Archive for the ‘Parasiter’ Category

Strongyloides

torsdag, mars 10th, 2011

Larver som förekommer i subtropiska och tropiska områden, sydöstra USA och södra Europa. Eftersom parasiten kan autoinfektera människa finns förutsättningar för ett lågtida asymptomatiskt bärarskap, så långt som 57 år finns beskrivet. Vid immunsupression kan autoinfektionen accelerera med hyperinfektion eller disseminering.

Tänk på Stromgyloides hos patienter som vistats i endemiska områden i följande kliniska situationer:

 • Steroidbehanlding
 • Hematologiska maligniteter
 • Hypogammaglobulinemi
 • Malnutrition
 • Solid organtransplantation och benmärgstransplantation
 • HTLV-1-infektion

 

Klinik

GI-symptom med buksmärta och diarré. Lungbesvär med obstruktiva symptom, hemoptys, pleurit. I huden kan upphöjda stråk (larva currens) ses.

Invasiv bakteriell infektion med tarmbakterier är vanlig och beror på massiv penetration av larverna genom tarmväggen. Meningit förekommer.

Diagnos och utredning

Ställs genom mikroskopi av feaces, sputum, duodenalinnehåll, urin eller likvor. Konventionell feacesmikroskopi är okänslig varför särskild frågeställning behövs. Eosinofili förekommer i regel inte (förekommer däremot hos immunkompetent individ).  

Behandling

Antihelmetisk terapi med mebendazol, albendazol, thiabendazol och ivermectin. Den sistnämnda är ”drug och choice” vid hyperinfektion eller disseminerad infektion.

Behandlingstidens längd är ej definerad. Ett sätt är att behandla till negativa mikroskopier och ytterligare 2 veckor.

Cryptosporidium

lördag, september 5th, 2009

Agens


Cryptosporidium är en protozoe.


Klinik                


Kronisk enterit. Diarré, malabsorbtion, diffusa magsmärtor.

Ffa HIV-patienter drabbas.


Diagnos             


Direktmikroskopi.


Behandling      


Ingen finns att tillgå.

Toxoplasmos

lördag, september 5th, 2009

Agens

 

Toxoplasma gondhi. Från kattavföring. Många har asymptomatisk infektion.

 

Klinik                

 

Encefalit med personlighetsförändringar. Vakenhetssänkning. Kramper.

Myokardit hos hjärttransplanterade.

 

Diagnos             

 

Serologi (15-20% av friska är seropositiva).

PCR (70% sensitivitet).

 

Behandling      

 

Inleds på klinisk misstanke.

Pyrimetamin och sulfonamid alt spiramycin alt klindamycin.

Malaria

lördag, september 5th, 2009

Mycket vanlig i Afrika (90% av alla fall). Dödar 2 milj/år.

 

Agens

 

 • Protozo, plasmodium från mygga (Anopheles).
 • P falciparum (kan döda, mest i Västafrika)
 • P vivax (ej i västafrika, vill ha tempererat klimat)
 • P ovale (liknar P. Vivax, sällsynt)
 • P malariae (väldigt sällsynt, schimpansmalaria)

 

Patogenes

 

Livscykel:

 1. Sporozoiter i myggsaliv, injiceras vid stick.
 2. Hepatocyter invaderas.
 3. Utmognad sker till leverschizonter inom 6-30 d (P vivax o P ovale kan även tillfälligtvis stanna i utvecklingen som hypnozoiter i <1 år  upp till decennier).
 4. Leverschizonterna spricker och ca 30 000 dotterparasiter (merozoiter) sprids i blodbanan.
 5. Varje merozoit kan invadera en erytrocyt och inom 48-72 h bli en mogen erytrocytschizont (erytrocytär fas).
 6. Erytrocytschizonten spricker och ca 10-20 dottermerozoiter kan invadera ytterligare erytrocyter.
 7. Efter flera cyklar kan några merozoiterna bilda könliga gametozyter som kan sugas in i en mygga och bilda sporozoiter via mellanstadier i myggans magsäck.

 

Feber uppkommer när erytrocytschizonterna spricker (upprepade korta feberattacker)

Anemi uppkommer pga: 1) erytrocytfagocytos i mjälten, 2) benmärgsdepression o 3) hemolys.

Efter 2-3 veckor är pat ofta afebril pga immunitet

 

Symptom

 

Feber är kardinalsymptomet, gärna slängande. Faciparum har mer konstant feber än vivax och ovale som går med de klassiska återkommande feberepisoerna med några dagars mellanrum.

Ofta förekommer diarré/kräkningar och muskel- och ledvärk.

Vid faciparum risk för cerebral (medvetslöshet, död) eller perniciös (>5% av RBK är invaderade) malaria pga hög paracitemi (obstruktion av kapillärer i hjärnan) och eftersom den kan invadera RBK i vilken ålder som helst.

 

Utredning         

 

Kemlab

Hb (lågt?), V (lågt?), Trc (lågt!).

 

Baktlab 

Tjock droppe ger diagnosen. Utstryk säger vilken sort det handlar om.

Malaria testkit: MalaQuick och MalaQuick Kombi (hög specificitet, 80% sensitivitet)

 

Behandling      

 

Profylax

Lariam® (meflokin)

 • 5 mg/kg 1 ggr/v. 1 v. innan och 4 v. efter resa
 • Verksam i erytrocytär fas
 • Biverkningar
  • Sänker kramptröskel
  • 30% får illamående/kräkning, diarré och ysel under beh
  • 1/200 – 1/2000 får psykos under beh (mindre risk vid profylax)
  • Många får ångest och sömnsvårigheter vid profylax
  • Ej till gravida i första trimestern

Malarone® (atovakvon + proguanil)

 • 1 tab/d. 1 d. innan och 7 d. efter resa
 • Verksam mot gematocyter och i preerytrocytär (P falciparum) och erytrocytär fas (P falciparum, P vivax, P ovale
 • Tas med fettrik mat
 • Få biverkningar

Doxyferm® (doxycyklin)

 • 100 mg x 1, 1d. innan och 4 v. efter resa.
 • Verksam i erytrocytär fas
 • Rekomenderas i vissa områden med multiresistent P. Falciparum
 • Biverkan: 3% fototoxicitet

 

Malariainfektion

Lariam® (Meflokin)

Malarone® (atovakvon + proguanil)

Kinin

 • Verksam i erytrocytär fas
 • Vid svår akut malaria
 • Biverkningar: hörselnedsättning, yrsel, illamående (för låg dos om pat inte klagar).

Klorokin

 • Verksam i erytrocytär fas
 • Billigast, globalt mest använda
 • Ej särskilt effektivt
 • Biverkningar: ångest, sömnsvårigheter, psykos.

Artemisinin

 • Verksamt i alla stadier
 • Finns inget preparat reg. i Sverige (ex tempore)
 • Snabbast verkande!

Primakin

 • Mot hypnozoiter

Doxyferm / Riamet (Artemeter + Lumefantrin)

 • Vid multiresistent.
 • Verksam i erytrocytär fas
 • Mot multiresistent P. Falciparum