Archive for the ‘Dissociativa syndrom’ Category

Konversionssyndrom

fredag, oktober 30th, 2009

30% av primärvårdspatienterna har något somatoformt syndrom

 

Kallades tidigare hysteriska symptom. Är nu mycket ovanliga i västvärlden.

 

Etiologi              

 • Psykodynamiska teorier
 • Kulturella förklaringar
 • Sociala faktorer
 • Neuropsykologiska och neurofysiologiska mekanismer

 

Symptom           

DSM-IV delar in symptomen i fyra subgrupper:

 • Motoriska symptom eller bortfall (t.ex. koordinationsrubbning, balansstörning, paralys, svaghet, sväljningssvårigheter, afoni, urinretention)
 • Sensoriska symptom eller bortfall (t.ex. känselbortfall, dubbelseende, blindhet, dövhet, hallucinationer)
 • Epilepsilika anfall eller konvulsioner
 • Blandad presentation (symptom från flera än en av grupperna ovan)

 

Generellt gäller för symptomen att de:

 • inte kan härledas från fysiologiska eller patofysiologiska mekanismer
 • är suggererbara och kan variera i förhållande till omgivningens kommentarer och handlingar
 • präglas av ”la belle indifference” (emotionell indifferens)
 • ofta genererar sekundärvinst

 

Utredning          

 • Medicinsk och psykiatrisk anamnes
 • Uteslut somatik

 

Behandling       

 • Ge övertygande besked om att patienten har drabbats av en akut övergående störning som inte kan kopplas till underliggande medicinska problem.
 • Undvik förstärkning av symptomen
 • Erbjud behandling för ev. psykiatriska besvär och sociala stödinsatser.

Dissociativt syndrom UNS

fredag, oktober 30th, 2009

Dissociativ stupor

Gansers syndrom (uppenbara approximativa felsvar (2+2=5), psykogena fysiska symptom, hallucinationer och medvetandestörning)

Trans och besatthetstillstånd

Latah (Kvinnor i Malaysia, ekolali, ekopraxi och andra beteendestörningar)

Amok (Män i Indonesien, våldsamhet och amnesi)

Arktisk hysteri (Eskimåer, tar av sina kläder, skriker, springer omkring i kylan)

Mf.

Depersonalisationssyndrom

fredag, oktober 30th, 2009

Obehaglig upplevelse av att känna sig avskild från de egna tankarna, den egna kroppen och/eller omgivningen.

 

Diff.diagnos      

EP, schizofreni, depression, obsession, konversion, annan dissociation, ångest

 

Behandling       

Behandla ev bakomliggande störning

Anxiolytika verkar på kort sikt (risk för beroende)

SSRI kan ha ev. effekt

I övrigt finns ingen behandling

Dissociativ identitetstörning

fredag, oktober 30th, 2009

Ovanligt. Två eller flera åtskilda identiteter existerar sida vid sida. Dessa identiteter tar omväxlande kontroll över personens beteende. De två identiteterna är vanligen omedvetna om varandras existens.

Dissociativ fugue (Ambulatorisk automatism)

fredag, oktober 30th, 2009

Ovanligt. Innebär minnesförlust och flyktbeteende.

Dissociativ amnesi

fredag, oktober 30th, 2009

Ovanligt. Onormal oförmåga att minnas viktiga personliga händelser, ofta av stressande natur. Amnesin debuterar vanligen i samband med en akut konflikt. Vanligen återkommer minnet inom en vecka.

Dissociation

fredag, oktober 30th, 2009

Störning av de normalt integrerade funktionerna medvetande, minne, identitet och perception. Dissociation kan beskriva (1) en psykologisk mekanism, (2) en personlighetsegenskap, (3) en akut reaktion på trauma eller (4) persisterande symptom efter trauma.

Störningen kan vara primär (ovanligt) eller sekundär till annan psykiatrisk störning eller intoxikation.