Archive for the ‘Internmedicinska hudsjukdomar’ Category

Nekrotiserande vaskulit, leukocytoclastisk vaskulit.

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Immunkomplex (Typ III-reaktion) IG och C3 i kärlväggen.

Många olika geneser. Leta efter dessa.

1)       Autoimmun genes. Systemsjukdomar: Kollagenoser (Wegener /  SLE / RA / Cryoglobulinemi / Lymfom).

2)       Läkemedel (Tiazider / PC / Sulfa).

3)       Infektion (Strep A halsinfektion / Hepatit).

4)       Paramaligt fenomen. 

Diffdiagnoser   Erytema multiforme. Pyoderma gangrenosum. Ektyma. Arteriellt bensår. Septiska embolier.

Purpura.

Diagnos              Typisk klinik. PAD (undvik distala biopsier pga risk för bensår). Immunoflourescens på biopsi.     Kemlab: Hb, LPK, CRP, Trc, Krea, Leverstat, ANA, U-sticka.

                             Henoch-Schönlein purpura. Polyarteritis nodosa. M fl.

Behandling       Remiss dermatolog (oklar diagnos) eller internmedicinare (njurengagemang).

1)       Behandling av ev associerad systemsjukdom.

2)       Utsättning av misstänkta LM.

3)       PC om streptokockinfektion.

4)       Vila benen.

5)       Specialist: Interna steroider + Steroidsparande. Ev. Sulfon / Immunosuppression.

Urtikaria

torsdag, mars 17th, 2011

 

Allergisk kontakturtikaria

Etiologi              Allergi, typ I-reaktion. Risk för anafylaxi. 1) Latex. 2)

Diffdiagnoser   Icke allergisk kontakturtikaria. Annan urtikaria.

 

Diagnos              Anamnes. RAST. Pricktest. Use-test.

Behandling      

1)       Undvikande.

2)       Antihistamin

1)       Anafylaxibehandling.

Akut urtikaria

Etiologi              Infektioner. Fysikaliska stimuli. Läkemedel. Födoämnen.

Diagnos              Noggrann anamnes. Efterforskande av bakomliggande infektion (Hepatit).

Kemlab: Hb, LPK, GT, ALAT.

Behandling       Anafylaxi:

1)       Betametasontabletter / Hydrocortisol iv.

2)       Epinefrin sc.

1)       Ingen behandling / Undvikande?

2)       Antihistamin.

Kronisk urtikaria

Etiologi              Kyla. Ansträngning (Kolinerg). Ljus. Urticaria factitia (dermatografism).

Diagnos              Anamnes + Klinik + Dermatografism

Behandling      

1)       Information / Undvikande / Dietära råd.

2)       Anthistaminer kontinueriligt.

Hudsarkoidos

torsdag, mars 17th, 2011

Klinik                 Brunröda förändringar, papler, ev annulära.

                             Ofta i gamla ärr. OP-ärr som blir svullna etc.

Behandling       Lokal steroidbehandling.

God prognos om endast i huden.

Pyoderma gangrenosum

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Konstiga sår. Inga bakterier.

Ofta samtidig 1) Ulcerös Colit. 2) Regional enterit. 3) RA. 4) Blodmalignitet.

Klinik                 Mörjigt utseende.

Diagnos              Uteslut andra orsaker till sårbildningar. Slaskdiagnos.

PAD skiljer tillståndet från vaskulit.

Behandling       Interna steroider.

                             Ev steroidsparande som tillägg (azatiopirm).

Porfyria cutanea tarda

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Defekt i porfyri-nedbrytningen.

Klinik                 Sår på händernas dorsalsidor. Blåsor.

                             Ökad ansiktsbehåring.

Behandling       Åderlåtning!

Necrobiosis lipoidica

torsdag, mars 17th, 2011

 

Etiologi              Okänd. Förekommer tillsammans med dåligt reglerad typ I – diabetes.

Diagnos              Klinisk. Var försiktig med biopsi på underbenen hos diabetiker.

Behandling       Eventuellt hudtransplantation (delhud). Hyggligt resultat.

                             Kortisoninjektion lokalt.

Läkemedelsdermatoser

torsdag, mars 17th, 2011

Diagnos              Anamnes. Anamnes. Anamnes. PAD.

Behandling       Utsättande av läkemedel. Varning i journalen.

Toxikodermi

Etiologi              Antibiotika. Diuretika. Värktabletter. Antiepileptika. Allopurinol.

Klinik                 Symmetriskt exantem. Ofta över hela kroppen.

Fixt läkemedelsutslag.

Klinik                 Återkommande på samma ställe. Ofta blårött eller rödbrunt. Kan bestå av blåsor.

 

Diffdiagnoser   Herpes simplex.

Urtikaria

 

Behandling       Primärvård i lätta fall.

Antihistamin po.


Erythema multiforme

 

Etiologi              Läkemedel (ffa Sulfa).

Virusinfektion (herpes).

Neoplasm.

Kollagenoser.

IBD.

Solljus (i ansiktet hos barn).

Idioptiskt (30%).

Klinik                 Typiskt kokardlikt (studentmössan). I häftiga fall subepidermalt engagemang med bullae.

                             Symmetrisk lokalisation. Handflator. Fötter, armar ben. Kliar och sticker ev.

Diffdiagnoser   Urtikaria. Fixed drug eruption. Toxicodermi.

Pemfigoid. Steven-Johnssons sdr. Toxisk epidermal nekrolys = Lyells sdr.

Diagnos              Klinik. Typiskt orörligt utseende. PAD-bilden är karaktärisktisk.

Behandling       Läker spontant inom några veckor.

1)       Elimination av utlösande faktor.

2)       Smärtstillande.

3)       Kaliumpermanganat-baddning.

4)       Steroidkräm (GIII-IV)

5)       Steroid po (30-50 mg).


Steven-Johnsons syndrom

 

Etiologi              Som erytema multiforme.

Diffdiagnoser   Primär herpesstomatit. Aftös stomatit etc

Behandling       Remiss sjukhus, akut! Assistans av ögonläkare.

1)       Steroider po, höga doser.

Epidermal nekrolys (Lyells sdr)

 

Behandling       Remiss sjukhus, akut!

Fynd på kostymen som kan indikera intern sjukdom

torsdag, mars 17th, 2011

Öronlobsfåran                              Har dammats av och anses ånyå indikera / predikera hjärtsjukdom.

Lipodystrofi                                  I fejan, indikerar HIV (Michel Stipe?).

Xantelasma, xantom                   Tänk dyslipidemi. DD: Senil talgkörtelhyperplasi.

SLE.                                                 Fjärilsexantem  Äv rött fingrarnas volarsidor, vidgade kärl vid naglarna, Raynauds fenomen.

Dermatomyesit                             Röd-lila (heliotropt) utslag i ansiktet. Svullna ögonlock. Rodnad ii fingervallen, muskelsvaghet. Utred malignitet (50%). Kan läka efter cancerbehandling. Behandling om primär: Steroider + steroidsparande.

Pagets disease of the nipple       Eksem bröstvårta. ENSIDIGT! (Atopiskt eksem dubbelsidigt). Intraduktal mammarcancer. Extramammar paget kan indikera malignitet i regionen den sitter. Tänk på den vid kronisk eksemfläck.

Acanthosis nigricans                   Brunfärgning i hudveck + skintags. Indikerar malignitet. Finns hos feta även utan malignitet.

Keratosis palmoplantaris          Akut, nydebuterad form hos vuxen kan indikera malignitet.

Iktyos                                              Tänk lymfom eller malabsorbtion om snabb debut i vuxen ålder.

Herpes simplex atypia                Bakomliggande HIV-infektion eller annan immundefekt.

Yellow nails                                   Gula naglar som växer långsamt. Tänk lymfödem, lungsjukdom.

Generalisterad herpes                Tänk immundefekt.

Glukagonsyndrom                       Blåsor och sår på benen. Annulärt migrerande erytem och blåsor och epidermisavlossning.Avmagring. Diabetes.

Acrodermatitis enteropatica     Förändringar runt kroppsöppningar: Blåsor, krusor etc. Bakomliggande zinkbrist.

Lech-Nyhans sdr                          Självmutationer (äter upp underläppen). Mental retardation. Defekt i purinmetabolismen.

Gorly sdr                                        Basalcellscancer under 10 års ålder. Många basaliom, ffa hårbotten.

Erytema nodosum (EN)

torsdag, mars 17th, 2011

Lymfocyär vaskulit. F:M = 5:1. Främst på underbenen.

Etiologi              Idiopatisk >50%.

Spec. genes (Sarkoidos / IBD / Infektion (strep, virus, klamydia, Tb, yersinia) / LM etc) <50%.

Klinik                 Ömmande, palpabel blå-röd lesion.

                             Ofta även sjukdomskänsla, feber och artralgi.

                             Spontan regress inom 2-6 veckor.

Diffdiagnoser   Vaskulit. Insektsbett. Djupa svampinfektioner.

Utredning          För att diagnostisera ev orsak

1)       Anamnes inkl. läkemedel

2)       SR

3)       Svalgodling, strep A-test

4)       Rtg pulm

5)       PPD

6)       Virusserologi

                                                         

Behandling       Samråd med Hud eller Medicinklinik i atypiska och fall.

1)       Bakomliggande sjukdom om sådan finns.

2)       Vila / Analgetika.

3)       Systemiska steroider (spec).

Diskoid Lupus Erytomatosus (DLE)

torsdag, mars 17th, 2011

Kronisk strikt kutan åkomma som karakteriseras av fotosensitivitet, rödfjällning och ärrbildning.

Etiologi              Okänd

Symptom           Röda, flällande cm-stora fläckar i ansikte och hårbotten. Central ärrbildning.

Diffdiagnoser   Aktinisk keratos.

Diagnos              Klinisk bild: ”Spikskor” vid upplyftning av fjällen (fjällen sträckersig in i hårfolliklar).

Gärna PAD.

Utred ev förekomst av SLE. (Vanligen inget internt engagemang):

Kemlab: Hb, LPK, Trc, Krea, ALAT, ANA.

Behandling       Sköts av dermatolog.

1)       Kraftigt solskyddsmedel. Undvik solen.

2)       Starka steroider (även i ansiktet). Dermovatlösning i hårbotten.

3)       Klorokinpreparat po (plaquenil).

4)       Azatioprin, ciklosporin mf, i svåra fall.

5)       Peruk vb (fås gratis på hjälpmedelskort, 2000 kr/st).