Archive for the ‘Bakteriella hudinfektioner’ Category

Hud och mjudelsinfektioiner

torsdag, mars 17th, 2011

Detta PM berör allmäna synpunkter på hud- och mjukdelsinfektioner.

Agens

 

Följande uppställning avser alla typer av sår och patienter i både öppen och sluten vård

 • S Aureus 46%
 • KNS 4%
 • S Lugdunensis 3%
 • Grupp A-streptokocker 3%
 • Grupp G-streptokocker 3%
 • E Coli 4%
 • Anaerober 4%

 

Medpassagerare, anses ej orsaka klinisk infektion (oftast)

 • Enterokocker 6%
 • Pseudomonas 2%

 

Utredning

 

Anamnes och kliniskt status.

Sårodling skall alltid göras inför antibiotikabehanling.

Indelning

 

Se respektive översikt för mer information och handläggande.

I centraleuropeisk litteratur benämns djupare liggande infektioner (subcutis) cellulit eller flegmone, medan man i anglosaxisk litteratur ofta inkluderar erysipelas i begreppet cellulit (1).

Referenser

 

 1. Läkemedelsverket: Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från läkemedelsverket 5:2009.

Scarlatina, skarlakansfeber

torsdag, mars 17th, 2011

Karakteriseras av tonsillit och exantem. Ses ffa i 5-10 årsåldern. Aldrig spädbarn (toxinsensitivisering krävs).

 

Etiologi             

Toxinproducerande GAS.

Smittsväg         

Droppsmitta

Inkubationstid 

2-4 dagar

Smittsamhet     

Upp till 4 dagar efter insatt Ab-beh.

 

Klinik                

Akut insjukande med feber, uttalande svalgsmärtor, allmänpåverkan. Ev kräkningar och buksmärta.

Exantemet kommer dag 2. Rött och småprickigt (papler), känns som sandpapper. Börjar på bålen och sprider sig snabbt över hela kroppen. Cirukumoral blekhet. 

Inom ett par veckor huduflällning ffa perifert händer / fötter.

Ömmande lgl i käkvinklar. Smultrontunga. Klarröd i svalget, ev beläggningar.

 

Diffdiagnos      

Se Ont i halsen. Primär HIV-infektion bör misstänkas hos äldre patient (halsont + exantem).

 

Diagnos             

Klinisk bild. Strep A eller odling vid behov. Leukocytos.

 

Behandling      

Se Tonsillit.

PcV 10 dgr.

Vid recidiverande infektion Cefadroxil eller Dalacin.

Vid Pc-allegi: eryromycin, cefalosporin eller klindamycin

Vid reumatisk feber ges salicylat, kortison och PcV.

Komplikation  

Peritonsillit, synovit, glumerulonefrit (mycket ovanligt), reumatisk feber (mycket ovanligt)

Stjärtfluss, perianal streptokockdermatit

torsdag, mars 17th, 2011

Perineal streptokockinfektion (hos barn).

 

Agens

 

Grupp A-streptokocker.

Klinik

 

Smärtande, välavgränsad rodnad runt anus. Ofta obstipation pga smärtande defekation. Ingen feber och ingen allmänpåverkan.

 

Diffdiagnoser  

 

Candida. Psoriasis.

 

Diagnos             

 

Klinik. Strep A – snabbtest alt odling.

 

Behandling      

 

Penicillin V i dosen 50-75 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser i 10 dagar (1).

Samtidig behandling med PCV av odlingspositiva familjemedlemmar rekommenderas (1).  

Recidiv behandlas med Cefadroxil 25 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser i 5 dagar (1).

Referenser

 

 1. Läkemedelsverket: Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från läkemedelsverket 5:2009.

Ecthyma

torsdag, mars 17th, 2011

Drabbar främst nergångna patienter

Impetigo

torsdag, mars 17th, 2011

Agens

 

Stafylokocker 90%. Streptokocker / Inslag eller enbart 10%. Bullös form alltid staffar.

Bakomliggande sjukdom?

Klinik

 

Ytlig kutan infektion. Finns i bullös och krustös form. Blåsbildning som olika snabbt övergår i smetig gul krustabeläggning. Oftast barn, mycket smittsam.

I sällsynta fall kan staphylococcal scalded scin syndrome (SSSS) utvecklas.

Ger aldrig ärr. Ger ej nefrit.

Diffdiagnoser  

 

Herpes simplex. Ektyma. Follikulit. Furunkel. Nummulärt eksem. Mykos. Sekundärinfekterad scabies.

 

Diagnos             

 

Klinisk bild. Odling vid osäkerhet (Svamp / Bakterie) samt liberalt för att upptäcka MRSA (1).

 

Behandling      

 

Primärvård. Läker på 1 v.

 • Hygienråd inklusive aseptisk handhygien. Byt handduk och örngott. Hemma från dagis (tills krustorna torkat in och ramlat av).
 • Tvätta bort krustorna (tvål och vatten, alsollösning 10% eller klorhexidin 0,05%). Väteperoxid (Microcid® x 2-3).
 • Lösning Retapamulin 2 gånger dagligen i 5 dagar rekommenderas om inte ovanstående hjälpt (1).
 • Systemisk antibiotikaterapi ges under 7 dagar vid utbredd impetigo som inte svarat på lokalbehandling (1).
  • Vuxna:  T Heracillin 750-1000 mg x 3 alt T Cefadroxil 500-1000 mg x 3 alt T Dalacin 150-300 mg x 3 vid PC-allergi.
  • Barn: Lösn Cefadroxil 25-30 mg/kg/dygn fördelat på 2 doser. Flukloxacillin tolereras sällan men är också ett förstahandsval. Lösn Dalacin vid PC-allergi (1).

Lösning Mupirocin reserveras för behandling av MRSA

Dermovat med neomycin om samtidigt eksem.

Lokal fucidinsyra bör undvikas med hänsyn till rådande resistensläge (1).

Referenser

 

 1. Läkemedelsverket: Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från läkemedelsverket 5:2009.

Hidrosadenit

torsdag, mars 17th, 2011

Djup infektion av apokrin svettkörtel (ljumskar axiller). Ger ofta ärrbildning.

 

Etiologi              Funktionellt och strukturellt abnorma apokrina svettkörtlar leder till infektion

Diagnos              Kiniksk bild. Sårodling innan antibiotika sätts in!

Behandling       Antibiotika i 3-6 månader, ibland mer.

                             Kirurgisk excision i svåra fall

Furunkel och karbunkel (kutan abcess)

torsdag, mars 17th, 2011

Definitioner

Furunkel är en infektion som involverar hårfollikeln (follikulit) och som engagerar dermis och ofta även subcutis (perifollikulit) (1).

Karbunkel defineras som flera furunklar med kommunikation under hudytan. Draddar främst nedgångna patienter och vanligaste lokalerna är nacken, ryggen eller låren.

 

Agens

Stafylokocker (aureus)

Diagnos             

Kiniksk bild. I utbredda eller oklara fall tas sårodling innan antibiotika sätts in. Vid incision, aspiration eller ruptur tas alltid odling.

 

Diffdiagnos

En viktigt diffdiagnos till furunkulos är nodulocystisk acne vulgaris.

 

Behandling      

Lättare fall utan smältning spontanläker oftast.

Akutremiss till infektionskliniken för eventuell inläggning om pat är högfebril eller allmänpåverkad.

T Heracillin 750-1000 mg x 3 eller T Cefadroxil 500-1000 mg x 2 i 10 d eller Inj Ekvacillin beroende på allmäntillstånd (1).

Vid PC-allergi ges T Dalacin 150-300 mg x 3 i 7-10 dagar (1).

Kirurgisk incision bör övervägas, fråga kirurgen.

Vid svårbehandlad furunkulos rekommenderas odling från näsan på övriga familjemedlemmar (1).

Referenser

 

 1. Läkemedelsverket: Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från läkemedelsverket 5:2009.

Follikulit

torsdag, mars 17th, 2011

Infektion i ostiet till hårfollikel.

Agens

Stafylokocker (aureus) vanligast.

Pseudomonas kan orsaka utbrott efter bad i dåligt klorerad bubbelpool.

Jästsvampar såsom C Albicans eller Malassezia Furfur kan vara aktuella.

 

Diagnos             

Klinisk bild. Sårodling bör tas innan antibiotika sätts in.

 

Behandling      

Vid normalt immunförsvar är follikulit oftast självläkande. God handhygien viktigt.

Tvättning med alsolsprit 10% eller hellre klorhexidinlösning 0,05% bidrar till utläkning.

Peroral antibiotika kan användas vid follikuliter som inte läker på ovanstående behandling.

 • T Heracillin 750-1000 mg x 3 i 7-10 dagar (1)
 • T Cefadroxil 500-1000 mg x 2 är ett alternativ (1).
 • Vid PC-allergi ges T Dalacin 150-300 mg x 3 i 7-10 dagar (1).

 

Referenser

 

 1. Läkemedelsverket: Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från läkemedelsverket 5:2009.

Fisktuberkulos

torsdag, mars 17th, 2011

Etiologi              Mykobakterium marinum. Smittar från fiskarna. Akvarie. Ibland kan fiskarna ha exofthalmus och ascites.

Klinik                 Drabbar akvarieägare som gjort rent utan handskar.

                             Kronisk fläck som progredierar sakta.

Diagnos              Biopsi + Odling. PCR finns.

Behandling       Tetracyklin dubbel dos 1 mån, därefter enkel dos 2 mån.

                             Ev excision.

                             Spontanläker på 2 år

Erytrasma

torsdag, mars 17th, 2011

Kutan stillsam infektion. Drabbar oftast äldre män. Ej smittsam.

 

 

Etiologi              Corynebacterium minutissimum

Klinik                 Asymptomatisk, röd-brun missfärgning. Oftast hudveck. Långsamt förlopp.

Diffdiagnos       Ljumsksvamp

Diagnos              Klinisk bild. Korallröd fluorescens i Wood´s ljus (nära UVA).

Behandling       Imidazolkräm

                             Erytromycin/Tetracyklin po

                             Ofta hjälper även antimykotika!

Erysipelas, ros, rosfeber

torsdag, mars 17th, 2011

Infektion i hud, begränsad till dermis. Övergång från eryspelas till cellulit till nekrotiserande fascit är flytande.

 

Agens       

 

Beta-hemolyserande streptokocker, vanligen grupp A eller grupp G dominerar.

Det finns inget stöd för att fynd av S Aureus orsakar erysipelas, vid djupare infektioner förekommer andra patogener (1).

                               

Klinik

 

Ödem och hudskada predisponerar.

Rodnad, svullnad, värmeökning, ev blåsor. Stark ömhet. Skarp gräns mot frisk hud. Inte sällan petechiala inslag.

Frossa och feber, kan föregå de lokala symptomen.

Vanligen på underben eller i ansikte.

Utredning

 

Uteslut DVT (mindre värmeökning, mindre rodnad. UL / Flebografi).

Blodstatus, CRP.

Ev odling (Streptokocker), sällan positiv pga intakt hud.

Diffdiagnoser  

 

Se PM för bensvullnad.

DVT. Akut kontakteksem. Zoster ophtalmicus. Quinckeödem. Ilsken rodnad runt bensår.

 

Diagnos

 

Klinisk, vanligen behövs ingen provtagning (1). Odling kan hjälpa till.

Behandling

 

Opåverkade patienter kan behandlas i hemmet

 • T. Kåvepenin 1 g x 3 x 10 (-14) dgr. Dubblerad dos (2 g x 3) vid vikt 90-120 kg och tredubbel (3 g x 3) vid vikt > 120 kg (1).
 • Vid PC-allergi T Dalacin 300 mg x 3.
 • Vid särskild misstanke om stafylokocker beh T. Heracillin 1 g x 3.
 • Rita på patienten, uppföljning kliniskt efter några dagar så att det går åt rätt håll.
 • Högläge och ev kompressionsbehandling (svullet ben) för att förbättra läkbetingelserna.

 

Sjukhusfall om allmänpåverkan, hög feber, cirkulationspåverkan, svår smärta, behov av hjälp eller snabbt förlopp.

 • Inj Bensyl-PC 1-3 g x 3 tills febern normaliserats (1), därefter övergång till T Kåvepenin. Sammanlagd behandlingstid 10-14 dagar (1).
 • Vid PC-allergi Inj Dalacin 300 mg x 3.
 • Vid cellulit-misstanke ges Inj Zinacef 1,5 g x 3 för att täcka S aureus och H influensae.
 • Vid PC-allergi är Dalacin ett bra preparat. Överväg cefalosporiner. I värsta fall Linezolid.
 • Vid nekrotiserande fasciit eller myosit krävs snabb handläggning, antibitika och kirurg. Se separat PM
 • Följ förloppet genom att rita på patienten och följ CRP.
 • Högläge och ev kompressionsbehandling (svullet ben) för att förbättra läkbetingelserna.

 

Antibiotikaprofylax

 • Stor recidivtendens om kvarstående predilikerande sprickor: informera om att söka tidigt.
 • Behanling med T Kåvepenin 1-2 g x 1 rekommenderas vid minst 2 recidiv inom 3 år och kvarstående eventuellt predisponerande faktor (1).
 • Ett alternativ till profylax är tidig egenbehandling.

 

Referenser

 

 1. Läkemedelsverket: Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från läkemedelsverket 5:2009.


Borrelia

onsdag, september 23rd, 2009

 

Förekommer på ostkusten, svealand och götaland. Fästingsäsongen varar vanligen mellan april och november. <30% av fästingarna är infekterade. 1/150 fästingbett överför borrelia.

Borrelia burgdorferi. Sitter i munnen på fästingen Ixodes.

Egentlig reservoar: gnagare, harar, rådjur mf.

 

Symptom

 

Fästinganamnes förekommer ibland men är inte obligatoriskt.  Stor imitatör, ger mångffacetterade symptom.

Stadium 1

Erytema migrans.

Vanligast. 75% av alla infekterade utvecklar EM. Annulär förändring (1-4 v efter bettet), rödaktig, ev blek i mitten, möjligen även bettmärke. Oftast > 5 cm i diameter. Obetydlig klåda. Ofta blåröd på benen. Läker spontant.

Vuxna: vanligen nedre kroppshalvan. Barn: vanligen övre kroppshalvan

Multipla EM: Ovanligt, talar för disseminerad infektion, ofta allmänsymptom, serologi oftare positiv.

Lymfadenosis benigna cutis

Konstig öronsnibb, ensidigt. Rödblått nodulus.  Ofta efter bett på just öronsnibben. Ibland på mamiller hos kvinnor (Diffa mot pagets). Scrotum hos män.

 

Stadium 2

Borreliaartrit

Intermittenta, veckolånga attacker av monoartrit eller asymmetrisk oligoartrit. Medelstora och stora leder, särskilt knän, drabbas vanligen. Påtaglig sjukdomskänsla, trötthet, ibland lätt feber. Artritdebut från några veckor upp till två år efter fästingbett, ofta med erythema migrans (EM) tidigare i förloppet, ej alltid observerat av patienten. I drygt 50% av fallen med obehandlad EM utvecklas artrit. Blir kroniska i ca 10% av fallen.

Kardit

Inflammation av hjärtmuskeln kan förekomma.

Neuroborrelios

Radikuliter, parestesier, mononeuropatier, KN-engagemang, ffa fascialis, meningitsymptom, allmänpåverkan, asymetriska symptom, varierar i intensitet och lokalisation.

Stadium 3

Acrodermatitis chronica atrophicans

Förekommer i sena stadier, ofta flera år efter bettet.

Akral hudförändring. Vanligast ett ben. Tunn hud, blåaktig, pergamentliknande.  Synliga kärl. Hamnar ibland hos kärlkirurgen. 

Till stadium 3 hör också sena neurologisk symptom.

Erytema migrans

 

Diffdiagnoser

Erysipelas. Tinea corporis.

Diagnos

Klinisk bild. Borreliaserologi (ofta negativ)

Behandling

Fenoximetylpencillin 1 g x 3 alt

Doxycyklin 200 mg x 1 dag 1, därefter 100 mg 8 dagar. 200 mg x 1 i 14 dagar ges om multipla hudlesioner.

Lymfadenosis benigna cutis

 

Diagnos

Kan likna lymfom histologiskt. Svar på behandling ger diagnosen. Serologi ofta positiv.

Behandling

Tetracyklin 200 mg x 1 i 14 d

Borreliaartrit

 

Utredning

Efterfråga och leta efter fästingbett, EM eller neuroborreliosis < 2 år före artritdebut eller samtidig förekomst av ACA (acrodermatitis chronica atrophicans).

Ledundersökning med mono- eller oligoartrit.

Andra orsaker till artrit exkluderade. Se PM för akut artrit.

Borrelia-serologi.

Behandling

Tidiga artriter

Vuxna behandlas med doxycyklin (Doryx®, Doxyferm®, Vibramycin®) 200 mg x 1 p.o. i 20 dagar.

Barn 8-12 år behandlas med doxycyklin (Doryx®, Doxyferm®, Vibramycin®) 4 mg/kg/dygn p.o. i 20 dagar.

Barn < 8 år behandlas med amoxicillin (Amimox®, Amoxicillin®, Imacillin®) 40 mg/kg/dygn p.o. i 20 dagar.

Neuroborrelios

 

Utredning

LP (inkl serologi).

Borreliaserologi (blod).                  

Diagnos

Fästingexposition, klinik, serologi,  likvorfynd (mononukleär pleocytos, proteinstegring).

Behandling

Inj. Bensyl-PC 3 g 1×4, d 1-5 (ev 14 d i svåra fall) alt

Inj. Rocefalin 1 x 1 iv alt

T. Doxycyklin 200 mg 1×1, d 1-14

Acrodermatitis cronicum atroficans (ACA)

 

Diffdiagnos

Glukagonom. Arteriell insufficiens.

Diagnos

Biopsi visar plasmaceller som vid syfilis.

Klinisk bild. Borreliaserologi alltid positiv

Behandling

Tetracyklin 200 mg x 1 i 21 dagar

Mycobakterium tuberculosis (TBC)

tisdag, september 22nd, 2009

ICD-10              


Tuberkulos i lunga UNS A16.2

 

Epidemiologi  


Riskgrupper: Invandrare, HIV smittade, långvarig immunsupression, spädbarn, åldringar, silikospat, dåligt inställda diabetiker, malnutrierade, missbrukare, steroidbehandlade, ventrikelreseserade, tidigare tbc-pat, kontakter med aktiva fall.


Särskild uppmärksamhet på personer som vistats längre tid i Afrika (särskilt Somalia), Ryssland, Baltikum och storstäder som New York, London, Köpenhamn.


Symptom          


Stor imitatör. Långvariga symptom. Hög feber, hållsmärtor, Hosta. Hemoptys. Trötthet. Huvudvärk. Avmagring.

Antibiotika biter ej. Vid pneumoni som inte svarar på behandling, framför allt hos äldre patienter med apikala lungförändringar bör TB övervägas.

Lupus vulgaris är den vanligaste  formen av kutan tuberkulos. Se nedan för handläggning.  

 

Utredning  


 1. Direktmikroskopi (Sputum). Låg sensitivitet, skiljer ej olika mykobakterier. Viktig för bedömning av smittsamhet vid lungtuberkulos.
 2. PCR (Sputum). Tar 1 v innan svar.
 3. Odling (Sputum / Ventrikelsköljning / BAL (bronkoskopi, ev inkl px)). Tar 3-6 v innan svar. Viktigt ur resistenssynpunkt!
 4. Tuberkulinprövning med PPD (Mantoux). Avläses som diametern på infiltratet och anges i mm (ej ”positiv”/”negativ”). Viktig vid diagnos av primär tuberkulos hos ovaccinerade individer.
  1. Positiv reaktion (6 mm eller mer) kan bero på tuberkulos (aktuell eller genomgången), tidigare BCG-vaccination eller infektion med atypiska mykobakterier.
  2. Kraftig reaktion hos ovaccinerad (15 mm eller mer) inger dock starkare misstanke om aktuell tuberkulos. Immundefekta, spädbarn och äldre kan ha falskt negativ PPD.
 5. Rtg pulm.
 6. Andra organ röntgas med ledning av den kliniska bilden.


Diffdiagnoser


Malignitet. HIV. Vaskulit. Wegener. SLE. Aspergillos.


Behandling


Sköts lämpligen på lungklinik (alt infektionsdito). Bör vårdas på infektionsklinik vid rimlig misstanke och hosta.

Öppen tbc (pos. direktmik.): Isolering i 2 veckor (smittar vanligen 10 dgr). Därefter smittfri om behandlad.

Allmänfarlig sjukdom. Anmäles, miljöundersöks och smittspåras.


Närstående (Familj + Kollegor)

PPD + Rtg pulm (viktigast, hög sensitivitet om duration > 3 mån)


Regelbundna kontroller under behandlingstiden (6-9 mån) för att upprätthålla complience och förebygga biverkningar 


DOTS


Tills resistensbestämning ges 4-preparatsbehandling

Pyridoxin för att undvika B6-brist.

2 mån Rifampicin (Rimactan) + Isoniazid (Tibinide) + Pyrazinamid (lic).

4 mån Rifampicin + Isoniazid

Etambutol, sätts vanligen ut när  resistensmönstret är känt.

Se bra uppställning på internetmedicin för dosering och uppställning av vanligaste biverkningarna.


Även i vissa fall

9-månadersbehandliing. Förlängd behandling. Intermittent behandling.

Lupus vulgaris

Vanligaste formen av kutan tuberkulos. Oftare kvinnor än män. Ofta barn och äldre.

Etiologi             

Mycobacterium tuberculosis

Klinik                

Ofta ansikte och nacke. Initialt bruna gnomskinliga noduli. Långsam lateral spridning med ärrbildning och sammandragningar. Ökad risk för malignitet.

Diagnos             

Biopsi och odling.

Behandling      

Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamid.

Ofta krävs mycket lång behandlingstid