Archive for the ‘Ögonsymptom’ Category

Akut synnedsättning

fredag, oktober 22nd, 2010

Handläggning

Anamnes

Debut (s, min)? Tidsförlopp? Fluktuationer?

Ett öga, båda?  

Helt svart, skugga, gardin? Synfältsbortfall, homonymt? Fläck i synfältet = skotom (rörlig/fast)?

Obskurationer? Metamorfopsi (kroklinjer)? Prickar, blixtar?        

Trauma?

Smärta + rött öga? Ljuskänslighet?

Smärta vid ögonrörelser?

Huvudvärk?     

Rökare? Diabetes, hjärt/kärl-sjd, hypertoni, MS, migrän?

Uveit, toxoplasmos? Normal synskärpa?

Tidigare liknande problem?


Status

AT

LS Palpation av temporalartärer


NL-statVisus

Ögonstat Synfält

Pupillreflex


Yttre inspektion.

Riktad US i spaltlampa.

Ögonbotten (näthinneavlossning?)


Kemlab             

Hb, V, CRP, SR?


Fyslab                                            

CT?

 

PBD

Nästan alltid föranleder akut SNS akut remiss till ögonklinik. Några få undantag finns:

 • Vid säkerställd glaskroppsavlossning è Halvakut remiss ögon
 • Homonymt synfältsbortfall è Remiss med akut / neurolog
 • Säker migrändiagnos è Ingen ytterliga åtgärd akut

Skelning

fredag, oktober 22nd, 2010

Handläggning

Anamnes

Skelning konstant / ibland, i så fall när? Duration?                         

Ärftlighet  för Synfel; Skelning?

Status

AT

Ögonstat

Epikantusveck, ansiktsassymetri?

Visus

Spaltlampa

Cornealreflex (Hirschbergtest)

Uncovertest

Covertest (alternate covertest)

Prisma-cover-test

Tredim-bilder

Synoptophore

Maddox stav, Maddox wing test

Lee´s skärm

PBD

Glasögon? Lapp? Kirurgi?


Diffdiagnoser

Ögonmuskelpares


Extraokulära muskler

Endokrin oftalmopati

Myastenia gravis

Okulär myosit

Okulär myopati

Brown´s sdr

Duane´s sdr


Neurlogisk orsak

                             PBC-engagemang

                                                          Infarkt

                                                          Tumör

                             Internukleär oftalmoplegi

                                                          MS

                                                          Lakunär infarkt

                             Parinaud´s sdr


Se även PM för konkomitant skelning och paralytisk skelning under ofthalmologi!

Rött öga

fredag, oktober 22nd, 2010

Handläggning

Anamnes

Debut (duration)? Förlopp? Debut ensidig eller bilat?

Ett eller båda ögonen? Initialt unilateralt?

Smärta? Molvärk? Sveda? Bränner? Skav? Ljuskänslighet? Klåda? Gruskänsla? Torrhet? Ökat tårflöde?

Sekret? (pus, tråddragande, vattnigt) Klistrighet på morgonen?

Tidigare behandlingsförsök? Trauma? Svetsblänk? Snöexposition? Främmande kropp?

Hosta, valsalva (subkonjunktival blödning)? Liknande besvär i omgivningen?

Synnedsättning?

Övriga symptom? Feber? ÖLI (bakt/viral)? Urogenital symptom (chlamydia)? Illamående?

Tid sjd – Diab, kärlsjd, hypertoni? Allergi? Blödningsbenägenhet (subkonjunktival blödning)? Systemsjukdom?

Tidigare liknande besvär?

Synfel? Kontaktlinser?

Waran, ASA (subkonjunktival blödning)?

P-piller, antihistamin, fentiaziner, diuretika, b-block (torra ögon)?

Pupillvidgare, ventoline + atrovent (glaukom)?

Allergi? Överkänslighet?

Status

At                        

Ytl lgl                  

Visus

Temp

Preaurikulära lgl

Helst US i spaltlampa eller öronmikroskop.         

Ögonstat (Ta till fluorescein och ytanestesi om du behöver)

Yttre inspektion

Huden runt ögat (zoster, dakrocystit)

Exofthalmus (graves, pseudoödem, orbital inf)

Purulent eller serös sekretion?

Pupiller (storlek, form, ljuskänslighet)

Ögonlock

(Eversion + fluorescein)Ektropion, entropion, trichiasis?

Blefarit-tecken? (fjällning etc)


Rodnad? Ögonlocksödem?

Papiller? (=kullerstensmönster). Folliklar?

Främmande kropp?

Konjunktiva / Injection


Injektion (konjunktival- ciliär- bland- episkleral- stasinjektion).

Subkonjunktival blödning?

Cornea


Erosioner, sår? (Fluorescein + blått ljus)

Genomskinlighet, rökig?

Membran, pannus?

Främre kammare / Lins


Hyphema, hypopyon?

Ljusväg? (spec)

Subepiteliala infiltrat?

Övrigt


Palpation (näsroten, ögonlocket)

Palpation Ögat (FÖRSIKTIGT! Smärta? Ökat tryck?)

Planationstonometri

Irittest (smärta vid belysning)

Kemlab                                          

Ev Odling (bakt, chlamydia); Adenovirusisolering

Ev Immunofluorescens (chlamydia)

Ev Koag-stat (subkonjunktival blödning)

PBD

Ciliär injektion

Smärta

Cornealsår / påverkan (utan trauma).

Visusnedsättning (diskret räcker, subjektiv/objektiv)

è Remiss ögonklinik!

 


Diffdiagnoser

Orbita

 • Exofthalmus
 • Pseudoödem
 • Orbital infektion


Periorbitalt

 • Dacryocystit, dacryoadenit
 • Etmoidit

 

Ögonlock

 • Blefarit
 • Vagel = hordeolum = Meibomit
 • Mollusker
 • Lagoftalmus (facialispares)


Trikiasis

 • Ektropion
 • Entropion

 

Konjunktiva

 • Konjunktivit

                             Bakteriell

                             Virus

                             Chlamydia

                             Allergi

                                                          Akut

                                                          Vernal

 • GPC (kontaktlins etc)

                             Subkonjunktival blödning

                             Pinguekula

                             Pterygium

                             Konjunktival cysta

 • Tumör


Cornea

 • Keratit

                             Virus

Keratitis dendritika (HSV)

Keratitis geografica (HSV)

                                                          Zoster ofthalmicus

                             Bakteriell

                                                          Pseudomonas

                                                          Marginalkeratit (staf)

                                                          Trakom (klamydia, ger pannuskeratit)

                             Interstitiell (lues)

Akantamöba

Mykotisk keratit


Sklera

 • Episklerit
 • Sklerit


Övrigt

 • Akut irit
 • Akut glaukom
 • Trauma, fri kropp
 • Kertokonjunktivitis sicca
 • Läkemedel, systemsjd


Diagnos

Hyperemi

Subjektivt

Sekret

Kornea

Pupill

Övrigt

Konjunktivit

Konjunktival

Sveda, klåda

Ofta purulent

Normal

Normal

Bakteriell är vanligast.

Episklerit

Segmentell

Dov smärta, lokal ömhet

Normalt

Normal

Normal

Vasokonstriktiva droppar har ej effekt på hyperemi

Sklerit

Mixed

Svår smärta

Normalt

Normal

Normal

Ödematös sklera, ev tun sklera

Keratit

Ciliär

Sveda

Purulent

Lokal process

Normal

90% är bakteriella. Fotofobi. Visuspåverkan. Kornealulcer.

Irit

Ciliär

Smärtor

Vattnigt

Normal

Liten

Dimsyn.

A. Glaukom

Ciliär

Smärtor, illamående

Vattnigt

Normal el rökig

Stor

Ökat tryck.Dubbelseende / Diplopi

fredag, oktober 22nd, 2010

Handläggning

 

Anamnes

Debut, duration etc.

Diabetes, hypertoni, koagulationsrubbning, systemsjd? Tid ögonsjd

 

Status

Kompensatorisk huvudlutning?

Visus

Spaltlampa

Ögonens ställning i vila

Täck över ett öga (monokulär/binokulär)

Ögonrörelser

 • · Rörelseomfång (Limbustest enl Kestenbaum)
 • · Följerörelser
 • · Sackader

Konvergenstest

Diplopitest (horisontellt/vertikalt)

Goldman-perimeter

Maddox stav, Maddox wing test

Lee´s skärm

(Forced duction test)

 

PBD

Paralytisk skelning behandlas med prismaglas.

Viktigt för att undvika amblyopi hos små barn.


Diffdiagnoser

Orbita                 

Neoplasi

Vaskulär sjd

 • Diabetes
 • Hypertoni
 • Aneurysm
 • Sinus cavernosus trombos

Trauma

Neoplasi

 • Meningeom
 • Acusticusneurinom
 • Gliom

Högt ICP

Inflammation

 • Sarkoidos
 • Vaskulit
 • Infektion
 • Guillain-Barré