Kreatinin

nov 9th, 2009 | Filed under Diagnostik, Kemlab, Njure

Större delen av endogent bildat Kreatinin utsöndras genom glomerulär filtration vilket är bakgrunden till att provet används som ett mått på GFR. En liten del utsöndras aktivt (tubulär sekretion) och denna andel ökar relativt sett med minskande GFR varför Kreatinin överskattar GFR vid kraftigt nedsatt njurfunktion. Krea påverkas också av muskelmassa och till viss del av födan (kött). Bra för att mäta förändring över tiden.

 

Glöm inte att krea stiger först när GFR sjunker mot 50-60. Beräkna istället eGFR med hjälp av krea, vikt och ålder i FASS kreakalkylator.

 

Kreatininclearance i ml/min kan uträknas enl:

1,23 x (140 – ålder) x vikt i kg dividerat med S- Krea i mikromol per liter (män).

1,04 x (140 – ålder) x vikt i kg dividerat med S- Krea i mikromol per liter (kvinnor).

 

För information kring handläggning av kreatininstegring i akut och kronisk situation se PM för njursvikt i Nefrologi. Se även njurfunktionsbedömning.

 

I Amerikansk litteratur används enheten mg/L. Omräkna enligt Kreatinin 1 mg/dL = 88,4 mikromol/L.