig för det hon känner ångest/obehag inför.
   • Om ingen eller otillräcklig förbättring: remiss till kognitiv beteendeterapeut (cirka 15-20 behandlingssessioner är vanligen tillräckligt)

   Panikångest

   lördag, oktober 31st, 2009

   Omkring 10% av befolkningen har någon gång upplevt panikattacker. Fullt utvecklat paniksyndrom ses hos 1% av män och 2% av kvinnor. De flesta insjuknar mellan tonåren och 40-årsåldern. Ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar på sikt (risken för t ex hjärtinfarkt vid ångest- och depressionssjukdom är cirka 2-3 gånger förhöjd, andra riskfaktorer borträknade). Panikattacker definieras som avgränsade, hastigt påkomna attacker av intensiv rädsla, fruktan eller skräck – Panik förenas med undergångskänslor och fysiska symptom såsom palpitationer och kvävningskänslor.

   Genes

   Viss ärftlig komponent (visat bland annat i tvillingstudier)

   Tendensen att med tiden allt lättare utlösa en panikattack, kan ses som ett slags kindlingfenomen. Enligt kognitiv teori sker en feltolkning av kroppsliga signaler, vilket leder till den utvecklade panikattacken

   Patofysiologi

   Det sensoriskt reglerande locus coeruleus utövar en ökad noradrenerg stimulering av limbiska

   strukturer, bland andra hippocampus. GABA-nivåerna i kortex är sänkta.

   Symptom

   Enligt DSM-IV minst 4 av nedanstående symtom.

   Dessa utvecklas snabbt, med kulmen inom 10 minuter:

   • Palpitationer, bultande hjärta eller hastig puls
   • Svettning
   • Darrning eller skakning
   • Känsla av att tappa andan / Kvävningskänsla / Hypokapni p.g.a. hyperventilation
   • Smärta eller obehag i bröstet
   • Illamående eller obehag i magen
   • Svindel, ostadighetskänslor eller matthet
   • Derealisations- eller depersonalisationskänslor
   • Rädsla att mista kontrollen eller bli tokig
   • Dödsskräck
   • Parestesier (domningar eller stickningar)
   • Frossa eller värmevallningar

   Observera att man för att ställa diagnosen paniksyndrom kräver:

   1. Återkommande oväntade panikattacker
   2. Att minst ett av följande har åtföljt minst en attack under minst en månad:
     • Ihållande förväntansångest (ångest för ångestattack)
     • Rädsla att mista kontrollen, bli tokig eller få hjärtinfarkt
     • Betydande beteendeförändring p.g.a. attackerna

     Man klassificerar också syndromet med avseende på om agorafobi föreligger eller inte.

     Utredning

     Rimlig somatisk utredning i debutfasen.

     1. EKG
     2. Rutinblodprover – blodvärde och elektrolyter
     3. Viktigt att utesluta hypertyreos (fritt T4, T3, TSH)
     4. Någon gång kan endokrinologisk utredning bli aktuell (t ex vid misstanke om feokromocytom, då attacker av högt blodtryck och flush i regel ingår i bilden)


     Diff.diagnos

     Somatiska

     Angina pectoris och hjärtinfarkt

     Endokrina sjukdomar, främst hypertyreos

     Palpitationer/extrasystolier

     Psykiatriska

     En mängd andra ångesttillstånd.

     Missbruk av alkohol och andra droger / Koffein

     Simulerad ångest i syfte att erhålla bensodiazepiner.

     PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och akuta stresstillstånd

     Social fobi / Specifik fobi

     Depressiva och psykotiska syndrom

     Personlighetsstörningar med ångestattacker, t.ex. borderline

     Behandling

     Hyperventilation kan brytas med återandning i 3 liters plastpåse

     1. Lugnande besked
      • Ge reservationslöst friande besked
      • Visa empati och förtrogenhet (använd orden panik och ångest)
      • Bemöt farhågor (Trots att det känns som…, så är det inte så)
      • Belys vad ångest är (jämför med realångest)
     2. TCA (klomipramin (Anafranil®)) eller SSRI (sertralin (Zoloft®), paroxetin (Seroxat®))
      • Vid upprepade besvär.
      • Förbättringslatens: 6-12 v.
      • Utsättningsförsök efter 2 år.
     3. Kognitiv beteendeterapi (ger mer bestående effekt än farmaka)
     4. Aldrig bensodiazepiner

     Medicinsk uppföljning sker i regel inom primärvården

     Generaliserad ångest – General Anxiety Disorder (GAD)

     lördag, oktober 31st, 2009

     Psykiatriskt tillstånd av mer diffus och långvarig ångestbenägenhet, såsom att bekymra sig irrationellt för olika saker, att förvänta sig komplikationer och bekymmer i olika vardagliga aktiviteter och att någon svår händelse skall inträffa. Tillståndet åtföljs av mental och muskulär spändhet samt kroppsliga ångestreaktioner, förmedlade via de sympatiska och parasympatiska nervsystemen, ångest. Livstidsprevalensen 5 – 8 %. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta av GAD som män.

     Diagnos

     Enligt DSM-IV-TR framhålles grunddraget, överdriven rädsla och oro inför ett antal olika händelser eller aktiviteter flertalet dagar under minst sex månader och svårigheter att kontrollera sin oro.

     Minst tre av följande sex ångestdelsymtom skall finnas:

     • Vara rastlös, uppskruvad och på helspänn
     • Blir lätt uttröttad
     • Koncentrationssvårigheter eller blockeringar i tänkandet
     • Irritabilitet
     • Muskelspändhet
     • Sömnstörning (svårt att somna, täta uppvaknanden eller orolig sömn)

     Vid GAD finns en ångest, som patienten upplever som irrationell

     Diff.diagnos

     • Panikattacker/Paniksyndrom
     • Social fobi
     • Depressionssyndrom
     • Posttraumatiska stressyndrom (PTSD)
     • Anpassningsstörning och reaktion på svår stress (realångest)

     Utredning

     Sedvanlig

     Behandling

     Lindrig ångest

     1. Antidepressiva
      • Paroxetin (Seroxat®, SSRI-medel)
      • Venlafaxin (Efexor Depot®, SNRI-medel)
      • Sertalin (Zoloft®)
      • Escitalopram (Cipralex®)
     2. Andra SSRI ev med tillägg av betablockad
     3. Kognitiv beteendeterapi
     4. Ospecifika behandlingsformer
      • Avslappningsinlärning (olika tekniker)
      • Ökad kroppskännedom
      • Massage
      • Sjukgymnastik

     Svår ångest

     Bensodiazepiner (helst med behandlingsuppehåll 1 d/v, 1 v/mån och 1 mån/år)

     –        t.ex Alprazolam (Xanor®) Initialt ges 0,25-0,5 mg x 3, underhållsdos 0,5-3 mg x 3

     Parasomni

     fredag, oktober 30th, 2009

     Mardrömmar

     Behandlas med psykoterapi

      

     Nattskräck (pavor nocturnus)

     Episoder av ångest under sömnen som manifesterar sig i form av skrik och motorisk oro. Pat har amnesi för episoden.

     Remiss till psykiatri

      

     Somnambulism (sömngång)

     Förse dörrar och fönster med lås el spärrar

     Led sömngångaren varsamt tillbaka till sängen

     Remiss till psykiatri

     Insomni

     fredag, oktober 30th, 2009

      

     Total sömnlöshet under flera nätter är ovanligt men förekommer vid bl.a. delirium tremens, schizofreni och mani. Vanligare är större eller mindre brist på sömn, hyposomni (prevalens 5-20%, varav 1-5% har kronisk primär insomni). Sömnstörningar ökar med stigande ålder, är vanligare hos kvinnor, är den fjärde vanligaste kontaktorsaken inom primärvården och är den vanligaste orsaken till receptförskrivning.

      

     Symptom           

     • Insomningsbesvär,d.v.s. >30 min latens (80% av alla sömnstör., beror ofta på ångest el smärta)
     • Fragmenterad sömn (beror på svår ångest, smärta, psykotiska tillstånd, hjärnskador)
     • Tidigt uppvaknande (beror oftast på depression)

      

     Anamnes

     • Sömntimmar per dygn (6-9h är normalt)?
     • Påverkan av vardagen, dagtrötthet?
     • Insomningsbesvär, fragmenterad sömn eller tidigt uppvaknande?
     • Tillfälligt eller kroniskt (eller risk för att bli det).
     • Sömndagbok (se nedan)
     • Sömneffektivitet = (Tot sömntid x 1000) / Tid i sängen = Normalt >85%
     • Primär el sekundär

      

     Orsaker till sekundär insomni

     • Yttre faktorer                                  
      • Ljus, ljud, temp, luft, ventilation, lukt, miljöombyte, resor
     • Livsstil                                                
      • Skiftarbete, kaffe, alko, rökning, TV, inaktivitet
     • Situationsstress                              
      • Jet-lag, bekymmer, sjukhusvistelse, livskris
     • Psykiska orsaker                             
      • Anspänning, oro, depression, mani, psykos, konfusion, demens
     • Läkemedel                                        
      • Efedrin, adrenargika, teofyllamin, b2-agonist, tyroxin, Kortison, diuretika, etablockare, SSRI, benzo (rebound), L-dopa
     • Somatiska                                       
      • Smärta, Hyper-/hypotyreos, graviditet, klimakterie, nykturi, inkontinens, törst, hunger, GI-besvär, klåda, restless leg, dyspné, hosta, astma, sömnapné, hjärtklappning, feber, nattliga svettingar, bruxism, patinsonism, narcolepsi.

      

     Status                

     • Psyk
     • Neuro

      

     Fyslab                

     Polysomnograf  (EEG, ögonrörelser, tonus, EKG, andning, sat%) – ffa vid sömnapné

     Behandling       

     1. Behandla ev orsak
     2. Icke-farmakologisk behandling
      1. Sömhygien
       • Regelbunden dygnsrytm (samma tider varje dag)
       • Inte för lite – inte för mycket – inte för ofta (max 2 sömnperioder / d)
       • Fysisk aktivitet (men inte för sent på kvällen)
       • Gradvis nedvarvning inför sänggående
       • Lätt kvällsmål men ej kaffe, te el Coca-Cola inom 6 h innan sänggående
       • Försiktig med alkohol
       • Lär dig en avslappningsteknik
       • Sex främjar, sexuell frustration stör, nattsömnen
       • Mörkt sovrum med lagom temperatur
       • Ta bort klockor vid sängen
      2. Stimuluskontroll (mest effektiva icke-farmakologiska metoden, även långsiktigt)
       • Gå till sängs endast vid sömnighet
       • Endast sömn och sex i sängen
       • Om pat inte kan sova måste han stiga upp
       • Stig upp vid samma tidpunkt varje dag
       • Sov inte under dagen
       • OBS: kan ge initial försämring
       • Kräver 5-6 konsultationer med 1-2 v mellanrum
      3. Sömnrestriktion (successiv anpassning av tiden i sängen till sömntiden)
       • Om den beräknade sömnlängden per natt är 5,5h, begränsas sängtiden till 5,5 h
       • Sängtiden justeras sedan beroende på sömneffektivitet.
       • Vid sömneffektivitet >80% ökas sängtiden med 15 min
       • Vid sömneffektivitet <80% minskas sängtiden med 15 min, el ingen förändring
       • Tiden i sängen bör inte understiga 5 h oavsett egentlig sovtid
       • OBS: kan ge initial försämring
       • Kräver 5-6 konsultationer med 1-2 v mellanrum
      4. Ljusbehandling (ges i Norge)
       • Ljusbeh före sänggående gör att man sover längre på morgonen
       • Ljusbeh efter uppvaknande gör att man vaknar tidigare påföljande dag
      5. Sömnmedel
       • Använd bensodiazepiner eller helst zopiklon (Imovane®) alt. zolpidem (Stilnoct®) alt zaleplon (Sonata®) (kortare halveringstid än bensodiazepiner)
       • Ge alltid återbesök för behandlingskontroll
       • Vid missbruk: prometazin (Lergigan® 25-50 mg), propiomazin (Propavan® 25-50 mg)
       • Bör endast ges när sömnhygieniska åtgärden inte fungerar
       • Första förskrivningen begränsas till 4-8 v varefter nedtrappning sker under 1-2 v
       • Lägsta rekommenderade dos till att börja med
       • Vid kroniska besvär omprövas behandlingsindikationen minst en gång / år
       • Melatonin kan ges 12 h efter morgonens första ljusexponering för att normalisera dygnsrytmen

     Narkolepsi

     fredag, oktober 30th, 2009

     Prevalens: <0,1%. Debuterar i sena tonåren med livslång duration. Kan ses som en dissociation av sömnen där paralys och drömmar förekommer utan medvetandesänkning.

      

     Patofysiologi    

     Brist på orexin (hypocretin) som reglerar vakenheten

      

     Symptom           

     • Sömnattacker (obligata)
     • Kataplexi (90%, plötslig bilateral tonusförlust i tvärstrimmig muskulatur, f.f.a. vid starka affekt)
     • Paralys (33%, ångestladdad förlamning i REM-sömn vid insomnande el uppvaknande)
     • Hypnagoga hallucinationer (33%, livliga hallucinationer ofta i samband med paralys)
     • Mardrömmar
     • Sönderhackad sömn
     • Ambulatorisk automatism
     • Paranoid psykos

      

     Sömnkurvan (EEG) visar typiskt omedelbar övergång från vakenhet till REM-sömn.

      

     Behandling       

     • Koffein 100-300 mg / d (lindriga fall)
     • Modafinil (Modiodal®), förbättrar vakenheten genom att potentiera adrenerg cerabral aktivitet
     • Antideppressiva (särskilt klomipramin och MAO-hämmare) hjälper genom REM-suppression

     Hypersomni

     fredag, oktober 30th, 2009

     Kan vara primär (narkolepsi, sömnapné, Kleine-Levins dvs hypotalamusstörning) eller sekundär (vid somatisksjukdom, psykisk störning, droger)

     Somatiska orsaker kan vara t.ex. epilepsi, hjärtsvikt, hypotoni, hypotyreos eller hypoglykemi.

     Extrem övervikt kan ge hyperkapni och somnulens (Pickwicksyndromet).

     Symptomen ska inte kunna förklaras av dålig nattsömn och skall ha varat i minst 1 månad

      

     Utredning          

     • Anamnes
     • Toxikologiska prover (lita inte på patientens uppgifter)
     • Polysomnograf  (EEG, ögonrörelser, tonus, EKG, andning, sat%) – krävs i 10% av fallen

     Somatiseringssyndrom

     fredag, oktober 30th, 2009

     30% av primärvårdspatienterna har något somatoformt syndrom

      

     De psykiska besvären tar sig, under lång tid, uttryck i ett flertal symptom från olika delar av kroppen. Somatiskt underlag saknas eller står ej i proportion till besvären. Symptomen stör arbete, familjeliv m.m. Patienten är genuint orolig för sina symtom och överdrivet upptagen av dessa. Patienten framför sina symtom och lidande med stor kraft.

      

     Etiologi              

     Stressreaktioner, kulturbyte predisponerar

     Emotioner (oftast rädsla/ångest) avkänns och tolkas som primära organmanifestationer.

     Ofta ses en sekundärvinst

      

     Utredning          

     Uteslut somatik och övriga differentialdiagnoser

      

     Diagnos             

     Somatiseringssyndrom enligt DSM-IV

      

     1. Ett flertal somatiska besvär under flera års tid med debut före trettio års ålder. Patienten skall ha äskat behandling eller att symtomen lett till klart försämrad funktion i viktiga avseenden.
     2. Där skall finnas minst:
      • fyra smärtsymtom från olika delar av kroppen
      • två gastrointestinala symtom som inte yttrar sig som smärta
      • ett sexuellt symtom som inte yttrar sig som smärta
      • ett pseudoneurologiskt symtom (försämrad balans eller koordination, svårigheter att svälja/klump i hals, amnesi, förlust av berörings- eller smärtkänsla, dubbelseende m.fl).
     3. Symtomen skall ej kunna förklaras av känd sjukdom eller som effekt av missbruk/läkemedel eller att symtomen vid känd sjukdom är enträgnare eller funktionsstörningen större än vad som är rimligt.
     4. Symtomen är ej medvetet framkallade eller simulerade.

      

     Odifferentierat somatoformt syndrom enligt DSM-IV

      

     1. Minst ett besvär (t.ex. trötthet, aptitförlust, magbesvär, urinvägsbesvär)
     2. Antingen (1) eller (2)
      • Symtomen kan efter utredning inte förklaras av sjukdom/missbruk/läkemedelsbruk
      • klagomålen över symtomen vid känd sjukdom är enträgnare och ger mer dysfunktion än vad som rimligen kan förväntas utifrån anamnes, somatiska undersökning eller laborationsresultatsom
     3. Symtomen skall orsaka tydligt lidande eller försämrad funktion i viktiga avseenden
     4. Störningen skall ha varat i minst sex månader.
     5. Störningen förklaras inte bättre av annan psykisk störning (se Differentialdiagnoser) 
     6. Symptomen är inte medvetet framkallade eller simulerade.

      

     Diff.diagnos      

     Somatisk sjukdom, ångestsyndrom, stressutlösta symtom, sömnstörning, depression, sexuell dysfunktion (t.ex. dyspareuni), psykotisk sjukdom.

      


     Behandling       

     Svårbehandlat tillstånd

     1. Vid fullt utvecklat somatiseringsyndrom skall pat ha kontakt med psykiatriskt team.
     2. Undvik ”remisssvängen”. Viktigt med en kontinuerlig allmänläkarkontakt
     3. Bemötande         
      • Undfallande attityd konserverar syndromet
      • Avvisande hållning kan skärpa patientens beteende.
      • Ge pat tillfälle att utveckla sin besvärsflora som inte ska misstros
     4. Omdefinitionsarbete
      • Steg 1: Få patienten att känna sig förstådd
      • Steg 2: Förmedla ett väsentligen normalt undersökningsfynd
      • Steg 3: Få patient att se samband mellan somatiska besvär och psykosociala problem
     5. Information till patienten om att kroppens funktioner även i normala fall känns men att signalerna oftast ”filtreras bort”. Oro, ångest m.fl. tillstånd gör att ”filtret” släpper igenom signalerna.
     6. Information om syndromets vanlighet och att det nu gäller att fokusera på andra ting i tillvaron än just kroppens signaler.
     7. Klara ut att det inte finns någon olöst försäkringsfråga (el sekundärvinst) i botten
     8. Ev. remiss till sjukgymnast för kroppskännedomsövningar.
     9. Ev. kognitiv terapi för att hantera somatiska sjukdomen.
     10. Ev. SSRI-preparat vid ångestladdning.

     Konversionssyndrom

     fredag, oktober 30th, 2009

     30% av primärvårdspatienterna har något somatoformt syndrom

      

     Kallades tidigare hysteriska symptom. Är nu mycket ovanliga i västvärlden.

      

     Etiologi              

     • Psykodynamiska teorier
     • Kulturella förklaringar
     • Sociala faktorer
     • Neuropsykologiska och neurofysiologiska mekanismer

      

     Symptom           

     DSM-IV delar in symptomen i fyra subgrupper:

     • Motoriska symptom eller bortfall (t.ex. koordinationsrubbning, balansstörning, paralys, svaghet, sväljningssvårigheter, afoni, urinretention)
     • Sensoriska symptom eller bortfall (t.ex. känselbortfall, dubbelseende, blindhet, dövhet, hallucinationer)
     • Epilepsilika anfall eller konvulsioner
     • Blandad presentation (symptom från flera än en av grupperna ovan)

      

     Generellt gäller för symptomen att de:

     • inte kan härledas från fysiologiska eller patofysiologiska mekanismer
     • är suggererbara och kan variera i förhållande till omgivningens kommentarer och handlingar
     • präglas av ”la belle indifference” (emotionell indifferens)
     • ofta genererar sekundärvinst

      

     Utredning          

     • Medicinsk och psykiatrisk anamnes
     • Uteslut somatik

      

     Behandling       

     • Ge övertygande besked om att patienten har drabbats av en akut övergående störning som inte kan kopplas till underliggande medicinska problem.
     • Undvik förstärkning av symptomen
     • Erbjud behandling för ev. psykiatriska besvär och sociala stödinsatser.

     Hypokondri

     fredag, oktober 30th, 2009

     30% av primärvårdspatienterna har något somatoformt syndrom

      

     Irrationell fixering vid den egna kroppens hälsotillstånd och upptagenhet med tankar på ett man har en allvarlig sjukdom.

      

     Etiologi              

     Okänd, men ses vid t.ex. ångest och depression (sedvanlig behandling)

      

     Behandling       

     Beteendeterapi

      

     Prognos             

     2 av 3 patienter uppfyller fortfarande kriterierna efter 5 år

     Schizofreni

     fredag, oktober 30th, 2009

     Allvarlig psykisk störning med komplex symptomatologi o varierande långtidsförlopp. Livstidsincidens: ca.1 %. Prevalensen: 0,2-0,5%. Schizofrenibegreppet är mer välavgränsat än psykosbegreppet. Schizofreni är oftast ett mer långvarigt tillstånd samt ofta, men inte alltid, med sämre långtidsprognos. Självmordsrisken vid psykos ligger på samma nivå som de allvarligaste depressionssjukdomarna eller vid missbruk.

      

     Genes                

     Stress-sårbarhetsmodellen. En person kan ha en låg sårbarhet och då krävs hög stress för att utlösa en psykos medan sårbarheten hos en annan person kan vara högre och stressen som utlöser en psykos betydligt lindrigare.

      

     Sårbarheten kan ha olika bakgrund:

     • Genetiska faktorer
     • Hjärnskador under foster- och nyföddhetsperioden
     • Störningar i hjärnans utveckling

      

     Olika stressfaktorer kan öka risken för att utveckla sjukdomen, t ex:

     • Sömnbrist
     • Näringsbrist
     • Alkohol- eller drogmissbruk
     • Endokrin sjukdom
     • Systemsjukdomar
     • Sociala missförhållanden (svaga evidens)

      

     Patofysiologi   

     Dopaminsystemet har ökad aktivitet

      

     Utredning       

     Anamnes och social utredning

     • Psykiatrisk sjukdom i släkten
     • Förlossningskomplikationer
     • Somatisk sjukdom
     • Skalltrauma
     • Familjeförhållanden / Uppväxt / Utveckling
     • Arbete/utbildning
     • Personlighet
     • Intressen
     • Sjukdomsutveckling
     • Självmordsförsök
     • Aktuella stressorer
     • Drogbruk/Drogmissbruk

      

     Somatisk utredning

     • Somatiskt status inklusive neurologstatus
     • Rutinblodprover, narkotika-screening, ev. kompletterande laboratorieutredningar
     • EKG
     • EEG
     • Hjärnavbildningsstudie (CT alternativt MR)

      

     Psykologisk utredning

     • Neuropsykologi (uppmärksamhet, intellektuell nivå, minne o exekutiva funktioner
     • Personlighetsbedömning
     • Bedömning av lämplighet för psykoterapi

      

     Utredning beträffande funktionsnivå, psykosociala förhållanden och omvårdnadsbehov

      

     Schneiders  symptom (1: rang)                       

     1. Tankepåsättning / utsändning / detraktion   
     2. Passivitet     
     3. Röst- och somatiska hallucinationer         
     4. Primära vanföreställningar

     Diagnos:            

     Enligt DSM-IV:

      

     1. Psykotiska symtom med störd verklighetsuppfattning (minst två av följande el. bisarra vanföreställningar, ständig kommenterande röst eller flera samtalande röster)
      • Vanföreställningar
      • Hallucinationer (vanligen röster)
      • Desorienterat tal (tankestörning)
      • Påtagligt desorienterat eller katatont beteende
     2. Negativa symptom (självförsjunkenhet, affektavflackning, utarmat tankeliv, viljelöshet)
     3. Social eller yrkesmässig funktionsförlust.
     4. Sjukdomstecken under minst 1 månad och funktionsförlust under minst 6 månader
     5. Ej orsakad av affektiv sjukdom
     6. Ej orsakad av substansintag eller somatisk sjukdom

      

     I DSM-IV undergrupperas de olika schizofrena syndromen i: 

     • Paranoid schizofreni (F20.0/295.30)
     • Desorganiserad schizofreni (F20:1/295.10) (hebefreni)
     • Kataton schizofreni (F20.2/295.20)
     • Odifferentierad schizofreni (F20.3/295.90)
     • Residual schizofreni (F20.5/295.60)

      

     I ICD-10 finns även  schizofrenia simplex (F20.6), postschizofren depression (F20.4) samt

     schizotypala tillstånd (F21.9).

      

     Objektiva diagnostiska metoder? se: http://www.schizodetect.com/

      

     Diff.diagnos:     

     • Icke-psykotiska personlighetsstörningar
      • såsom schizotypal-, schizoid- och paranoid personlighetsstörning) (F60/301)
     • Psykotiska syndrom inducerat av psykoaktiva substanser (F10-F19/303-304)
      • såsom amfetamin, marijuana och hallucinogener
     • Psykotiska syndrom inducerat av somatisk sjukdom (293)
      • såspom temporallobsepilepsi, hjärntumör, slaganfall, hjärnskada, endokrina eller metabola störningar, infektioner i CNS, MS, autoimmuna sjukdomar
     • Schizofreniformt syndrom uppvisar samma sjukdomsbild som schizofreni. Skillnaden är att varaktigheten av varje period är kortare än 6 månader. (F20.8/295.40)
     • Förstämningssyndrom kan ge upphov till psykotiska sjukdomssymtom. (F30/296)
     • Schizoaffektiva syndrom finns någonstans i gränslandet mellan förstämningssyndrom och schizofreni. För diagnosen schizoaffektivt syndrom krävs att individen under en och samma sjukdomsperiod har vanföreställningar och hallucinationer under minst 2 veckor i frånvaro av framträdande förstämningssymtom. Symtom som uppfyller kriterierna för förstämningssyndrom finns under en betydande del av sjukdomsperioden. (F25/295)
     • Vanföreställningssyndrom (tidigare paranoiskt syndrom) skiljer sig från schizofreni genom avsaknandet av uttalad hallucinos, tankestörningar eller bisarra vanföreställningar som att vara styrd av en yttre makt eller kraft (positiva symtom) (F22/297)

      

     Kluster A i DSM-IV innehåller tre personlighetsstörningar:

     • Schizotypal personlighetsstörning (F21.9/301.22)
      • biologiska likheter med schizofreni.
      • Vid diagnostisering kan exempelvis en person med schizotypal personlighetsstörning te sig mycket lik en person med recidualschizofreni. Vad som saknas för diagnostisering av schizofreni är en tidigare genomgången period med psykotiska symtom. I ICD-10 ingår den schizotypala störningen i schizofrenisyndromet.
     • Paranoid personlighetsstörning (F60.0/301.0)
     • Schizoid personlighetsstörning (F60.1/301.20)

     Behandling      

     Start low, go slow

     Vid nyinställning bör koncentrationsbestämning vara rutin när klinisk effekt uppnåtts.

      

     Basbehandling

     Zyprexa® 5-20 mg/d

      

     Vid problem

     • Negativa symptom
      • Byt till Leponex (40-800 mg/d)        
      • Alt. Abilify®                                                                                             
     • GAD        
      • Bensodiazepiner (ta risken, var generös)      
     • Tvång
      • Antideppresivt           

      

     Traditionella neuroleptika

      

     Högdosneuroleptika (relativt sederande och en hel del cirkulatoriska biverkningar):

     –          klorpromazin (Hibernal®)

     –          levomepromazin (Nozinan®)

     –          thioridazin (Mallorol®) (är avregistrerat sedan 2005-01-01 men kan fås på licens)

      

     Lågdosneuroleptika (extrapyramidala biverkningar men mindre sedation):

     –          haloperidol (Haldol®)

     –          zuklopentixol (Cisordinol®)

     –          flupentixol (Fluanxol®)

     –          perphenazin (Trilafon®)

     –          fluphenazin (Siqualone®, Pacinol®)

      

     Nyare Antipsykotika (atypiska neuroleptika)

      

     Ger låg grad av extrapyramidala biverkningar och liten sedation och dämpning.

      

     • Klozapin (Leponex®, Clozapine®)
      • Ger i terapeutiska doser inga extrapyramidala biverkningar
      • Kan ge allvarlig blodbiverkan i form av granulocytopeni/agranulocytos
      • Har ofta effekt på s k terapirefraktära patienter
     •  Risperidon (Risperdal®) o Olanzapin (Zyprexa®)
      • Båda har betydligt gynnsammare biverkningsprofil än traditionella neuroleptika.
      • Bättre effekt på negativa symtom o på schizofrenipatienternas kognitiva funktion
      • Doseringen skall hållas under tröskeln för extrapyramidala biverkningar.
      • Antikolinergika ska i princip inte användas ihop med dessa preparat
      • För akutbehandling: Zyprexa i injektionsform
     • Ziprasidon (Zeldox®)
      • God effekt vid såväl positiva som negativa symtom
      • Gynnsam biverkningsprofil där särskilt minimal viktökning har framhållits.
      • Försiktig vid hjärtsjukdom
      • Undvik kombination med traditionella neuroleptika
     • Quetiapin (Seroquel®)
      • gynnsam biverkningsprofil (liten viktuppgång och prolaktinrelaterade biverk.)
      • Kan upplevas sederande initialt av vissa patienter, men ger
     • Aripiprazol (Abilify®)
      • Partiell agonist till dopamin – god effekt på både positiva och negativa symtom.
      • Gynnsam biverkningsprofil men
      • Kan initialt ibland upplevas aktiverande på ett svårthanterligt sätt.

      

     Antikolinergika

     • Antikolinergika som biperiden (Akineton®) och orphenadin (Disipal®) ges för att lindra extrapyramidala biverkningar.
     • Läkemedlen är toxiska – kan ge letala förgiftningar. Svåra kognitiva biverkningar,
     • Preparaten kan missbrukas, ensamma eller i kombination med alkohol

      

     Biverkningar  till neuroleptika 

     Extrapyramidala akuta

     • Parkinsonism (dosmodulering och ev Akineton®)
     • Akinesi (partiell parkinsonism, dosmodulering och ev Akineton®)
     • Akut dystoni (obehaglig, smärtsam tonusökning, ge omedelbart 5-10 mg Akineton® im el iv)
     • Akatisi (oförmåga att vara stilla, ge propranolol 40 mg / d, dosmodulering, ev Akieton ®)

      

     Extrapyramidala sena

     • Tardiv dyskinesi (hyperkinesier, antikolinergika försämrar!, specialistangelägenhet)
     • Tardiv dystoni (ändrad kroppshållning antikolinergika försämrar!, specialistangelägenhet)

      

     Trötthet

     • Brukar förbättras med tiden, ev dosmodulering el preparatbyte

      

     Depression

     • Vid florid psykos (fortsatt neuroleptika och ev ECT, ej antidepressiva)
     • Vid akinetiskt syndrom (ge antikolinergika)
     • Vid förbättrad schizofreni (ge stöd och antidepressiva farmaka)

                                 

     Leukopeni

     • Kan ses vid klozapinbehandling (överväg att sätta ut behandling)

                                 

     Hypotoni

     • Brukar förbättras med tiden, trappa in långsamt

      

     Antikolinerga effekter

     • Muntorrhet, urinretention, obstipation, ackomodationstörning (förbättras med tiden, munhygien)

                                 

     Viktökning

     • Ses vid all neuroleptikabehandling (kostråd och motion)

     Akut psykos

     fredag, oktober 30th, 2009

     I akutsituationen måste man skilja mellan Drogutlöst psykos, abstinenshallucinos, psykotiska affektiva syndrom, psykogen psykos, psykos vid schizofreni och övriga psykotiska syndrom (CNS-påverkan, EP, mf) p.g.a. att behandlingen är olika för dessa tillstånd. Detta är i allmänhet inläggningsfall.

      

     Utredning          

     Prata med anhörig

     Uteslut drogpåverkan (prover, anamnes, stickmärken)

      

     Behandling       

     Drogutlöst psykos (centralstimulantia, LSD, fencyklidin, aldrig cannabis – reell schizofreni)

     1. Inläggning
     2. Avvakta (spontanförbättring), mat och dryck
     3. Vid ångest – Stesolid® 10 mg varje timme tills lugn, max 30-40 mg)
     4. Vid fortsatt lidande – Haldol® 3-5 mg var annan timme tills lugn alt. Hibernal® 50-100 mg var annan timme tills lugn

      

     Psykos p.g.a. schizofreni

     1. Inläggning
     2. Vinn förtroende
     3. Förstahands val: Bensodiazepiner
      • T.ex. diazepam (Stesolid®) upp till 40-50mg per dygn
      • Atl. Klonazepam (Iktorivil®
      • Ev tillägg av klometiazol (Heminevrin®) alt alimemazin (Theralen®)
     4. Vid mindre svåra tillstånd trappas atypisk neuroleptika in (avvakta 3 d vid nyinsjuknande)
      • risperidon (Risperdal®) trappas in, startdos 1-2 mg.
      • Olanzapin (Zyprexa®) trappas in
     5. Vid stormanade psykoser ges neuroleptika (avvakta 3 d vid nyinsjuknande)
      • Inj. Haloperidol (Haldol®) 5-10 mg im el iv
      • Inj zuklopentixol (Cisordinol) 5-10 mg
      • Inj zuklopentixol (Cisordinol-Acutard®) 50-150 mg im
     6. Vid kataton stupor
      • Bensodiazepiner
      • Ev. ECT

      

     Psykogen psykos

     1. Inläggning
     2. Bensodiazepin i hög dos
     3. Ev. Zyprexa® 25 mg x 2

                                 

     Post partum psykos (inom 6 v efter partus)

     1. Inläggning
     2. Fortsätt amning om möjligt
     3. ECT

      

     Affektiv psykos

     Manisk

     1. Inläggning
     2. ECT + litium
     3. Litium
     4. Haldol®
     5. Kortverkande bensodiazepiner vid svår ångest (dock ej i direkt samband med ECT)

      

     Depressiv

     1. Inläggning
     2. ECT + antidepressiv (+ litiumskydd vid manodepressivitet)
     3. Antidepressiva
     4. Kortverkande bensodiazepiner vid svår ångest (dock ej i direkt samband med ECT)

     Tourettes syndrom

     fredag, oktober 30th, 2009

     Prevalens 0,5 per 1000 med manlig dominans.

      

     Genes                 

     Genetik, störning i basala ganglierna

      

     Symptom           

     • Tics (muskulära, vokala och verbala) upphör helt under sömn och vid koitus
     • Tvångstankar
     • Tvångshandlingar
     • Fluktuerande förlopp

      

     Behandling       

     Neuroleptika i låga doser

     Hyperkinetisk störning (ADHD)

     fredag, oktober 30th, 2009

     Kllas även ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning. Diagnostiseras ofta vid skolstarten (prevalens 5%, M:K 3:1) då kraven på diciplin, uppmärksamhet och socialt samspel skärps. Antalet personer med signifikant klinik halveras varje femte år. Störningen predisponerar för antisocial personlighetsstörning och missbruk.

      

     Genes                 

     • Organisk och genetisk                 

      

     Symptom           

     • Ouppmärksamhet
     • Hyeraktivitet
     • Impulsivitet

      

     Behandling       

     Amfetamin el metylfenidat (Ritalin®, Concerta®) i kombination med psykoterapi

     Aspergers syndrom

     fredag, oktober 30th, 2009

     Prevalens 4 promille med manlig dominans. Familjär anhopning. Hör till det autistiska spektrumet.

      

     Symptom           

     • Oförmåga att föreställa sig hur andra människor tänker och känner
     • Oförmåga till social interaktion
     • Extrema intressen som lätt går till överdrift
     • Språkförståelsen är konkret och idiomatiska uttryck missförstås
     • Omgivningens reaktioner möts med okänslighet omväxlande med överkänslighet
     • Dålig ickeverbal kommunikation
     • Fantasifattigdom
     • Klumpig motorik och avvikande gångmönster

      

     Behandling       

     Kan ej behandlas

     Demens

     fredag, oktober 30th, 2009

     ICD-10

     Försämrat minne, särskilt närminnet.

     Nedsatt omdöme.

     Försämrad förmåga att tänka, abstrahera och planera

      

     Dessutom minst ett av

     • Emotionell labilitet
     • Irritabilitet
     • Apati
     • Förgrovat uppträdande

      

     Klart medvetande

     Symptomen skall ha funnits i minst 6 månader

     DSM-IV

     Försämrat minne (kort och långtids)

     Kognitiva störningar (minst en)

     • Abstrakt tänkande
     • Minskad omdömesförmåga
     • Afasi / Apraxi / Agnosi
     • Personlighetsförändringar
     • Förändring av premorbida drag
     • Nedsatt exekutiv förmåga / Konstruktion

      

     Betydande social funktionsförsämring

     Avsaknad av konfusion

     Bakomliggande organisk orsak bör kunna påvisas.

      

     Utredning          

     Anamnes

     –          Prata även med anhöriga, helst separat om det går för sig.

     –          Karaktärisering av problemen (Minnesstörning, intellektuell störning, svårt att hitta, personlighetsförändring)

     –          Tidsperspektiv? Duration, förlopp?

     –          Funktionsförmåga i hemmet. Behov av hjälp?

     –          Övriga symptom, Neuro? Hjärta? Miktion? Gång?

     –          Tidigare sjukdomar; Hjärta, kärl, thyroidea, diabetes. Neurologisk sjuka?

     –          Rökning; Alkohol

     –          Yrkesanamnes (lösningsmedel etc)

     Status

     –          Psykstatus

     –          AT; Cor; Pulm; BT; Buk

     –          Kärlstatus (perifera pulsar, carotider)

     –          Neurologstatus

     –          Ortstatiskt prov

     –          MMSE (25/30) Mini Mental State Examination

     Kemlab

     –          Hb, LPK, CRP/SR

     –          Elstatus, Ca, Alb

     –          TSH, P-glu

     –          Kobalaminer, folsyra, homocystein, metylmalonat

     –          U-sticka.

     –          Leverstatus

     –          U-tox, Läkemedelsanalys?

     Fyslab

     –          EKG. Rtg Pulm?

     –          CT/MR-skalle

     –          EEG / LP / PET / SPECT


      

     Behandling       

     Icke-farmakologisk behandling

     –          Information och anhörigstöd. Stöttning!

     –          Beakta miljöfaktorer och omvårdnad. Umgås! Res! Läs! Motionera!

     –          Hemtjänst / APODOS / Vårdplanering

     –          Körkort. Skjutvapen etc.

      

     Specifik behandling

      

     Alzheimers demens

     –          Lätt-måttlig (Kolinesterashämmare (galantamin (Reminyl®), rivastigmin (Exelon®), donepezil (Aricept®))

     –          Måttlig-svår (NMDA-antagonist (memantin (Ebixa®))

     –          Utvärdera efter 3-6 mån!

      

     Multiinfarktdemens                 

     –          Optimera sekundärpreventiv behandling.

      

     Pseudodemens 

     –          Provbehandling med SSRI. Utvärdera efter 4-6 v.

      

     Symptomatisk behandling

      

     Motorisk oro

     –          Risperidol (Risperdal®) / Haloperidol (Haldol®) / Klomethiazon (Hemineurin®)

      

     Tillfällig oro       

     –          Klomethiazon (Hemineurin®) vb

     –          Sobril (försiktighet!)

      

     Emotionell störning                      

     –          SSRI

      

     Psykotiska symptom                    

     –          Neuroleptika i lågdos

      

     Sömnstörning   

     –          Klomethiazon (Hemineurin®) / zopiklon (Imovane®) alt. zolpidem (Stilnoct®)

      

     Förvirring          

     –          Lugn och trygg miljö. Utsättande av läkemedel.

      

     Remissindik.

     –          Den basala utredningen kan inte förklara patientens symptom / Atypiska symptom

     –          Oklarhet om demens eller annan sjukdom föreligger

     –          Oklart vilken demens som föreligger

     –          Oklarhet avseende bästa behandling

     –          Önskan om second opinion

      

     Uppföljning       

      Släpp inte patienten vid oklarhet, det kan utveckla sig till en demens.

      


     Diffdiagnoser

     Alzheimers sjukdom

     Frontallobsdemens  / Picks sjukdom

     Parkinsson / Huntington

      

     Multiinfarktdemens

      

     Depression

     Konfusion

     Psykos

      

     Somatisk sjukdom

     • Anemi
     • Hypothyreos
     • Hyperparathyroidism
     • Hypo- hypernatremi
     • B12-brist

      

     • Hjärtsvikt; FF; Infarkt
     • Hyperlipidemi

      

     • Subduralhematom
     • Hjärntumör
     • Normaltryckshydrocefalus

      

     Missbruk

     • Alkohol
     • Narkotika

      

     Läkemedel

     • Psykofarmaka
     • EP-medicin; Antiparkinsson
     • Betablockad
     • Detrusitol

      

     Lösningsmedel (Kronisk toxisk encefalopai)/ Tungmetaller

     Skalltrauman

     Mb Wilson

     Borrelia / Herpesencefalit

     Creutzfelt-Jakobs sjd / Kuru

     Konfusion (delirium)

     fredag, oktober 30th, 2009

     Etiologi          

     • Disposition (>50 år, missbruk, cerebral skada, kronisk sjukdom)
     • Organisk genes (histogena, kemogena)
     • Sensorisk deprivation
     • Sensorisk överstimulering
     • Sömnbrist (i snitt efter 5 dygn)

      

     Symptom           

     • Medvetandestörning (minskad förmåga att fokusera, vidmakthålla eller skifta uppmärksamhet)
     • Kognitiva förändringar eller perceptionsstörning
     • Störningen utvecklas under kort tid och tenderar att fluktuera under dygnets lopp

      

     Utredning          

     • Status inkl neurologisk undersökning (upprepa!)
     • Lab inkl Intoxprover
     • CT

      

     Behandling       

     1. Observation
      • Cirkulation
      • Nutrition / vätska
      • Omgivningen skall vara ljus
     2. Kausal behandling
      • Sedering (vid stark oro)
      • Haloperidol, melperon, lågdosfentiaziner, atypiska neuroleptika el klometiazol
      • Äldre pat går ofta att hjälpa med T Hemineurin 300 mg, 2 tn eller 1×3 alt vb. Ett alternativ till kvällen är Dr Theralen 40 mg/ml, 0,5 ml vb. Om detta inte hjälper och somatisk orsak utesluten kan man överväga Risperdal, men bör initieras av psyk om långtidsbehandling är planerad.  
      • ECT el Bensodiazepiner (endast vid stupor)
      • Medel med korstolerans (vid abstinens, se separat pm)
      • Antiepileptika (vid paroxysmal eller post paroxysmal aktivitet i hjärnan)

     Dissociativt syndrom UNS

     fredag, oktober 30th, 2009

     Dissociativ stupor

     Gansers syndrom (uppenbara approximativa felsvar (2+2=5), psykogena fysiska symptom, hallucinationer och medvetandestörning)

     Trans och besatthetstillstånd

     Latah (Kvinnor i Malaysia, ekolali, ekopraxi och andra beteendestörningar)

     Amok (Män i Indonesien, våldsamhet och amnesi)

     Arktisk hysteri (Eskimåer, tar av sina kläder, skriker, springer omkring i kylan)

     Mf.

     Depersonalisationssyndrom

     fredag, oktober 30th, 2009

     Obehaglig upplevelse av att känna sig avskild från de egna tankarna, den egna kroppen och/eller omgivningen.

      

     Diff.diagnos      

     EP, schizofreni, depression, obsession, konversion, annan dissociation, ångest

      

     Behandling       

     Behandla ev bakomliggande störning

     Anxiolytika verkar på kort sikt (risk för beroende)

     SSRI kan ha ev. effekt

     I övrigt finns ingen behandling

     Dissociativ identitetstörning

     fredag, oktober 30th, 2009

     Ovanligt. Två eller flera åtskilda identiteter existerar sida vid sida. Dessa identiteter tar omväxlande kontroll över personens beteende. De två identiteterna är vanligen omedvetna om varandras existens.

     Dissociativ fugue (Ambulatorisk automatism)

     fredag, oktober 30th, 2009

     Ovanligt. Innebär minnesförlust och flyktbeteende.

     Dissociativ amnesi

     fredag, oktober 30th, 2009

     Ovanligt. Onormal oförmåga att minnas viktiga personliga händelser, ofta av stressande natur. Amnesin debuterar vanligen i samband med en akut konflikt. Vanligen återkommer minnet inom en vecka.

     Dissociation

     fredag, oktober 30th, 2009

     Störning av de normalt integrerade funktionerna medvetande, minne, identitet och perception. Dissociation kan beskriva (1) en psykologisk mekanism, (2) en personlighetsegenskap, (3) en akut reaktion på trauma eller (4) persisterande symptom efter trauma.

     Störningen kan vara primär (ovanligt) eller sekundär till annan psykiatrisk störning eller intoxikation.

     Nedstämdhet

     fredag, oktober 30th, 2009

     Anamnes

     Låt patienten förklara hur det känns och varför hon söker.

     Hur länge? Successivt ökande?

     Varför? Utlösande? Socialt? Arbete / hemma? Har andra på jobbet problem? Sorgereaktion?

     Tidigare episoder? Episoder med upprymdhet?

     Hereditet för depression?

     Tidigare sjukdomar? Läkemedel?

     Rökning? Alkohol? Missbruk?

     MADRS

     Egentlig depression

     NedstämdhetIntresse / Glädje ViktnedgångSömnstörningSvaghetskänsla / EnergibristTanke / Koncentr / Beslutsamhet Värdelöshet / SkuldkänslorDödstankar / Självmordsstegen

     Melankoli

     Oförmåga till lust / glädje. Oförmåga att reagera på pos stimuli Betydande viktförlust / aptitlöshetVärst på morgonen.Tidigt uppvaknandeDistinkt kvalitet av sorgsenhet Överdrivn / obefogade skuldkänslor

     Utmattningssyndrom / Utmattningsdepression / Maladaptiv stressreaktion

     Påtaglig brist på psykisk energi

     • Minskad företagsamhet
     • Minskad uthållighet
     • Förlängd återhämtningstid
     SömnstörningSvaghet / UttröttbarhetKoncentr / Minnesstörning Hantera krav / TidspressLabilitet / IrritabilitetFysiska symptom

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Status

     Psykstatus          Psykomotisk agitation / hämning (medrörelser vid gång, mimik). Suicidnivå.

     AT        Avmagring. Kompansation.

     Rutinstatus         Cor, Pulm, BT, Buk

     Neurolstat

     Kemlab

     Hb, SR, Elstatus, Leverstatus, (CDT?)

     TSH, P-glu, Ca, (PTH?)

     Kobalaminer

     Bedömning

      Depression

     • Missbrukar sällan kaffe
     • Ingen utlösande faktor?
     • Långvariga problem
     • Nedstämd

     Utbrändhet

     • Kaffe, alkohol, tobakStress på jobbet (> 6 mån)
     • Långvariga problem
     • Irriterad, rastlös, cynisk

      Krisreaktion

     • Enutlösande händelse
     • Akuta besvär
     • Ledsen
      
      

      

     Diffdiagnoser

     • Egentlig depression
     • Melankoli
     • Krisreaktion
     • Utbrändhet
     • Ångestsyndrom
     • Somatisk sjukdom
      • Thyroideasjukdom
      • Diabetes
      • Hyperparathyroidism
      • Alkoholism, drogmissbruk
      • Kobalaminbrist
      • Hjärt- kärlsjukdom
      • KOL
      • Parkinsson / Wilson / Pancreascancer

     Källa: Praktisk medicin 2004

     Analgetika-abstinens (opioider)

     tisdag, oktober 13th, 2009

     Symptom

     Mycket mildare än vid heroinabstinens

     Behandling

     • Nertrappning med kontroll via urinprover
     • Subutex®
     • Psykosocialt stöd

     Inläggning av: Ung patient, Kraftig abstinens, Patient med somatiska komplikationer

     Analgetikaintoxikation (opioider)

     tisdag, oktober 13th, 2009

     Analgetikaintoxikation (opioider)

     Symptom: Se Heroinintoxikation

     Behandling: Se Heroinintoxikation

     Bensodiazepinabstinens

     tisdag, oktober 13th, 2009

     Abstinensen uppträder olika snabbt beroende på det använda medlets plasmanivåer och eliminationskinetik. Symptom ses därför efter 12-48 h och varar i 1 – 2 veckor.

     Symptom

     • Svettningar
     • Tachykardi
     • Tremor
     • Sömnsvårigheter
     • Illamående/Kräkningar
     • Hallucinationer
     • Psykomotorisk agitation
     • Ångest (överstigande habituell nivå)
     • EP (grand mal-typ)

     Behandling

     Deliriösa patienter läggs in, övriga ges planerad avgiftning

     Efter användning av terapeutiska doser:

     • Ersätt med ekvivalent dos av diazepam
     • Trappa ut med 20 – 25% per vecka (ca 4 v)

     Efter användningav höga doser:

     • Ersätt med 50% av ekvivalent dos av diazepam
     • Trappa ned 10-20% två ggr i veckan
     • Tegretol® som krampskydd i 3 veckor

     Bensodiazepinintoxikation

     tisdag, oktober 13th, 2009

     Symptom

     Sedering, medvetandesänkning, ostadighet, sluddrigt tal.

     Andningsdepression (ovanligt)

     Konfusion, Hallucinos (Zopiklon®, Zolpidem®)

     Blodtrycksfall, bradykardi (ovanligt)

     Höga doser kan ge paradoxal excitation, aggressivitet, hallucination, minneslucka

      

      

     Behandling

     1. Rutinmässig handläggning enligt riktlinjer för intoxikation.
     2. Inj Lanexat® 0,3 mg iv itererat, max 2 mg. Om inte 1 mg medfört ett distinkt svar finns ingen anledning att ge mer i diagnostiskt syfte.Lanexat (kan ge diagnostisk information för att t.ex. undvika DT hjärna). Ta alltid EKG först, bör vara normalt. Risken är att pat krampar (var beredd med Stesolid vid kramp vid blandintox och därefter får hypoxisk arrytmi. Ge Lanexat itererat 0,3 + 0,2 + 0,2 upp till 1,0 mg  för att säkert veta om patienten ”svarar”, nöj dig inte med en mindre dos än så.
     3. Minst ett dygns övervakning

     Cannabisabstinens

     tisdag, oktober 13th, 2009

     Symptom

     (debut inom ca en vecka, långdraget stillsamt förlopp)

     • Huvudvärk
     • Muskelvärk
     • Snuva
     • Sömnstörning
     • Ökad drömaktivitet
     • Olust
     • Känslighet
     • Känsla av ensamhet
     • Svårt att hålla problem på avstånd

     Behandling

     Öppenvården Lundamodellen (Lundqvist/Ericsson)
     1. Medicinsk prägel Diskussion om cannabiseffekter, ångest hantering
     2. Psykologisk prägel Hantering av olust och ensamhetskänslor
     3. Social prägel Reparation av självbild och syn på omvärlden
     Farmakologisk behandling (vid behov)
     Ångest/Sömnstörning Låg dos Hibernal®
     Depression T.ex. SSRI
     Inläggning om: ej drogfrihet efter 8 veckor, psykos, svår ångest eller blandmissbruk

     Cannabispsykos

     tisdag, oktober 13th, 2009

     Symptom

     • Vanföreställningar
     • Hallucinationer
     • Aggressivitet
     • Upprymdhet

     Behandling

     Sedvanlig psykosbehandling

     Cannabisintoxikation

     tisdag, oktober 13th, 2009

     Flera fettlösliga substanser, alkaloider, från cannabis sativa.

     Viktigaste substansen är TetraHydroCannabinol (THC), halveringstid 7 d. Verkar på cannabis, CB1 och CB2. Kroppens egen ligand är anandamid.

     Symptom

     • Mild eufori
     • Tachykardi
     • Ansiktsflush
     • Konjunktival injektion (röda ögon)
     • Huvudvärk
     • Hosta/Bronkit
     • Törst
     • Munntorrhet/Seg saliv
     • Sötsug
     • Koncentrations- och minnesstörningar
     • Förvrängd tidsuppfattning
     • Ångest/Panikångest
     • Sedering

     Behandling

     Sällan indicerad

     Centralstimulantia – abstinens

     tisdag, oktober 13th, 2009

     Symptom

     • Trötthet
     • Irritabilitet
     • Rastlöshet
     • Hunger
     • Ångest
     • Sömnstörningar
     • Muskelspänningar
     • Tremor
     • Svettningar
     • Paranoia
     • Craving

     Behandling

     (behandlingstid 5-10 d)

     1. Allmän omvårdnad (sömn, lugnande samtal, mat, dryck)
     2. Ofta är det tillräckligt med T Nitrazepam® 5-10 mg tn
     3. Vid oro och psykos
      • Initialt Sobril® 25 mg 1-2 x 3
      • Efter 6 timmar kan Haldol® övervägas CAVE: blodtrycksfall

     Centralstimulantia – intoxikation

     tisdag, oktober 13th, 2009
     Syntetiska Naturliga
     Amfetamin

     MDMA

     Kokain

     Khat

     Symptom

     • Eufori
     • Mydriasis
     • Motorisk oro (Choreatiska rörelser ”Fladder”, Stereotypa rörelser ”Pundning”)
     • Tachkardi/Arytmi
     • Hypertension
     • Feber
     • Konfusion
     • Svettningar
     • Paranoia
     • Kramper
     • Medvetslöshet

     Behandling

     1. IVA, EKG-övervakning
     2. Inj Stesolid® 5-10 mg iv
     3. RingerAcetat
     4. Ev beta.blockad vid tachkardi
     5. Ammoniumklorid 1 g x 4 (ev även diuretika)
     6. Sprittvättning  vid hypertermi
     7. Efter 6 timmar kan Haldol övervägas CAVE: blodtrycksfall

     Heroinabstinens

     söndag, september 27th, 2009

     Symptom

     (ökad adrenerg aktivitet)

     Mild Moderat Tydlig Allvarlig
     Gäspningar
     Snuva/Tårflöde/Hosta (”cold turkey”)
     Svettning

      Tremor
      Mydriasis (vidgade pupiller)
      Gåshud
      Aptitlöshet

       Lufthunger
       Rastlöshet (Akatisi)
       Insomni
       Hypertoni

        Kräkningar
        Diarré

         Övriga symptom
         Dysfori/ Irritabilitet
         Buksmärtor
         Muskelvärk och kramper
         Feber
         Takykardi

          Behandling

          (behandlingstid 10-14 d)

          Lindig abstinens: Måttlig – svår abstinens: Mycket svår abstinens:
          Catapresan® (Klonidin, centralt verkande (LC) a2-agonist, minskar sympatisk hyperaktivitet)

          + Ej beroendepotential, ej sedering

          – Blodtrycksfall, påverkar ej psykiska symtom, muskelvärk och sömnstörning

          Subutex®/Suboxon® (Buprenorfin, partiell opioidagonist/antagonist)

          + Låg toxicitet, ringa påverkan

          + Suboxon® kan inte missbrukas

          – Sedering vid höga doser

          Metadon® (Metadonklorid, opioidagonist)

          + Effektivt

          – Hög toxicitet, sedering och andningspåverkan

          Kompletterande behandling (ofta ej nödvändigt):
          Antiemetika vid kräkningar

          Imodium® el liknande vid diarré

          Sedativa/hypnotika vid behov

          Opioid-intoxikation

          söndag, september 27th, 2009

          Symtom

          Måttlig

          • Intensiv eufori
          • Analgesi
          • Motorisk förlångsamning
          • Sedering
          • Mios (små pupiller)
          • Blek
          • Kräkningar
          • Klåda

          Kraftig

          • Andningsdepression
          • Cirkulationskollaps
          • Medvetslöshet

          Kanyler, stickmärken

          Behandling

          1. ABC (fri luftväg (intubering?), ventilering, hjärtmassage)
          2. Inj Narcanti® 0,2 mg iv, med 2-3 minuters intervall
           1. 1,2 mg = 0 effekt, omvärdera diagnos
            1. Benzodiazepin? (ge Lanexat®)
            2. GHB? (Övervakning, stödjande behandling)
            3. Skallskada? (CT-skalle)
           1. CAVE: Kan orsaka lungödem – CPAP
          3. Venflon – 1 liter RingerAcetat®
          4. Ett ds övervakning
          5. Ställningstagande till vård enligt LVM, LVU eller LPT

          Patienter med opiatöverdos bör alltid övertalas till sjukhusinläggning (svårt)

          Neuroleptikainducerade rörelsestörningar

          onsdag, september 23rd, 2009

          Akut dystoni

           

          Uppträder främst när behandling inleds. Akuta fokala dystonier, torticollis, retrocollis, dysartri, okulogyra kriser. Behandlas med antikolinergt antiparkinssonmedel iv.

           

          Parkinssonism

           

          Inträder successivt under doshöjning. Kliniken liknar Mb parkinsson. Behandlas med antikolinergika.

           

          Akatisi

           

          Oförmåga att sitta stilla, krypningar, liknar restless legs. Behandlas utan större framgång med antikolinergika och bensodiazipiner.

           

          Tardiv dyskinesi

           

          Uppträder oftast vid utsättng. Hyperkinesier, grimaser, smackningar, tungrörelser. Tendens att bli bestående. Behandlas med benso, neuroleptika är bäst.

           

          Malignt neuroleptikasyndrom

           

          Ovanligt, uttald rigiditet, feber, medvetanderubbning, agitation, konfusion, autonom dysfunktion. Behandlas med bromokriptin och dantrolen. Går över på någon vecka.

          Utmattningssyndrom / Utmattningsdepression / Maladaptiv stressreaktion

          måndag, september 21st, 2009

          Symptom

          Trötthet, spänningstillstånd, smärtor i rörelseorganen

          Sömnstörning, bröstsmärta, hjärtklappning, magproblem, yrsel

          Minnes- och koncentrationssvårigheter, fysisk och psykisk utmattning

          Nedstämdhet

          Ofta akut försämring innan sjukvårdskontakt; ”väggen”

          Utredning

          Se PM för nedstämdhet

          Diagnos

          Maladaptiv stressreaktion – Lättare tillstånd av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Uppfyller ej kriterier enl nedan.
          Utmattningssyndrom – Kraftigare besvär men uppfyller ej depressionskriterier
          1. Symtom på utmattning under minst två veckor. Till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader.
          1. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i mins­kad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.
          1. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:

          l) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning

          2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress

          3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet

          4) Sömnstörning

          5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet

          6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.

          1. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funk­tion.
          2. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans eller någon somatisk sjukdom/skada
          3. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångest­syndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.
          Utmattningsdepression – Uppfyller depressionskriterier, besvären arbetsrelaterade.

          Behandling

          Identifiera utlösande stressfaktorer. Lägg upp behandlingsplan tillsammans med patienten.

          Regelbundna motions-, kost- och sömnvanor.

          Avspänningsträning, stresshantering.

          Fokuserad psykoterapi, gärna i grupp.

          SSRI kan försökas, lite evidens finns.

          Om samtidig depression / annan psykisk sjukdom föreligger behandlas denna.

          Sjukskrivning under akut fas. Därefter arbetsinriktad rehabilitering. Arbetsträning, halvtidssjukskrivning? Byte av arbete?

          Koppla in FHV tidigt.

          Källa: Socialstyrelsens rapport om utmattningssyndrom 2003

          Suicidriskbedömning

          måndag, september 21st, 2009

          ICD-10  Avsiktlig självdestruktiv handling (X60-X84)

          I Sverige suiciderar omkring 1500 personer per år, (M:K 2:1). Suicidförsök är den starkaste kända riskfaktorn för suicid. Cirka 2 % av dem som har gjort suicidförsök suiciderar inom ett år. www.ki.se/suicid

          Riskfaktorer

          Manligt kön

          Äldre > yngre

          Ensamboende

          Arbetslös

          Depression, alkoholism, stressreaktion, psykossjukdom, vissa personlighetsstörningar

          Tidigare suicidförsök (parasuicid)

          Kronisk somatisk sjukdom

          Utredning       Vid (misstänkt) psykisk sjukdom, skall man alltid göra en suicidriskbedömning (upprepa!)

          1. Suicidtrappan
           1. Känner du dig deprimmerad?      Nedstämd
           2. Känns det hopplöst?     Dödstankar
           3. Vill du dö?                 Dödsönskan
           4. Har du tänkt ta livet av dig?       Suicidtankar
           5. Hur? När? Var?                        Suicidplan
           6. Har du försökt någon gång?       Suicidförsök
          2. Förekomst av statistiska riskfaktorer
          3. Samsjuklighet mellan psykisk sjukdom, personlighetsstörning och/eller somatisk sjukdom
          4. Kognitiv dysfunktion, risk för impulsgenombrott

          Det s k ”presuicidala syndromet” måste beaktas, eftersom patienten efter att ha bestämt sig för att ta sitt liv, kan förefalla må bättre än på mycket länge.

          Låg risk

          Svårbedömd – tveksam risk Hög risk
          Förnekar suicidtankar

          (även om dödsönskan bejakas)

          Frånvaro av riskfaktorer

          Manipulativ misstanke

          Suicidalitet + berusning

          Dålig patient-läkarrelation

          Osäkra besked om suicidal process

          Psykotisk

          Bejakar suicidavsikt

          Självmordsmeddelanden

          Aktiv suicidmetod

          Flera statistiska riskfaktorer

          Behandling

          Låg risk

          1. Grundsjukdomen/sjukdomarna skall alltid behandlas adekvat.
           1. Kombinera läkemedel och strukturerade samtal
          2. Lämna ut ett telefonnummer och utlova omedelbart samtal vid suicidtankar
          3. Litium (Lithionit®), som, förefaller vara ett antisuicidalt läkemedel per se.

          Anhöriga bör finnas med i behandlingsprocessen.

          Svårbedömd eller högrisk

          Inläggning

          1. Extravak (särskild personal avdelas, får eventuellt gå på toaletten själv)
          2. Skärpt observation (kontrollerar regelbundet dygnet runt, får ej lämna avd)
          3. Observation (kontrollerar regelbundet dygnet runt, får lämna avd i sällskap)

          Sekund. prev. Läkaren bör alltid:

          1. Kartlägga suicidala processen genom samtal med patient och anhöriga
          2. Väga in statistiska risker
          3. Bedöma problem kontra resurser och relationer
          4. Bestämma riskgrupp
          5. Specificera åtgärder

          Avsikten med suicidförsöket kan bedömas med hjälp av en skala, the Suicidal Intent Scale (SIS), där 18 poäng eller högre avspeglar hög suicidavsikt.

          Förlopp vid affektiva syndrom

          måndag, september 21st, 2009

          Unipolär depression el periodisk depression = Enbart depressiva perioder

          Manodepressivt syndrom = Oregelbunden alternering mellan maniska och depressiva perioder

          Dystymi = Ihållande nedstämdhet under minst två år

          Cykloid episod

          söndag, september 20th, 2009

          Kännetecknas av att ett affektivt syndrom finns samtidigt med schizofrena symptom som inte är syntyma med grundstämningen. Snabba växlingar sker mellan extremer inom varje episod (panikångest / extatisk lycka). Den bipolära prägeln gäller också mellan episoder. Ej fullständig sjukdomsinsikt. Konfusion.

          Manisk episod

          söndag, september 20th, 2009

          Den depressiva episodens motsats. Med vanföreställningar = Manisk psykos. Hypomani är en mildare form av mani.

          Symptom

          Smittande optimism

          Inslag av dysfori, affektlabilitet och t.o.m. suicid

          Ändlösa konversationer

          Självkoncentration

          Påflugenhet

          Avsaknad av sjukdomsinsikt

          Bagatelliserar tidigare depressiva episoder

          Sömnsvårigheter och nedsatt aptit

          Oavslutade ansatser till produktivitet

          Generositet / Omdömeslöshet

          Stegrad sexuallitet

          Vanföreställningar

          Paranoida idéer

          Deliriös mani (grumlat medvetande)

          Diagnos

          Manisk Enligt DSM-IV

          A: Ihållande och abnormt förhöjd sinnesstämning under minst en vecka

          B: Minst 3 av följande

          1. Förhöjd självkänsla
          2. Minskat sömnbehov
          3. Pratsamhet
          4. Tankeflykt
          5. Lättdistraherad
          6. Ökad målinriktad aktivitet
          7. Hänger sig åt lustbetonade aktiviteter med negativa konsekvenser

          C: Uppfyller inte kriterier för blandepisod

          D: Störningen orsakar funktionsförsämring

          E: Beror inte på direkta effekter av missbruk eller somatisk sjukdom

          Behandling

          1. Expektans (hypomani, låg motivation, hög risk för komplikationer till behandling)
          2. Litium po (S-konc. bör vara 1-1,2 mmol/l)
          3. Antiepileptika

          –  Valporat (Ergenyl®, Orfiril® 20 mg/kg) bäst vid mani och mixed state

          –  Lamotrigin (Lamictal® 25®100-200 mg långsam upptrapp.), bäst vid depression

          –  Karbamazepin (Tegretol® 600-2400 mg) påverkar depressivitet och mani

          –  Topiramat (Topimax®), påverkar depressivitet och mani

          –  Oxkarbazepin (Trilepta®) påverkar mani och mixed state

          1. Neuroleptika

          –  Olanzapin (Zyprexa® 2,5-15 mg)

          –  Risperidon (Risperdal® 1-4 mg)

          –  Haloperidol (Haldol®) försök att undvika p.g.a. biverkningar

          1. Kombination (litium el antiepileptika med neuroleptika) och ev tillägg av bensodiazepin
          2. Antidepressiva kan användas men då ALLTID tillsammans med stämmningsstabiliserare
          3. ECT (ultimum refugiens vid hotande delirium acutum)

          Profylax

          Litium po (S-konc. bör vara 0,5-0,8 mmol/l)

          Valporat (S-konc. bör vara 350-400 mikromol/l)

          Andra antiepileptika


          Biverkningar

          Litium

          Njurtoxisk

          Handtremor

          Tyroideahypofunktion (sänkt T3, T4 och höjt TSH)

          Teratogeneffekt

          Viktökning / Diabetogen effekt

          Psoriasis / Acne

          Källa: Ottossons Psyk.

          Depressiv episod

          söndag, september 13th, 2009

          Genes

          • Genetik 50-70%
          • Slump 10-20%
          • Miljö 10-40%
           • Psykosocial (ffa aktuell)
           • Hjärnskada
           • Infektioner
           • Intrauterin
           • Läkemedel / Alkohol
          • Endokrin sjukdom
           • Mb Cushing
           • Hypotyreos
           • Hyperparatyroidea

          Patofysiologi

          Minskad 5-HT-aktivitet

          Minskad NA-aktivitet

          Minskad DA-aktivitet

          Kortisolstegring

          • Endogen nivå
          • Positivt DexametasonSuppresionsTest

          Symptom

          Nedstämdhet, sänkt grundstämning

          Hämning (kognitiv, emotionell, konativ, psykomotorisk)

          Minskat självförtroende

          Skuldkänslor

          Hopplöshet och meningslöshet

          Ångest

          Oro

          Reaktionslöshet

          Tankar på döden och suicid

          Vitalsymptom (sjukdomskänsla, anorexi, hyperfagi, hyposalivation, gi-bevär, nedsatt tårsekretion, sexuella störningar, sömnstörning, dygnsvariation (allvarligt tecken))

          Melankoliska drag (vitaldepression)

          Depressiva ekvivalenter (hypokondriska, pseudoneurotisk, pseudodemens, beteendestörning)

          Syntyma (kongruenta med grundstämningen) vanföreställningar

          Ringhetsidéer (känsla av värdelöshet med psykotisk valör)

          Utredning

          Se Pm för Nedstämdhet


          Diagnos

          Egentlig depressionsepisod enligt DSM-IV

          • Minst 5 (minst ett av de två första) av följande 9 skall finnas under en och samma 2-veckorsperiod.
           • Nedstämdhet
           • Minskat Intresse / Glädje
           • Viktnedgång / uppgång
           • Sömnstörning (upp / ner)
           • Svaghetskänsla / Energibrist
           • Tanke / Koncentr / Beslutsamhet
           • Psykomotorisk agitation / hämning
           • Värdelöshet / Skuldkänslor

          Dödstankar / Självmordsstegen

          1. Symptomen uppfyller ej kriterierna för blandepisod mani/depression
          2. Symptomen orsakar ett lidande eller försämrad funktion
          3. Beror inte på direkta effekter av missbruk eller somatisk sjukdom
          4. Om sorgereaktion skall 2 mån gått sedan närståendes bortgång eller karaktäriseras av påtagliga symptom.

          Melankoli enligt DSM-IV

          1. Oförmåga till lust / glädje och/eller oförmåga att reagera på pos stimuli
          2. Minst 3 av följande 6:
           • Distinkt kvalitet
           • Värst på morgonen.
           • Tidigt uppvaknande
           • Stark psykomotorisk hämning eller agitation
           • Betydande viktförlust / aptitlöshet
           • Överdrivna / obefogade skuldkänslor


          Behandling

          Inläggning / Remiss psyk vid:

          • Självmordsbenägenhet (psykotisk valör, kraftig depression i övrigt, bejakande suicidtankar)
          • Inslag av mani
          • Negativa sociala omständigheter
          • Barn / ungdomar (till BUP)

          Vid lätt depression har samtalsterapi / stödkontakt eller motion 2 ggr/v lika bra resultat som SSRI

           • Regelbundenhet i vardagen
           • Motion / Sömn / God belysning / Måttligt med alkohol
           • Ev sjukskrivning.

            T. Escitalopram (Cipralex®), initialdos 5-10 mg/d p.o, måldos 10-20 mg/d

             • Inget händer de första 2 veckorna, däremot är biverkningarna värst då. Tas på morgonen.
             • Sluta inte med medicinen utan att prata med mig.
              • Huvudvärk (panodil + information att det går över)
              • Illamående (ta tabl till kvällen vilket ev kan ge sömnproblem)
              • Diarré (byt inom SSRI-gruppen om det ej är övergående)
              • Ökad nedstämdhet / ångest (max dag 4-5, bensopreparat)
              • Sexuell dysfunktion (dosberoende, sänk dosen något el byt till mirtazapion, reboxetin el moklobemid, prova med sildenafil(Viagra®))
              • Antikolinerga (hyposalivation, obstipation, miktionsvårigheter, mydriasis, takykardi)

             Telefonkontakt efter 5-7 dagar. Återbesök efter 3 v, doshöjning? Återbesök efter 6 v, doshöjning?

             Sjukskrivning är ofta aktuell under några veckor. Fortsätt effektiv behandling i minst 6 mån.

             Ofta kronisk behandling vid >2 depressiva perioder

             Vid ångest kan T. Stesolid® 5-10 mg vb max 4 ggr/d ges under 2-4v

             Vid behandlingssvikt

             T. Remeron® eller ännu effektivare T. Saroten® (ensamma eller som tillägg till SSRI) Kan provas vid kraftiga sömnsvårigheter
             Annat SSRI / Aurorix® / ev tillägg av tryptofan g 3 tn / ev tillägg av liotyronin
             Efexor® / Remeron® / Edronax® / Tolvon®
             TCA
             ECT / Irreversibel MAO-hämmare (licens)
             Vid psykotiska symptom ger ECT eller TCA + Neuroleptika

              Alkoholintoxikation

              tisdag, augusti 25th, 2009

              Symptom

              Fyra stadier:

              1. Excitation

              2. Somnolens

              3. Koma

              4. Hypoxi/mors

              Status

              AT: Hudrodnad (initialt)  Cyanos (vid hypoxi)Medvetandepåverkan

              Neuro: ReflexportfallAnisokori (olikstora pupiller), horisontell nystagmus, Babinskis tecken

              Puls, BT, RR: Normalt – Sjunkande – A- o H-Stillestånd

              Utredning

              Neurologisk undesökning

              B-glukos, Hb, Elstatus

              Alkometer

              S-etanol (>3-4 ‰ (65-90 mmol/l) kan vara letalt!)

              Opiat-, benzodiazepin- och metanolprover

              Överväg dessutom risk för

              –        aspiration

              –        buk- och skelettskada

              Alkoholnivåerna i kroppen sjunker med ca 0,15 ‰ / h

              Diff.diagnos

              Hypoglykemi, CVI, AMI, Trauma, Infektion

              Behandling

              1. Observation (patient ska förbättras under obstervation)
              2. Säkrerställ circulation och fri luftväg
              3. Undvik hypotermi
              4. Vid lunödem:

              –        Impugan® 60 mg iv

              1. Vid oro (och skalltrauma uteslutits):

              –        Theralen® 40 mg/ml 20-100 mg (20-100 droppar)

              1. Vid generella kramper:

              –        Stesolid (klysma el. iv) – Ventilationsberedskap!

              1. Ventrikelsköljning (av intuberad pat)

              Alkoholism

              tisdag, augusti 25th, 2009

              Alkoholanamnes

              Sekventiell och multidimensionell bedömning

              Screening:

              CAGE (Sensitivitet och Specificitet ca:80%)

              Två eller fler jakande svar indikerar problem

              Time Line Follow Back

              Mer än en 50g per vecka indikerar problem

              Cut down – Känt att du borde skära ner ditt drickande?

              Annoyed – Förargad över någons kommentar rörande ditt drickande?

              Guilt – Skuldmedveten över ditt drickande?

              Eye-opener – Tagit återställare?

              När drack du senast?

              Hur mycket drack du då?

              Hur mycket drack du förra veckan?

              Hur mycket drack du veckan innan dess?

              Är detta representativt?

              Problembedömning:

              Konsumtion

              Symtom

              Konsekvenser

              När drack du första gången?

              Röker du? När började du?

              Hur ofta dricker du per vecka?

              Hur mycket dricker du per gång?

              Hur ofta dricker du dig berusad?

              Hur många ”drinkar” krävs för berusning?

              Dricker dina vänner mycket?

              Tar du ”vita” veckor?

              Varför dricker du?

              Vad känner du när du dricker (eufori/avslappning)?

              Under det senaste året:

              Minnesluckor?

              Återställare?

              Funnit att du inte kunnat stoppa när du väl börjat dricka?

              Medicinska:

              Sociala:

              Har du eller någon annan blivit skadad p.g.a. ditt drickande?

              Övriga sjukdomar?

              Förändrat stämningsläge?

              Sömnproblem?

              Har du låtit bli att göra något du skulle gjort p.g.a. drickande?

              Ekonomi?

              Arbetssituation?

              Familj?

              Kriminalitet?

              Gram alkohol = vol% x volym (ml) / 100 x 0,8
              1 glas vin = 10g alkohol, 1 flaska (33cl) starköl = 15g, 1 drink (3cl) = 10g
              Riskkonsumtion: (risk för medicinska, psykiska och sociala skador)

              >170 gram/vecka för män = 55 cl sprit, 14 glas vin

              >110 gram/vecka för kvinnor = 35 cl sprit = 9 glas vin

              Missbruk enligt DSM IV (ett eller flera) Beroende enligt ICD 10 (tre eller fler)
              –        Drickandet leder till att individen inte kan fullfölja sina skyligheter (skola, arbete, hem)

              –        Drickand i situationer som medför skaderisk

              –        Upprepade kontakter med rättvisan p.g.a. drickandet

              –        Fortsatt användning trots sociala problem

              –        Starkt behov eller tvång att dricka

              –        Svårigheter att kontrollera konsumtionen

              –        Abstinenssymtom (ibland eller alltid)

              –        Tolerans

              –        Ointresse av andra saker

              –        Fortsatt drickande trots skador

              Personbedömning: (Aktuellt i vissa fall) Utförs i samråd med expertis inom:

              Medicin

              Psykiatri

              Socionomi


              Biokemiska markörer

              Akut

              Kronisk

              Etanol – Utandningsluft

              ”alkometer”

              Sjunker med 0,15 ‰/h

              CDT

              + vid 60g/d i några veckor

              Sensitivitet 50%-80%

              Specificitet 90%

              Etanol – Blod Sjunker med 0,15 ‰/h GGT

              Låg spec. och sens.

              Etanol – Urin Några timmars fördröjning ASAT/ALAT

              Låg spec. och sens.

              5-HTOL/5-HIAA Ett dygns fördröjning MCV

              Låg spec. och sens.

              Fosfatidyletanol (PEth) Upprepade intag >40 g etanol/dag, kan detekteras upp till 2 v efter upphörd överkonsumtion.

              Sens. 99 %, spec. 100 %.


              Alkoholism

              Anamnes

              Olyckor,

              Hur mycket påverkar alkoholismen livet? Sociala problem? Borta från jobbet?

              Riskarbete?

              Hypertoni (10-30%) / Förmaksflimmer / Hjärtsvikt / Kardiomyopati / Gikt (50%) / Impotens / Sömnstörning
              Alkoholanamnes. Karakärisera hur mycket patienen dricker.

              Riskkonsumtion

              M – 170 g/v = 12 folköl (50 cl) = 12 starköl (33 cl) = 3 vinare  (75 cl) = 12 snapsar (4cl)

              K – 110 g/v = 9 folköl = 9 starköl = 2 vinare = 9 snapsar

              Status

              AT

              Cor / Pulm

              BT (diastoliskt!)

              Buk, PR

              Kemlab

              Hb

              Leverstatus, CDT (föreslå avhållsamhet och ta om prover om 2-4 veckor)

              TPK, MCV, GT, Urat (alla påverkas de av alkohol)

              Behandling

              Motiverande samtalsterapi

              1. Bedömning av patientens beredskap till förändring (VAS)
              • Hur viktigt är det för dig att att ändra dina vanor? (motivering)
              • Hur säker är du på att kunna ändra dina vanor? (förmåga)
              1. Samtal som är anpassat till patientens förändringsberedskap
              1. Ej beredd

              Omedveten om behovet av förändring.

              Information

              Koppla symptom, labvärde etc till missbruk

              Inga aktiva råd.

              Be om tillstånd att ta upp frågan

              Utforska vad patienten redan vet

              Information med utgånspunkt vad pat vet

              Kontrollera vad detta innebär för patienten

              2. Osäker

              Överväger förändring. Fördelar och nackdelar

              Hjälpa patienten att inför sig själv klargöra fördelar och nackdelar med sluta / ej sluta

              Ambivalenskorset.

              Pos è Mindre bra è Sakna è Vinna.

              3. Beredd

              Redo för förändring. Börjar förbereda sig

              Stödja pateintens egna ideer och alternativ

              Ingjuta tro på sig själv

              Ytterligare tips och råd

              4. Handling

              5. Bibehållande

              6. Återfall

              Genomförande av förädringen

              Bibehållande av det nya beteendet

              Återfall i det tidigare beteendet.

              4 minuters samtal får 1 av 8 att dra ner på sitt drickandet (FRAMES)
              Feedback Information om alkohol i relation till patientens besvär och symtom
              Responsebility Patienten bör själv besluta sig för att minska sitt

              drickande

              Advice Man stödjer beslutet att minska eller avbryta drickandet
              Menu Man skapar alternativa strategier för att minska

              drickandet

              Empathy Insatserna görs på ett varmt, reflekterande,

              Empatiskt och förstående sätt

              Self-efficacy (modet) Man uppmuntrar självtillit och optimism om

              Framgång

              Alkoholens somatiska skadeverkan

              tisdag, augusti 25th, 2009
              1. CNS
               1. Excitatoriska neuropeptider (glutamat)
                1. i.     Neurotoxicitet
               2. Atrofi
                1. i.     Cerebrum
                2. ii.     Cerebellum – ataxi
              2. PNS
               1. Polyneuropati
              3. Blodbildande organ
               1. Toxisk hämning
                1. i.     Sänkt immunförsvar
                2. ii.     Trombocytopeni
              4. Gastro
               1. Refluxesofagit
               2. Ventrikelulcus
               3. Pancreatit – diabetes
              5. Hepatopati
               1. Enzymstegring (GT och transaminaser)
               2. Akut alkoholhepatit
               3. Hypoalbuminemi
               4. Högt PK
               5. Steatos
               6. Cirrhos
                1. i.     Portal hytertension
                2. ii.     Varicer
                3. iii.     Ascites

              Alkoholabstinens

              tisdag, augusti 25th, 2009

              Symptom


              Tidiga tecken

              • Oro. Ångest. Sömnsvårigheter. Illamående. Anorexi.
              • Hypertoni. Tachykardi. Hypertermi.
              • Tremor. Kramper/ep.
              • Hallucinationer (syn, taktil, hörsel)

              Sena tecken

              • Svettnigar
              • Delirium tremens (alkoholkonfusion, 1-4:e d)
              • Hypokalemi


              Utredning


              Anamnes

              Kartlägg vilka mängder alkohol patienten druckit sista tiden, hur länge aktuell period varat och när senaste alkholintaget skedde.

              Symptom enligt ovan.

              Tidigare abstinens, kramper, hallucinos, delirium.

              Aktuellt trauma?


              Status

              Sedvanlig medicinsk bedömning med extra fokus på

              • Abstinenstecken (Tremor. Svettning. Temp. HF. BT).
              • Wernicke-Korsakoffs sdr (Ögonmotorik. Dubbelseende. Ataxi. Konfusion. Desorientering).
              • Kontrollera huvudet, hudkostymen och leta efter tecken till trauma.

               

              Kemlab


              Blodstatus, P-glu, CRP, elstatus, leverstatus, PK samt alkoholer kontrolleras.

              S-Etanol (1 promille = S-etanol 26,2 mmol/l).

              Opiat-, benzodiazepin- och metanolprover på särskild indikation.


              Handläggning


              Klassificering

              Bedöm patienten. Bestäm dig för om det handlar om en tillnyktring, lindrig abstinens eller riskabstinens. Använd gärna någon objektiv uppskattningsskala såsom CIWA-Ar. Utefter denna kan patienterna delas in i nivå 1-3 (tillnyktring, lindrig abstinens eller riskabstinens).


              Vårdnivå

              • Inläggninskriterier: Bedömning får ske från fall till fall. Var frikostig med inläggning för ”okända” patienter. Några handfasta råd ang inläggning kan vara:
               • Tidigare svår abstinens (med krampanfall eller delirium tremens).
               • Blandintoxikation.
               • Allvarliga somatiska eller psykiatriska komplikationer/sjukdomar (exempelvis insulinbeh DM, pneumoni, uvi etc).
               • Puls >115.
               • > 3-4 ‰ (motsvarar S-etanol 70-90 mmol/l), risk för medvetslöshet samt kraftig abstinens vid tillnyktrande (3).
              • Tillnyktrensenhet: Abstinens utan komplikation enligt nedan samt onykter patient vårdas bäst på TNE och indikation för inläggning på medicinklinik finns ej.
              • Psykiatrisk klinik: Suicidrisk som fordrar övervakning. Svår psykisk störning såsom skov av psykotisk eller manodepressiv sjukdom.
              • Medicinklinik: 1) Intoxikation (metanol, GHB, glykol, spolarvätska, tabletter), 2) Vakenhetssänkning som inte står i proportion till , 3) Wernicke-Korsakoffs syndrom, 4) Abstinenskramp, 5) Manifest delirium tremens, 6) Diabeteskomplikation (ex hypoglykemi) och 7) Annan internmedicinsk sjukdom (hjärtsjukdom, elrubbning, svårinställd diabetes, infektioner med allmänpåverkan etc).
              • Kirurgklinik: Skallskada.


              Synpunkter på vården

              Patienten bör vistas i ljust rum.


              Vitaminbehandling

              Alla patienter bör behandlas med vitaminer. Första injektionen skall ges innan patienten förses med kolhydrater per os eller i droppform då risken för Wernicke annars ökar. Se även särskilt PM för behandling av Wernicke-Korsakoffs syndrom.

              • Inj Betabion 50 mg/ml, 8 ml ges urakut iv följt av 4-5 ml x 2 iv i 3 dagar, följt av 2 ml x 2 im eller iv i 5 dagar om misstanke om Wernicke-Korsakoff.
              • Inj Betabion 50 mg/ml, 2 ml x 2 iv i 4-7 dagar om patienten missbrukat en vecka eller mer.
              • T Oralovite, 1 x 3 po sätts in samtidigt. Ges sammanlagt 8 v efter ankomst.
              • T Folacin 5 mg, 2 x 2 po. Ges sammanlagt 2 veckor efter ankomst.


              Krampprofylax

              Ges vid särskilt förhöjd kramprisk (tid frekventa abstinenskramper, kramper sent i abstinensfas), annars räcker oftast sobrilschemat. Enligt andra rekommendationer ges antiepileptika vid > 3 veckors drickande eller tidigare ep-anfall. Risken för kramp är störst första till andra abstinensdygnet.

              • T Tegretol 200 mg, 2-3 st som laddningsdos alt Mixt Tegretol 20 mg/ml, 30 ml, därefter 1 x 2-3 x VII dag 2-8.
              • Vid kramper trots Tegretol® med terapeutisk b-koncentration ges tillägg Iktorevil.

               

              Tillnyktringsfas

              Notera att en patient som fortfarande är ordentligt alkoholpåverkad knappast är abstinent. Påbörja inte abstinensbehandlingen innan patienten nyktrat till eller uppvisar abstinenssymptom.


              Övervakning

              Pat:s status noteras 2, 4, 8 och 12 tim efter ankomst, därefter var 8:e tim (1).

              Vaken patient:

              1. RLS, klarhet, hudfärg, andning, BT, puls.
              2. Temp tas vid misstanke om feber.
              3. Promillehalt efter 2 tim samt inför avgiftningsbedömning.

              Sovande patient skall väckas vid misstanke om avvikelse från normal tillnyktring annars noteras sömn, hudfärg, puls och andning.


              Medicinsk behandling
              Dr Theralen 20-40 mg x 1 kan ges vid kraftig oro till berusad patient. Grundprincipen är annars att sedering undviks.


              Abstinensfas

              Defineras som abstinenssymptom eller 0 promille.


              Övervakning

              Kontrollera HF, BT, Temp och klarhet var 6:e tim. Ge extra Stesolid vid behov.


              Medicinsk behandling

              Lindrig abstinens utan riskfaktorer för EP eller DT (1).

              • Dr Theralen 10-20 (-40) mg vb el 1 x 2 alt T Atarax 10-25 (-50) mg 1 x 3 vb mot oro.
              • T Propavan, Lergigan eller Atarax 25-50 mg alt Dr Theralen 20-40 mg kl 20:00, alt T Imovane 7,5 mg, 1 tn de 3 första nätterna vb för sömnen.
              • Var liberal med krampprofylax med tanke på antihistminernas kramptröskelsänkande effekt.

              Riskabstinens, sobrilschema

              • Behandlingen skall inledas när patienten uppvisar abstinessymptom oavsett promilletal. Symptomfri abstinens första dygnen eftersträvas (dvs HF < 100, ej svettig, tremorös eller illamående samt med god sömn).
              • T Sobril (15-) 25 (-50) mg 1 + 1 + 2 eller 1 + 1 + 1 + 2.
              • T Stesolid 10-20 (-40) mg vid behov. Upprepas vid behov var timme tills abstinensen är under kontroll. Kan också ges som klysma.
              • K Heminevrin 300 mg 1-2 x 4 (trappas ut på 3-5 dagar) är ett alternativ till Sobril men sämre dokumenterat.
              • T Apodorm 5 mg 1 (-2) tn alt T Imovane 7,5 mg 1-2 tn (i mindre svåra fall).
              • Mixt Haldol 4-8 mg po alt Inj Haldol 2,5-5 mg im kan ges vid svår agitation trots sobrilschema enl ovan. Mixt Haldol 1-2 mg x 2 kan ges liberalt vid alkholhallucinos (vanligen auditiv).

              Riskabstinens, symptomstyrd behandling

              • Studier har visat att symptomstyrd behandling kan medföra lägre benso-doser.
              • Ge upprepade doser Stesolid 10-20 mg med täta intervall (var 30-60:e min) tills dess patienten uppvisar en klinisk förbättring och/eller mild sedation samt CIWA-Ar < 10. Oftast är 50-60 mg Stesolid tillräckligt för att ge lugn och sedation.

              Vid misstanke om Delirium tremens, se särskilt PM.


              Fortsatt behandling efter balanserad abstinens (1)

              • När patientens abstinens har balanserats (patienten har sovit väl och uppvisar ej fysiologiska abstinenstecken) påbörjas nedtrappningen enl nedan.
              • Summera totalkonsumtionen av BZ de senaste 12-24 tim. Ungefärlig ekvipotens kan i detta sammanhang anges till 10 mg Stesolid = 5 mg Apodorm = 25 mg Sobril.
              • Utifrån denna sammanräkning görs en schematiserad nedtrappning med 25-30% av utgångsdosen per dygn. Nitrazepam trappas ut mot slutet av schemat.
              • Alla BZ vid behov utsättes.
              • Alla BZ insatta på abstinensindikation skall avslutas inom en vecka efter påbörjad nedtrappning.

               

              Uppföljning

               

              Nykterhetsbehandling

              Kortintervention

              Farmaka

              • T Antabus® 400 mg varannan dag

              Disulfiram, hämmar aldehyddehydrogenas, ger anhopning av acetaldehyd Disulfiram/alkohol-reaktionen: kraftig ansiktsrodnad, känsla av andnöd, hjärtklappning, pulserande huvudvärk, illamående och uppkastningar.
              Ges av utomstående, ingen evidens men beprövad erfarenhet.
              Effekt efter 1 vecka
              Cave: hjärtsvikt, levercirrhos

              • T Campral® 333 mg 2+2+2

              Akamprosal, modulator för NMDA-rec (GABA, glutamat)
              minskar negativ craving
              Uppföljning 1gång var 6:e vecka
              Effekt efter 5 dagar

              • T Revia® 50 mg 1+0+0

              Naltrexon, specifik opioidantagonis, minskar eufori vid alkoholintag
              Minskar positiv craving
              Kräver avhållsamhetsteknik
              Särskilt bra vid: ärftlighet, kontrollförlust, eufori
              Effekt efter 5 dagar


              Ångest

              Akut, intermittent

              • T Theralen® 5 mg 2+2+2

              Diffus generell

              • T Buspar® 15 mg 1+1+1

               

              Komplikation


              Wernicke Korsakoffs syndrom

              • Akut: förvirring, oftalmoplegi, ataxi.
              • Kronisk: Axial amnesi, sämre inlärningsförmåga, konfabulering


              Referenser


              1. Scherrer N, PM för TNE och Frösö LVM-hem. 2007: Östersund.
              2. Scherrer N, Kliniknytt nr 92. Presentation av Tillnyktrensenheten (TNE) vid Frösö LVM-hem. 2002: Östersund.
              3. Läkemedelsverket: Behandling av alkoholabstinens – ny rekommendation, Information från läkemedelsverket 2:2010.