Archive for the ‘Hjärta och kretslopp’ Category

Lidocain

måndag, november 2nd, 2015

Används sällan nu för tiden. Verkar genom minskad aktivitet av depolariserad, arrytmogen vävnad. Interagerar minimalt med den elektriska aktiviteten av normal vävnad.Medlet är därför effektivt vid arrytmier associerade med depolarisation (digitalisintox, ischemi) men relativt ineffektivt mot arrytmier med normalt polariserade celler (flimmer, fladder).

 

Kan vara indicerat i hjärtstoppssituation när inte amiodarone finns tillgängligt (1).

Ges då i dosen 100 mg initialt (1-1,5 mg/kg) efter tre defibrilleringar, ge ytterligare 50 mg vid behov (förslagsvis efter 5 defibrilleringar) men totala dosen skall ej överskrida 3 mg/kg första timmen.

 

Referenser

 

 1. J. Soar et al. / Resuscitation 95 (2015) 100–147

Ibutilid

onsdag, mars 30th, 2011

Inreggat i Sverige under namnet Corvert. Eftersom det endast får användas på ”hjärtfriska” individer som inte behandlas med något annat antiarrytmika används det sällan.

Kontraindikation

Sjukdom i hjärtat.

Behandling med andra antiarrytmika.

Dronidarone

onsdag, mars 30th, 2011

Multaq är ett nytt antiarrytmiskt preparat som sedan 2010 finns på svenska marknaden. Är endast aktuellt som arrytmi-profylax vid paroxysmalt FF med särskilda tilläggsindikationer. Preparatet har klass III-egenskaper men har inte Cordarones räliga biverkningar. Studier som ligger till grund för användandet:

 • ATHENA-studien (minskad död av kardiovaskulär orsak och hjukhusinläggningar).
 • EURIDIS (minskad risk för flimmerrecidiv 67% jfr placebo 78%)
 • ADONIS (minskar recidivrisk 61% jfr 75% placebo)
 • ANDROMEDA (Dubblerad mortalitet i dronedaronegruppen, ffa cardiovaskulär genes)
 • DIONYSOS (recidivrisk 63% jfr Amiodarone 42% men signifikant färre bieffekter)

Antiarrytmika – översikt

onsdag, mars 30th, 2011

Följande text ger en översikt över antiarrytmika. För varje läkemedel finns ett separat PM.

Fysiologi

 

Grunden för att förstå antiarrytmikas effekt är att man också begriper hur jonkanalernas öppnande påverkar aktionspotentialen i hjärtmuskelcellen. Kolla din närmsta fysiologibok för bakgrunden. Som kort sammanfattning kan man säga

 • Fas 4 – Vilopotential på -90 mV över cellen membran. Cellen väntar på att depolariseras.
 • Fas 0 – Depolarisation av cellen. Beror på snabbt Na-inflöde.
 • Fas 1 – Tidig repolarisation. Beror på stopp i inflödet av Na och snabbt Ca-inflöde. K-utflödet börjar.
 • Fas 2 – Platå. Ca flödar in och K flödar ut.
 • Fas 3 – Repolarisation. K flödar ut.
 • Fas 4 – Vilopotential på nytt.

Undar fas 1 och 2 är cellen absolut refraktär dvs kan inte depolariseras ånyo. Under fas 3 är cellen relativt refraktär och kan depolariseras om den utsätts för tillräckligt stark impuls.

Indelning

 

Antiarrytmika indelas enligt Vaughan-Williams klassificering efter sina effekter på aktionspotentialen.

 1. Klass I – Na-kanalblockerare
  • Ia – Kinidin, prokainamid, disopyramid (Durbis). Endast den sistnämnda finns inregistrarad i Sverige. Har sin effekt genom måttlig blockering av snabba Na-kanaler. Depolarisationshastigheten i fas 0 minskas, aktionspotentialen förlängs och ledningshasitheten i hela hjärtat förlängs.
  • Ib – Lidocain, mexiletin, phenytoin. Ingen fins inregistrerad i Sverige. Har sin effekt genom svag blockad av Na-kanaler. Ger minimal effekt på depolarisationshastigheten i fas 0. Förkortar durationen av aktionspotentialen.
  • Ic – Flecainid (Tambocor), propafenon. Endast den förstnämnda finns inregistrerad i Sverige. Effekt genom stark block av snabba Na-kanaler i fas 0. Ger en markerad bromsning av depolarisationshastigheten i fas 0. Ger minimal eller ingen förlängning av aktionspotentialen men ger en förlängd ledningshastighet i hela hjärtat.
 2. Klass II – Beta-adrenerga receptorblockerare. Även Sotalol har klass II-egenskaper. Ger effekt genom förhindrad aktivering av adenylatcyklas och ökning i intracellulärt cAMP. Påverkar fas 4. Ger förlångsammad spontan depolarisation avv sinus- och AV-knutan.
 3. Klass III – Vanligen K-kanalblockerare. Förlänger durationen av aktionspotentialen och ökar refraktärtiden för prematura elektriska stimuli. Amiodarone (Cordarone), ibutilid (Corvert), dronedarone (multaq) och Sotalol (har klass III-egenskaper i hög dos.
 4. Klass IV – Ca-kanalblockerare. Effekt genom förlångsamad AV-nodsöverledning vanligen genom att blockera L-typ Ca-kanaler. Detta försenar fas 0 och fas 4 i de nodala cellernas aktionspotential (1).

Vidare har en rad andra läkemedel visat sig ha antiarrytmiska effekter (1)

 • Digoxin
 • Adenosin
 • ACE-hämmare och ARB
 • Statiner (Simvastatin har visat sig ha en förebyggande effekt på FF, oklar genes, Fauchier 2008) (1).
 • Aldosteronantagonister

 

Referenser

 

 1. Teder P: Antiarytmika och Proarytm. SK-kursen ”Taky- bradyarytmier”, 2011.

Inotropa läkemedel

tisdag, september 22nd, 2009

Positiva inotropa farmaka aktiverar alfa eller betareceptorn i sympatiska nervsystemet. Alfa-effekten ger kärlkonstringtion medan betaeffekten framför allt ger en positiv inotropi.

 

  Generika Läkemedelsnamn

α

Fenylefrin Fenylefrinhydroklorid®.
 

 

Noradrenalin  
Adrenalin  
Dopamin Abbodop®. Giludop®.
Efedrin Efedrin®.
Dobutamin Dobutamin®. Dobutrex®.

β

Isoprenalin Isoprenalinsulfat®.

Lipidsänkande medel

tisdag, september 22nd, 2009

Statiner

 

Atorvastatin (Lipitor. Fluvastatin (Lescol). Pravastatin (Pravachol, Pravastatin). Rosuvastatin (Crestor).  Simvastatin (Simvastatin, Zocord).

Hämmar HMG-CoA-reduktas och hämmar därigenom nybildning av kolesterol. Sekundärt uppregleras LDL-receptorerna vilket minskar LDL.

Biverkningar måttliga. Muskelsmärtor. I ett fåtal fall rabdomyolys. Levertransaminaser skall mätas före och inom 3 mån efter behandlingsstart och vid dosändring.

 

Resiner

 

Kolestyramin (Questran). Kolestipol (Lestid).

Binder gallsyror i tarmen och bryter därmed det enterohepatiska kretsloppet. Den ökade gallsyrautsöndringen leder till en kompensatorisk ökad gallsyrabildning med ökad kolesterol-katabolism.

Besvärliga att inta pga smak och konsistens. Biverkningar i form av förstoppning och diffusa magbesvär.

 

Fibrater

 

Bezafibrat (Bezalip). Gemfibrozil (Gemfibrozil, Lopid). Fenofibrat (Lipanthyl).

Aktiverar lipoproteinlipas (LPL) och ökar därmed katabolismen av VLDL vilket ger en ökad utsöndring av kolesterol i gallan.

Tolereras oftast väl. Illamående och viktuppgång förekommer. Interagerar med Waran.

 

Nikotinsyra

 

Nikotinsyra (Nianspan).

Hämmar lipolysen i fettväven vilket leder till minskad frisättning av fettsyror, minskad syntes och utsöndring av VLDL från levern.

Nästan alla patienter upplever en intensiv flush. Minskas genom en mycket försiktig och långsam dosökning.

Dyspeptiska besvär är också vanliga.

 

Jämförelse mellan olika lipidsänkande medel

 

  Kolesterol LDL TG HDL Bra vid
Statiner   25-40% 10-40% Måttligt  
Resiner Medel 9% Max 20-30%      
Fibrater 10%   20-40% 10-20% Dysbetalipoproteinemi (typ III).

Uttalad isolerad hypertriglyceridemi

Nikotinsyra     20-80% 10-20%  
Omega 3     15-60%   Hypertriglyceridemi

 

Referenser

 

 1. Asplund K, Berglund G, Lindgren S, Lindholm N: Med. 3 ed. Liber, Stockholm, 2002.

ACE-hämmare

tisdag, september 22nd, 2009

Ramipril (Triatec, Ramipril, Pramace).

Enlalapril (Enalapril, Renitec, Linatil, Ednyt).

Lispril (Lisopril, Zestril).

Kinapril (Accupro).

Cilazapril (Inhibace)

 

Indikationer    

 

Hypertoni. Hjärtsvikt. Njurprotektion vid njursvikt etc.

 

Dosering           

 

Generellt går det att smälla in rejält med ACE-hämmare vid hypertoni utan samtidig hjärtsvikt. Vid hjärtsviktsbehandling måste man, analogt med insättande av Betablockad, smyga in.

Enalapril vid hjärtsvikt: 1,25 mg x 2 i 3 dagar, 2,5 mg x 2 i 4 dagar, 10 mg x 1 i 1 vecka, därefter måldos 10 mg x 2.   

Ramipril vid hjärtsvikt: 1,25 mg x 1. Dosen ökas successivt med ett intervall av 1-2 veckor till 1,25 mg 2 gånger dagligen och därefter 2,5 mg 2 gånger dagligen. Måldos 5 mg x 2.

 

Kontroller        

 

Kontrollera elstatus inkl krea efter c:a 1 vecka. Krea får stiga 20-30% men viktigast är bibehållet normalt kalium (1). Förekomst av njurartärstenos (NAS) kontraindicerar inte ACE-hämmare så länge krea hålls stabilt. Det är till och med så att patienter med NAS som inte opereras skall ha ACE-hämmare enligt de senaste riktlinjerna (2). 

Om krea stiger > 30% kan detta indikera bilateral NAS eller singelnjure med NAS och bör utredas (2). ACE-hämmare skall då sättas ut.  

Blodtrycket kontrolleras upprepade gånger.

 

Referenser

 

 1. Friberg B, Undervisning, G. Norrman, Editor. 2006-08: Östersund.
 2. Hägg A, Högt blodtryck, G. Norrman, Editor. 2007: Uppsala.

Kalciumflödeshämmare

tisdag, september 22nd, 2009

Indelning

 

Hjärtselektiva 

Verapamil®. Diltiazem®. Cardizem®.

 

Kärlselektiva  

Plendil®. Norvasc®.

 

Kontraindikationer

 

Hjärtselektiva skall ej användas vid WPW-syndrom.

 

Verapamil

 

Indikation        

Supraventrikulära arrytmier.

 

Kontraindikationer        

AV-block II-III. Sjuk sinusknuta.

 

Varning            

Bifascikulärt block med AV-block I. Bradykardi. Hypotoni. Svikt. WPW med förmaksflimmer. Samtidig behandling med betablockare.

 

Dosering           

Injektion: Ampull 2 ml, 2,5 mg/ml. 5 mg långsamt iv (1 mg/min). Kan upprepas efter 5 min till max 30 mg första timmen.

Infusion: 5-10 mg/tim. Max 100 mg första dygnet.

Sotalol

tisdag, september 22nd, 2009

Sotacor® 

 

Indikation        

 

Ventrikulära eller supraventrikulära takyarytmier.

 

Dosering           

 

Intravenös med Inj vätska 10 mg/ml. 0,6-1,5 mg/kg ges långsamt iv under 10-20 min.

Insättning bör ske under telemetri minst 2 dygn (1). I Uppsala 3 dygn såsom Durbis (2).  I en retrospektiv studie såg man ny eller förvärvad ventrikulär arrytmi hos 6%, signifikant bradykardi hos 17% och förlängd QTc hos 7% (2). Somliga förespråkad poliklinisk insättning men det kan knappast rekommenderas i ljuset av ovanstående.

Dosreducering vid nedsatt njurfunktion. 

Låg dos ger endast betablockerande effekt. Högre dos krävs för att få klass III-egenskaper.

 

Kontraindikationer        

 

Lång QT-tid (QTc> 44ms, JTc> 360 vid grenblock) kontraindicerar då ökad risk för torsade de pointes (TdP). Samtidigt användning med andra läkemedel som förlänger QT-tiden (http://www.qtdrugs.org/). Ökad risk för TdP vid hög ålder, kvinnligt kön, organisk hjärtsjukdom, bradykardi, hypokalemi och hypomagnesemi.

Hjärtsvikt med nedsatt VK-funktion. SWORD-studien såg ökad mortalitet (1,65 ggr) hos patienter med nedsatt VK-funktion efter hjärtinfarkt (2).

AV-block II-III.

Astma bronchiale. Elrubbningar.

Däremot OK vid ischemisk hjärtsjukdom (2).

 

Varning            

 

Behandlingen bör sättas ut vid tillkomst av QTc-förlängning över > 520 ms eller > 20% ökning jämfört med behandling enlig somliga. I uppsala tillåter man QTc  upp till övre normalområdet (470-490 ms) oavsett vad det var från början (2). Skall också seponeras vid tillkomst av VT, SA- eller AV-block eller betydande bradykardi. 

Insättning

 

Enligt Uppsala (2) skall detta insättas under telemetriövervakning på samma sätt som disopyramid (Durbis). EKG tas dagligen under 3 dagar och QT-tiden undersöks. Se ovan för rekommendationer kring QT-tidens duration. Enligt många andra kan man sätta in Sotacor polikliniskt.

Referenser

 

 1. Lövheim O, Riktlinjer för behandling av akuta hjärtsjukdomar. 2006: Östersund.
 2. Teder P: Antiarytmika och Proarytm. SK-kursen ”Taky- bradyarytmier”, 2011.

Betablockare

tisdag, september 22nd, 2009

För bakgrund och detaljer var god se PM för antiarrytmika. Här beskrivs endast kliniska aspekter.

Effekter

 • Minskar kontraktiliteten i hjärtat (negativ inotropt)
 • Minskar relaxationen (negativ lusitropi)
 • Minskar hjärtfrekvensen (negativ kronotropi)
 • Minskar konduktionshastigheten (negativ dromotropi)
 • Ger en mild vasokonsriktion genom minskad glatt-muskelkontraktion

Indelning

Selektiva

 • Atenolol (Tenormin, Atenolol). Är den av de selektiva betablockerarna som utsöndas minst via njurarna och kan vara fördelaktigt att ge till njursviktare.
 • Bisoprolol (Emconcor, Bisoprolol)
 • Metoprolol (Seloken ZOC, Seloken, Metoprolol)

 Icke-selektiva

Alfa och Betareceptorblockerare

 

Indikation

Har visat effekt på plötslig död efter hjärtinfarkt, effekten är störst vid nedsatt VK-funktion.

 

Dosering           

 

Beror lite på vilken indikationen är, se FASS. Vid hjärtsvikt är maxdosen även måldos.

Preparat Maxdos
Bisoprolol 10 mg fördelat på 1-2 doser. I sällsynta fall 20 mg.
Metoprolol 200 mg fördelat på 1-2 doser.
Atenolol 100 mg fördelat på 1-2 doser.
Pindolol 15-30 mg
Propanolol 320-480 mg
Sotalol 160-320 mg fördelat på 2 doser
Karvedilol 50 mg fördelat på 1-2 doser.
Labetalol 2400 mg.

 

Biverkningar  

 

Kalla händer. Patienten upplever början av Betablockad (Baroreflexen ger sympaticusaktivering) som påverkan på alfareceptorer è Perifer vasokonstriktion (kalla händer). Patienten vänjer sig dock vid detta (via adaptation av baroreceptorreflexen) efter c:a 1 mån. 

Seloken

 

Indikation        

Takyarytmier. Terapiresistent angina.

Kontraindikationer        

Hypovolemi. Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati. Hjärttamponad. Konstruktiv perikardit. Glaukom. Ökat IC-tryck.

Biverkan          

Hypotoni.

Dosering           

5 mg/ml.

Simdax

tisdag, september 22nd, 2009

Indikation        

 

Korttidsbehandling av akut svår hjärtsvikt.

 

Kontraindikationer        

 

Uttalad aorta- eller mitralisstenos. BT < 70 mmHg. Uttalat nedsatt lever- eller njurfunktion. Septisk chock. Lång QT-tid eller tidigare torsade de pointes.

 

Varning            

 

Hypovolemi. Hypotoni (BT < 90 mmHg). Takykardi. Hypokalemi.

 

Biverkan          

 

Hypotoni. Huvudvärk.

 

Kontroll            

 

EKG, BT, HF och diures övervakas kontinuerligt.

Vid BT-fall eller kraftigt ökad HF skall dosen sänkas eller infusionen avbrytas. Om trots detta kvarstående hypotension, ge volym och ev vasokonstriktor (kontakta IVA).

 

Dosering           

 

Starta med laddningsdos (12 μg/kg) under 10 min.

Fortsätt infusion med underhållsdos 0,1 μg/kg/min.

Utvärdera effekten efter 60 min, vid behov ökas underhållsdosen till 0,2 μg/kg/min eller minskas till 0,05 μg. Normal behandlingstid är 22-26 timmar, motsvarande en ampull.

Organiska nitrater

tisdag, september 22nd, 2009

Kortverkande nitrater

 

Exempel           

Nitrolingual®. Nitroglycerin®.

 

Indikation        

Symptomlindrande vid angina pectoris.

 

Dosering           

T Nitroglycerin 0,25 mg, 1-2 vb. Effekt skall inträda inom de närmsta minuterna, annars kan man inte tillskriva Nitro effekten (1).

 

Långverkande nitrater

 

Exempel           

Imdur®. Fem-Mono Ret® etc

 

Indikationer    

Förebygger angina pectoris.

 

Dosering           

Exempelvis Imdur 30-60 mg x 1 eller Imdur 30 mg, 1+1+0+0. Viktigt att inte dosera 1×2 för att inte få nitroresistens. Fritt intervall om minst 8 tim.

 

Referenser

 

 1. Toss H, Akut bröstsmärta, G. Norrman, Editor. 2007, Akutmedicinkursen: Uppsala.

Adenosin

tisdag, september 22nd, 2009

Blockerar i AV-knutan och bryter snabbt. Förstahandsbehandling av PSVT vid hemadynamiskt stabil patient.

 

Kontraindikationer

 

Kan orsaka bronkospasm och skall ej användas vid astma.

Isoprenalin

tisdag, september 22nd, 2009

Indikation        

 

Bradykardi. AV-block II-III.

 

Varning            

 

Takykardi. Ventrikulärt arrytmi. Hypertoni. Angina.

 

Biverkan          

 

Ventrikulär arrytmi. Takykardi. Tremor. Ökad infarktutbredning.

 

Dosering           

 

Ampull om 10 ml, 2 mg/ml. 5 ml Isoprenalin blandas i 500 ml 5% glukos. Infusionshastighet initialt 15 ml/tim med ökning i steg om 15 ml/tim tills adekvat kammarfrekvens erhållits (1).

 

Referenser

 

 1. Lövheim O, Riktlinjer för behandling av akuta hjärtsjukdomar. 2006: Östersund.

Amiodarone

tisdag, september 22nd, 2009

Inregistrerat under namnet Cordarone i Sverige.

 

Indikationer

 

Profylax av supra- och ventrikulära taky-arytmier. Specialistpreparat!

Vid supraventrikulär arrytmi skall behandlingen ses som bridging till något annat då långtida bieffekter är vanliga och potentiellt allvarliga.

 

Kontraindikationer

 

AV-block II-III. Bifaschikulärt block med AV-block I. Chocktillstånd (inkl kardiogen).

Ger ingen ökad mortalitet hos patienter med nedsatt VK-funktion efter hjärtinfarkt (EMIAT- och CAMIAT-studierna). Subgruppsanalyser i dessa studier tyder på att det är av värde att kombinera amiodarone med betablockad.

 

Varning

 

Bradykardi. Lång QT-tid. Hypokalemi. Hjärtsvikt.

 

Dosering

Intravenöst

Rekommenderad dos är 5 mg/kg kroppsvikt givet via intravenös infusion under en period av 20 minuter till 2 timmar så långsamt som möjligt beroende på den kliniska bilden. Denna mängd ges som en utspädd lösning i 250 ml glukos 50 mg/ml.

Denna bolus kan följas av upprepade infusioner upp till 1200 mg (d.v.s. ungefär 15 mg/kg kroppsvikt) per 24 timmar, där infusionshastigheten regleras på basis av kliniskt svar.

Per os

Före insättning kontrolleras thyrstatus, leverstatus, rtg pulm och lungfunktion. Peroral insättning behöver inte ges inneliggande i telemetri.

VT: T. Cordarone 200 mg, 1×3 i 7 dagar, 1×2 i 7 dagar och därefter 1×1.

Kan sättas in i öppen vård då proarrytmetiska effekter inte kommer förrän sent.

Kontroller

 

Första kliniska kontrollen efter 3 mån. Mottagningsbesök med 6-12 mån intervall.

Thyrstatus och leverstatus halvårsvis.

Rtg pulm och lungfunktion årligen.

Ögonkonsult (cornealinlagring?) görs efter 2 år, därefter halvårsvis.

Biverkan

 

Akut proarytmisk. Kronisk alveolit. Neuropati. Leverpåverkan. Corneagrumling. Thyroidearubbning.

Förlängning av QT-tiden. Ingen påtaglig risk för VT.

Antiarrytmika klass I

tisdag, september 22nd, 2009

För bakgrund och mekanism var god se separat PM för antiarrytmika. Nedan beskrivs kliniska aspekter. Grundprincipen för samtliga klass I-preparat är att den endast får användas på ”friska” hjärtan. Nedsatt VK-funktion kontraindicerar dessa preparat då ökad mortalitet ses. Samtliga har också proarrytmiska egenskaper. Kinidin har exempelvis visat flimmerförebyggande effekt jämfört med placebo men med 3 ggr ökad mortaliget (2).

 

Disopyramid

 

Durbis®.

Biverkningar  

Risk för påtaglig QT-tidsförlängning som i sin tur kan leda till Torsade de Pointes (TdP).

Ökad risk för detta vid hög ålder, kvinnligt kön, organisk hjärtsjukdom, bradykardi, hypokalemi och hypomagnesemi.

Viss vagolytisk effekt ses med risk för hög kammarfrekvens vid FF/FFL-attacker (2).

Miktionsbesvär. Muntorrhet.

Kontraindikationer        

Nedsatt VK-funktion.

Dosering           

Standarddosering är T Durbis Retard 250 mg, 1 x 2.

Insättning

Insättning bör ske inneliggande under telemetri (1, 2). Patienten informeras om verkan och biverkan i vanlig ordning. EKG och elstatus kontrolleras. UKG skall finnas och vara ua. Pat läggs i Telemetri och behandlingen insätts. EKG tas dagligen och QT-tiden analyseras. Om QT-tiden överstiger övre normalområdet avbryts behandlingen. Arbetsprov behöver inte göras enl Uppsala (2) vilket görs efter Tambocorinsättning. Patienten går hem om acceptabel QT-tid efter 5:e dosen.

Flekainid

 

Tambocor®

Indikationer

Profylax eller behandling av supraventrikulär arrytmi. I praktiken används det vanligen vid förmaksflimmer. God effekt vid LQTS3 (2).

Har bättre effekt för att konvertera FF till sinus farmakologiskt än exempelvis Cordarone (90% jfr 65%) (2).

Kontraindikationer

Ischemisk hjärtsjukdom, genomgången hjärtinfarkt (ökad mortalitet i CAST-studien, 9 ggr ökad risk för död i gruppen NSTEMI).

Nedsatt VK-funktion. VK-hypertrofi. SA- eller AV-block eller bradykardi. Brugadas syndrom.

Dosering

Inled med 100 mg x 2 (om GFR > 20). Dosen kan ökas gradvis med 50 mg till maximal dos 200 mg x 2.

Hos äldre rekommenderas 100 mg dagligen uppdelat på 1-2 doser.

Biverkningar

Vanliga. Oftast pga CNS-påverkan med depression, oro, sömnstörning, yrsel, svindel och synstörningar.

Proarrytmi. Förlängning av QRS-durationen predisponerar för monomorf VT (2).

Risk för 1:1-överlett FFL enl nedan. Bör kombineras med betablockad. Då vagolytisk effekt risk för FF med hög kammarfrekvens.

Inte sällan organiseras ett FF till ett FFL på Tambocor. Detta kan man i så fall abladera, Tambocor måste bibehållas annars risk för flimmer på nytt (2).

Insättning

Vid planerad kronisk kontinuerlig behandling bör insättning ske inneliggande under telemetri och avslutas på 3:e dagen (efter 5:e dosen) med arbetsprov (1, 2). EKG tas dagligen. QRS-tiden undersöks. 25% för ökad QRS-duration (2). Om QRS-förlängning > 25% i vila eller > 30% i arbete beör preparatet sättas ut (2). Somliga anser att man kan sätta in Tambocor polikliniskt på unga patientern utan andra sjukdomar, normalt EKG och normal VK-funktion men detta är omstritt.

Kontinuerlig behandling bör kompletteras med Betablockare pga risken för 1:1-överlett förmaksfladder (1). Mekanismen bakom detta är att Tambocor sänker hastigheten på makro-reentryn som utgör fladdergenesen. Detta ger AV-noden ytterligare lite tid att hämta sig och inte längre vara refraktär vilket paradoxalt nog kan leda till ökad överledning, 1:1.

Vid planerad ”Pill inte the pocket”-behanling vid förmaksflimmer räcker det att lägga in patienten i telemetri och ge 300 mg som engångsdos för att bryta flimmret. Skulle detta konvertera flimmret vet vi att behandlingen har effekt och att patienten tål behandlingen (2). ”Pill inte the pocket”-behanling behöver inte kombineras med betablockad (2).

Varning            

Behandlingen bör sättas ut vid tillkomst av VT, ökat antal VES, grenblock, 25% ökning av QRS-durationen i vila eller 30% i arbete (2). QRS-förlängningen predisponerar för monomorf VT.

Då ökad risk för 1:1-överlett FFL enl ovan bör kontinuerlig behandling kombineras med betablockad.

Referenser

 

 1. Lövheim O, Riktlinjer för behandling av akuta hjärtsjukdomar. 2006: Östersund.
 2. Teder P: Antiarytmika och Proarytm. SK-kursen ”Taky- bradyarytmier”, 2011.

Digitalis

tisdag, september 22nd, 2009

Digoxin®.

 

Indikation        

 

Supraventrikulära takyarrymier, ffa förmaksflimmer / fladder. Hjärtsvikt.

 

Kontraindikationer        

 

Misstanke om digitalisutlöst arrytmi. AV-block II-II. Uttalad bradukardi. Sjuk sinusknuta.

 

Varning            

 

AV-block I. Akut infarkt. Ventrikulär arrytmi. Hypokalemi. Kyperkalcemi. Hypothyreos. Nedsatt njurfunktion. Hög ålder.

 

Biverkan          

 

Arrytmier. Illamående. CNS-biverkan.

 

Dosering           

 

Snabbdigitalisering: Ampull 1 ml, 0,25 mg/ml. Initialt 0,5 mg iv som upprepas med 0,25 mg + 0,25 mg efter respektive 3 timmar.