Archive for the ‘Njure’ Category

Minirintest

måndag, november 9th, 2009

Administration av desmopressin ger koncentrering av urinen och är således ett  test på njurens förmåga att koncentrera urin. Äldre bör når >800 mosmol/kg.

Ammuniumkloridbelastning

måndag, november 9th, 2009

17g ammuniumklorid ska ge U-pH <5 hos frisk njure. Ger ett mått på distal tubulusfunktion och används vid utredning av renal tubulär acidos (RTA).

Iohexolclearence

måndag, november 9th, 2009

Iohexolclearence ränas som golden standard för att mäta njurens glomerulusfiltration (GFR). Andra möjliga substanser är Inulin, 52Cr-EDTA eller 99mTc-DTPA.

 

Bolus iv av aktuell substans ges. Därefter följes koncentrationsförändring i plasma i 4h. Clearence beräknas som dos/area. Vid njurinsufficiens krävs längre tid för att minska plasmakoncentrationen än vid normalfungerande njurar.

Urea

måndag, november 9th, 2009

Påverkas av proteinmetabolismen. Korrelerar med upplevda uremigraden.

 

 Observera att vid kreatinin > 300 är urea ett bättre mått på grad av uremi

Urea > 30 är ofta förenat med uremiska symptom

Vid urea > 30 skall njurmedicinare alltid kontaktas omgående, även om tillståndet bedöms som kroniskt (undantag kan vara betydande blåsretention, urolog).

Urea > 40 är traditionell gräns för dialysbehov, vilket dock måste bedömas mot bakgrund av klinik och urinproduktion

Cystatin C

måndag, november 9th, 2009

Påverkas ej av muskelmassa eller föda och ger därför bättre information om njurfunktionen och GFR än Kreatinin.

Kreatinin

måndag, november 9th, 2009

Större delen av endogent bildat Kreatinin utsöndras genom glomerulär filtration vilket är bakgrunden till att provet används som ett mått på GFR. En liten del utsöndras aktivt (tubulär sekretion) och denna andel ökar relativt sett med minskande GFR varför Kreatinin överskattar GFR vid kraftigt nedsatt njurfunktion. Krea påverkas också av muskelmassa och till viss del av födan (kött). Bra för att mäta förändring över tiden.

 

Glöm inte att krea stiger först när GFR sjunker mot 50-60. Beräkna istället eGFR med hjälp av krea, vikt och ålder i FASS kreakalkylator.

 

Kreatininclearance i ml/min kan uträknas enl:

1,23 x (140 – ålder) x vikt i kg dividerat med S- Krea i mikromol per liter (män).

1,04 x (140 – ålder) x vikt i kg dividerat med S- Krea i mikromol per liter (kvinnor).

 

För information kring handläggning av kreatininstegring i akut och kronisk situation se PM för njursvikt i Nefrologi. Se även njurfunktionsbedömning.

 

I Amerikansk litteratur används enheten mg/L. Omräkna enligt Kreatinin 1 mg/dL = 88,4 mikromol/L.