Demens

ICD-10

Försämrat minne, särskilt närminnet.

Nedsatt omdöme.

Försämrad förmåga att tänka, abstrahera och planera

 

Dessutom minst ett av

 • Emotionell labilitet
 • Irritabilitet
 • Apati
 • Förgrovat uppträdande

 

Klart medvetande

Symptomen skall ha funnits i minst 6 månader

DSM-IV

Försämrat minne (kort och långtids)

Kognitiva störningar (minst en)

 • Abstrakt tänkande
 • Minskad omdömesförmåga
 • Afasi / Apraxi / Agnosi
 • Personlighetsförändringar
 • Förändring av premorbida drag
 • Nedsatt exekutiv förmåga / Konstruktion

 

Betydande social funktionsförsämring

Avsaknad av konfusion

Bakomliggande organisk orsak bör kunna påvisas.

 

Utredning          

Anamnes

–          Prata även med anhöriga, helst separat om det går för sig.

–          Karaktärisering av problemen (Minnesstörning, intellektuell störning, svårt att hitta, personlighetsförändring)

–          Tidsperspektiv? Duration, förlopp?

–          Funktionsförmåga i hemmet. Behov av hjälp?

–          Övriga symptom, Neuro? Hjärta? Miktion? Gång?

–          Tidigare sjukdomar; Hjärta, kärl, thyroidea, diabetes. Neurologisk sjuka?

–          Rökning; Alkohol

–          Yrkesanamnes (lösningsmedel etc)

Status

–          Psykstatus

–          AT; Cor; Pulm; BT; Buk

–          Kärlstatus (perifera pulsar, carotider)

–          Neurologstatus

–          Ortstatiskt prov

–          MMSE (25/30) Mini Mental State Examination

Kemlab

–          Hb, LPK, CRP/SR

–          Elstatus, Ca, Alb

–          TSH, P-glu

–          Kobalaminer, folsyra, homocystein, metylmalonat

–          U-sticka.

–          Leverstatus

–          U-tox, Läkemedelsanalys?

Fyslab

–          EKG. Rtg Pulm?

–          CT/MR-skalle

–          EEG / LP / PET / SPECT


 

Behandling       

Icke-farmakologisk behandling

–          Information och anhörigstöd. Stöttning!

–          Beakta miljöfaktorer och omvårdnad. Umgås! Res! Läs! Motionera!

–          Hemtjänst / APODOS / Vårdplanering

–          Körkort. Skjutvapen etc.

 

Specifik behandling

 

Alzheimers demens

–          Lätt-måttlig (Kolinesterashämmare (galantamin (Reminyl®), rivastigmin (Exelon®), donepezil (Aricept®))

–          Måttlig-svår (NMDA-antagonist (memantin (Ebixa®))

–          Utvärdera efter 3-6 mån!

 

Multiinfarktdemens                 

–          Optimera sekundärpreventiv behandling.

 

Pseudodemens 

–          Provbehandling med SSRI. Utvärdera efter 4-6 v.

 

Symptomatisk behandling

 

Motorisk oro

–          Risperidol (Risperdal®) / Haloperidol (Haldol®) / Klomethiazon (Hemineurin®)

 

Tillfällig oro       

–          Klomethiazon (Hemineurin®) vb

–          Sobril (försiktighet!)

 

Emotionell störning                      

–          SSRI

 

Psykotiska symptom                    

–          Neuroleptika i lågdos

 

Sömnstörning   

–          Klomethiazon (Hemineurin®) / zopiklon (Imovane®) alt. zolpidem (Stilnoct®)

 

Förvirring          

–          Lugn och trygg miljö. Utsättande av läkemedel.

 

Remissindik.

–          Den basala utredningen kan inte förklara patientens symptom / Atypiska symptom

–          Oklarhet om demens eller annan sjukdom föreligger

–          Oklart vilken demens som föreligger

–          Oklarhet avseende bästa behandling

–          Önskan om second opinion

 

Uppföljning       

 Släpp inte patienten vid oklarhet, det kan utveckla sig till en demens.

 


Diffdiagnoser

Alzheimers sjukdom

Frontallobsdemens  / Picks sjukdom

Parkinsson / Huntington

 

Multiinfarktdemens

 

Depression

Konfusion

Psykos

 

Somatisk sjukdom

 • Anemi
 • Hypothyreos
 • Hyperparathyroidism
 • Hypo- hypernatremi
 • B12-brist

 

 • Hjärtsvikt; FF; Infarkt
 • Hyperlipidemi

 

 • Subduralhematom
 • Hjärntumör
 • Normaltryckshydrocefalus

 

Missbruk

 • Alkohol
 • Narkotika

 

Läkemedel

 • Psykofarmaka
 • EP-medicin; Antiparkinsson
 • Betablockad
 • Detrusitol

 

Lösningsmedel (Kronisk toxisk encefalopai)/ Tungmetaller

Skalltrauman

Mb Wilson

Borrelia / Herpesencefalit

Creutzfelt-Jakobs sjd / Kuru

Comments are closed.