Anorexia nervosa

Incidensen av anorexia nervosa bland tonårsflickor är knappt 1 %. Sjukdomen är cirka 15-20 gånger vanligare hos flickor än hos pojkar. Anorexia nervosa är den allvarligaste formen av ätstörning med en allvarlig prognos och en icke försumbar överdödlighet. Upp till 50 % av anorexipatienterna utvecklar bulimiska symtom.

Genes

Genetiska orsaker (t.ex. avvikelser i endokrina och centralnervösa mekanismer)

Sociokulturella faktorer

Personlighetsfaktorer (rigid, tvångsmässig, emotionellt återhållsam, låg självkänsla)

Sjukdomen börjar alltid med en bantningsperiod.

Symptom

Fysiska symtom

 • Frusenhet
 • Trötthet
 • Nedsatt fysisk förmåga
 • Magsmärtor

Fysiska tecken

 • Avmagring (Minskat underhudsfett och muskelmassa)
 • Amenorré
 • Hypotermi
 • Sänkt vilopuls / Lågt blodtryck
 • Hungeracidos
 • Torr eller skör hud
 • Torrt eller skört hår / håravfall
 • Ökad behåring
 • Akrocyanos
 • Obstipation
 • Underbensödem

Psykiska symtom

 • Viktfobi
 • Störd kroppsuppfattning
 • Blockering av hunger- och mättnadskänslor
 • Matfixering
 • Koncentrationssvaghet
 • Tvångsmässighet
 • Sömnsvårigheter

Diagnos

Enligt DSM-IV

 1. Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd (mindre än 85 % av den förväntade vikten)
 2. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots undervikt (s.k. ”viktfobi”)
 3. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten
 4. Amenorré hos menstruerande kvinnor (³3 på varandra följande menstruationer uteblir)

Diff.diagnos

 • Hypertyreos
 • Addisons sjukdom
 • Hypofysinsufficiens
 • Diabetes mellitus
 • Celiaki
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Hypofystumör
 • Andra psykiatriska diagnoser

Utredning

Samtal såväl med patienten själv som med föräldrarna.

Anamnes

 • Utlösande faktorer
 • Förloppet av sjukdomen
 • Nuvarande livssituation

Klin.kem.

 • Blodstatus (Hb, EVF, MCHC, LPK, Poly/Mono, TPK)
 • Elektrolyter (Na, K, Ca, Mg, Fosfat)
 • B-glukos
 • Leverstatus (ASAT, ALAT, ALP)·
 • Kreatinin och urea
 • S-albumin
 • Urinsticka (glukos, protein)
 • Tyroideastatus (T3, T4, TSH)

Eventuellt kompletteras med:

 • TIBC, ferritin
 • Folat, kobalamin
 • Zink
 • Transglutaminasantikroppar
 • Inflammationsparametrar
 • Ev. EKG

Behandling

Akut viktkorrigering

 1. Etablera en god kontakt och skapa behandlingsmotivation (ofta svårt)
 2. Stoppa svälten och bantningen
 3. Gradvis återställande av en normal vikt.
  • Sätt rimlig målvikt
  • Planerad viktuppgång på cirka 0,5 kg per vecka
  • Initialt intag av cirka 30-40 kcal/kg/dag
  • Senare eftersträvas minst 40-60 kcal/kg/dag, ibland högre,
  • Vanlig näringsrik mat är att föredra, ibland förstärkt med multivitaminpreparat.
  • Vid svåra tillstånd kan sondmatning eller parenteral nutrition vara nödvändig.

Behandling av underliggande störning

 1. Psykoterapi
 2. SSRI (indicerad i ett senare skede p.g.a. risk för aptitförlust)

Behandlingen av anorexia nervosa är ofta mångårig.

Prognos

50 % tillfrisknar

30 % får kvarstående symptom

20% är oförbättrade

Återfallsfrekvensen är 10%

Komplikation

Osteopeni och ev. osteoporos

Hjärtarrytmier

Kardiomyopati

Sialoadenit och parotit

Pankreatit

Sänkt längdtillväxt p g a epifysslutning

Comments are closed.