Archive for the ‘Rörelsestörningar’ Category

Parkinsson Plus

onsdag, september 23rd, 2009

 

Multipel systematrofi (MSA)

Autonoma funktionsstörningen är mest uttalad.

Olivopontocerebellär atrofi (OPCA)

Innefattar även ataxi och pseudobulbära symptom.

Progressiv supranukleär paralys (PSP)

Tilltagande supranukleära blickpareser, initialt i vertikalled, Dolls-eye ua, dysartri, dysfagi, småstegig gång, demens, falltendens framåt.

Kortikobasal degeneration

Karaktäriskt debutsymptom är dystoni i ena armen, astereognosi, apraxi, alien limb. Progredierande tillstånd.

Striatonigral degeneration

Kliniskt som Mb Parkinsson, ingen effekt av DOPA pga degeneration av postsynaptiska celler.

Parkinsons sjukdom

onsdag, september 23rd, 2009

Symptom

 

Tremor, Hypokinesi, Rigiditet

Sänkt röstläge, Försämrad mimografi och artikulation, Nedsatta posturala reflexer

Senare: Demens, Affektiva störningar, Dysautonomi, Sömnsvårigheter, dysfagi.

 

Utredning

 

Anamnes, status, ev MR om osäkerhet råder hos ung patient.

 

Diagnos

 

Klinisk.                                            

Effekt av L-dopa bekräftar.

 

Behandling

 

Äldre

 1. L-dopa 50 mg 1×2 en vecka, därefter 1×3.
  • Återbesök, utvärdering efter några veckor.
  • Dosökning 100 mg/d/v (spt kontra biv).
  • Vanligen krävs 100-150 mg 1×3 (3-400 mg/d).
 2. Fördelning av dygnsdosen på fler tillfällen.
 3. Tillägg av DA-agonist
 4. Dosökning, byte till depåberedning, lösning.

 

Yngre

 1. DA-agonister.
 2. DA-agonist + L-dopa (med fördel depåprep).
 3. L-dopa + Selegelin.

 

Övrig behandling

 • Sjukgymnastik
 • Arbetsterapeut
 • Logoped
 • Dietist
 • Patientförening

                                                         

Övrig kausalbehandling

 • L-dopa
 • DA-agonister
 • Selegilin (Förlängd och jämnare effekt)
 • Entakapon (Vid motoriska fluktuationer)
 • Amantadin (Ev initial terapi vid lindriga spt)
 • Antikolinergika (Begränsad effekt)
 • Kirurgi (Mot terapiresistent tremor) 

Neuroleptikainducerade rörelsestörningar

onsdag, september 23rd, 2009

Akut dystoni

 

Uppträder främst när behandling inleds. Akuta fokala dystonier, torticollis, retrocollis, dysartri, okulogyra kriser. Behandlas med antikolinergt antiparkinssonmedel iv.

 

Parkinssonism

 

Inträder successivt under doshöjning. Kliniken liknar Mb parkinsson. Behandlas med antikolinergika.

 

Akatisi

 

Oförmåga att sitta stilla, krypningar, liknar restless legs. Behandlas utan större framgång med antikolinergika och bensodiazipiner.

 

Tardiv dyskinesi

 

Uppträder oftast vid utsättng. Hyperkinesier, grimaser, smackningar, tungrörelser. Tendens att bli bestående. Behandlas med benso, neuroleptika är bäst.

 

Malignt neuroleptikasyndrom

 

Ovanligt, uttald rigiditet, feber, medvetanderubbning, agitation, konfusion, autonom dysfunktion. Behandlas med bromokriptin och dantrolen. Går över på någon vecka.

Huntingtons sjukdom

onsdag, september 23rd, 2009

Symptom

 

Hyperkinesi, demens, dysartri, muskelär hypotoni, psykiska symptom.

 

Utredning

 

Anamnes inkl hereditet

Status

 

Diagnos

 

Klinisk vid hereditet och typisk bild. Genanalys?

 

Behandling

 

Vårdnivå: Neurogenetiska team.

Dopaminantagonister – haloperidol, pimozid.

Antidepressiva.

Essentiell tremor

onsdag, september 23rd, 2009

Symptom

 

Postural tremor, ev hereditet, övre extremitet, dominant hand, relativt snabbt dubbelsidiga, skrivsvårigheter, lindras av en snaps.

 

Utredning

 

Anamnes med särskilt fokus på hereditet och status inklusive fullständigt nervstatus.

 

Diagnos

 

Klinsk vid typisk bild.

 

Behandling

 

Propranolol.

Alkohol (en snaps vb, försiktighet).

Primidon (små doser).

Stereotaktisk behandling.

Dystonier

onsdag, september 23rd, 2009

Dystonia musculorum deformans

 

Debut i barnaåren, initialt fokala dystonier, så småningom axial muskelatur. Speciell undergrupp som förbättras av DOPA.

Behandling: L-DOPA, Bromokriptin, Haloperidol, Antikolinergika, Stereotaktisk OP, Botulinumtoxin.

 

Torticollis

 

Fokal dystoni med debut i vuxen ålder. Krampkänsla hals- nackmuskelatur, snedställning av huvudet, nackvärk. Tenderar att kronisicera med tiden.

Behandling: Botulinuntoxin, Sjukgymnastik.

 

Blefarospasm

 

Initialt ökad blinkningsfrekven vid yttre stimuli. Förvärras med tiden.

Behandling: Botulinumtoxin (liten mängd periokulärt), Haloperidol.

 

Skrivkramp

 

Okontrollerad flexion eller extension av fingrarna vid försök att skriva (eller utföra andra liknande aktiviteter). Viss tremor, stelhet, smärta.

Behandling: Botulinumtoxin.

Översikt rörelsestörningar

onsdag, september 23rd, 2009

Mb Parkinsson

Parkinsson Plus (x5)

 • Multipel systematrofi (MSA)
 • Olivopontocerebellär atrofi (OPCA)
 • Progressiv supranukleär paralys (PSP)
 • Kortikobasal degeneration
 • Striatonigral degeneration

Essentiell tremor

 

Dystonier (x5)

 • Akut dystoni
 • Dystonia musculorum deformans
 • Torticollis
 • Blefarospasm
 • Skrivkramp

Wilsons sjukdom

 

Huntingtons sjukdom

Tics

Tourettes syndrom

 

Neuroleptikainducerade rörelsestörningar

 • Akut dystoni
 • Parkinssonism
 • Akatisi
 • Tardiv dyskinesi
 • Malignt neuroleptikasyndrom