Sotalol

Sotacor® 

 

Indikation        

 

Ventrikulära eller supraventrikulära takyarytmier.

 

Dosering           

 

Intravenös med Inj vätska 10 mg/ml. 0,6-1,5 mg/kg ges långsamt iv under 10-20 min.

Insättning bör ske under telemetri minst 2 dygn (1). I Uppsala 3 dygn såsom Durbis (2).  I en retrospektiv studie såg man ny eller förvärvad ventrikulär arrytmi hos 6%, signifikant bradykardi hos 17% och förlängd QTc hos 7% (2). Somliga förespråkad poliklinisk insättning men det kan knappast rekommenderas i ljuset av ovanstående.

Dosreducering vid nedsatt njurfunktion. 

Låg dos ger endast betablockerande effekt. Högre dos krävs för att få klass III-egenskaper.

 

Kontraindikationer        

 

Lång QT-tid (QTc> 44ms, JTc> 360 vid grenblock) kontraindicerar då ökad risk för torsade de pointes (TdP). Samtidigt användning med andra läkemedel som förlänger QT-tiden (http://www.qtdrugs.org/). Ökad risk för TdP vid hög ålder, kvinnligt kön, organisk hjärtsjukdom, bradykardi, hypokalemi och hypomagnesemi.

Hjärtsvikt med nedsatt VK-funktion. SWORD-studien såg ökad mortalitet (1,65 ggr) hos patienter med nedsatt VK-funktion efter hjärtinfarkt (2).

AV-block II-III.

Astma bronchiale. Elrubbningar.

Däremot OK vid ischemisk hjärtsjukdom (2).

 

Varning            

 

Behandlingen bör sättas ut vid tillkomst av QTc-förlängning över > 520 ms eller > 20% ökning jämfört med behandling enlig somliga. I uppsala tillåter man QTc  upp till övre normalområdet (470-490 ms) oavsett vad det var från början (2). Skall också seponeras vid tillkomst av VT, SA- eller AV-block eller betydande bradykardi. 

Insättning

 

Enligt Uppsala (2) skall detta insättas under telemetriövervakning på samma sätt som disopyramid (Durbis). EKG tas dagligen under 3 dagar och QT-tiden undersöks. Se ovan för rekommendationer kring QT-tidens duration. Enligt många andra kan man sätta in Sotacor polikliniskt.

Referenser

 

  1. Lövheim O, Riktlinjer för behandling av akuta hjärtsjukdomar. 2006: Östersund.
  2. Teder P: Antiarytmika och Proarytm. SK-kursen ”Taky- bradyarytmier”, 2011.

Comments are closed.