Archive for the ‘Baktlab’ Category

Sårodling

torsdag, mars 17th, 2011

Provtagning

 

Från öppet sår tvättas purulent exsudat bort. Rensa från nekrotiskt material. Snurra provtagningspinnen djupt i den delen av såret som gränsar mot frisk vävnad, inte ytligt eller från exsudatet (1).

Från primärt sluten lokal (abcess, postop sårinfektion) incideras såret. Provtagningspinnen skall snurras i botten av lesionen på sårkanten, på gränsen mot frisk vävnad (1). Vid misstanke om anaerob infektion bör odlingen nå laboratoriet samma dag.

Referenser

 

  1. Läkemedelsverket: Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från läkemedelsverket 5:2009.

Sputumodling

tisdag, mars 15th, 2011

Utförande

  • Vid produktiv hosta sällan problem.
  • Vid sparsam eller ingen sputa kan man stimulera slemprodkudionen med 4,7% NaCl 5 ml (1 ml Addex-Natriumklorid 4 mmol/ml) blandas med 4 ml sterilt vatten.
  • Sjukgymnast kan bistå vid behov.

 

Tolkning

Det viktiga vid sputumodling är att få representativt material från nedre luftvägarna. Övre luftvägarna kontaminerar i stor sett alltid provet.

Legionellaantigen i urin

söndag, mars 13th, 2011

Provet erbjuder hög specificitet för legionella pneumophila serogrupp i. Sensitiviteten varierar med infektioinsens allvarlighetsgrad. Från sensitivitet på 38% hos de lindrigast sjuka till 86% bland de svårast sjuka patienterna (1).

Pneumokockantigen i urin

söndag, mars 13th, 2011

Snabbtestet (Binax NOW) har sensitivitet på 79% jämfört med blododling och 54% jämfört med blod- eller luftvägsodling. En patient kan kvarstå positiv flera veckor efter en pneumokockinfektion (1). Pågående antibiotikabehandling påverkar inte testet.

Referenser

 

  1. Svenska infektionsläkarföreningen: Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni 2011. www.infektion.net.

Blododling

fredag, september 4th, 2009

Praktikaliteter

 

Provtagning

Sterila handskar. Noggrann spritdesinfection (hud + gummimembran på flaskor). 5-10 ml i vardera flaskan.

 

Antal flaskor

En blododling består i princip av två flaskor där den ena inkuberas aerobt och den andra anaerobt.

  • 2-4 flaskor vid misstanke är vanligtvis tillräckligt.
  • 4 flaskor vid misstanke på svampinfektion.
  • 6 flaskor vid misstanke på endocardit (Alla 6 flaskorna tagna med minst 1 tim mellan första och  sista flaskan eller 2 x 3 flaskor med minst 2 tim mellanrum).

 

Transport         

Rumsterperatur

 

Remiss               

Ange misstanke om blodsmitta. Ange ev förlängd inkubering.

 

Svar                   

Positiva fynd meddelas omedelbart per telefon. Odling pågår vanligen i 5 d men förlängs på specifika frågeställningar (Endokardit, svamp, brucellos).

 

Tolkning

 

Jästsvamp (Candida) har alltid klinisk signifikans.

KNS har väldigt sällan signifikans.

S aureus är signifikant i c:a 50% av fallen.

 

Referenser

 

  1. Föreläsare, Infektionsmedicin. 2005.