Tvångssyndrom – Obsessive Compulsive Disorder (OCD)

Tvångssyndrom innefattar tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Prevalensen av OCD är cirka 2 %. Debut under barndomen, ungdomen eller under tidiga vuxenår, men sällan efter 35 års ålder. Kroniskt förlopp är vanligt, liksom komorbiditet med andra ångesttillstånd, personlighetsavvikelser och depression. Vid Tourettes syndrom och vid autism är tvångssyndrom vanligt.

Genes:

 1. Hereditära faktorer bidrar.
 2. Psykologiska faktorer spelar möjligen en underordnad roll
 3. En minoritet av dem med prepubertal debut kan få sjukdomen som ett resultat av en autoimmun process med angreppspunkt i de basala ganglierna. Den autoimmuna processen kan initieras av streptokockinfektioner (möjligen andra infektioner). Vid denna sjukdomsbild förekommer samtidigt vanligen tics, separationsängslan, ångest och ibland även självmordstankar.

Symptom

Tankarna är påträngande, ”fastnar” och ”går rundgång”, vilket leder till stark oro eller obehag.

För att skingra denna obehagskänsla (ångest?) utför patienten tvångshandlingar (s.k. ritualer).

 1. tvätta sig upprepade gånger
 2. kontrollera spis, kranar och lås
 3. utföra mentala ritualer som att räkna
 4. upprepa beteenden
 5. utföra olika magiska åtbörder.

Patienter med tvättvång kan ha påfallande röda och nariga händer.

Vissa patienter med kontrolltvång tenderar att alltid vara försenade.

Diagnos

Tvångstankar och/eller handlingar

 1. minst en timme per dag,
 2. eller upplevas som väldigt påfrestande
 3. eller medföra att personen fungerar sämre i vardagslivet

Förmågan att själv inse det orimliga i tvånget varierar mellan olika individer.

Diff.diagnos

 1. Autism/Aspergers syndrom
 2. Tvångsmässig personlighetsstörning
 3. Hypokondriska föreställningar
 4. Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 5. Vanföreställningssyndrom

Utredning

Tänk på att skamkänslor kan förhindra patienter att berätta om hela sin sjukdomsbild.

Belys typ och omfattning av tvångstankar och tvångshandlingar

Belys i övrigt:

 1. Socialt nätverk
 2. Komorbiditet
 3. Vilken behandling vill patienten ha? Vad verkar rimligt?
 4. Behov av information för patient och anhöriga

Behandling

 1. Information
  • Sjukdomen beror inte på felaktig uppfostran. Sjukdomen är ”ingens” fel.
  • Många andra människor har detta tillstånd (du är inte ensam).
  • Tvångssyndrom leder inte till att man förlorar förståndet, får en psykos eller ”iscensätter” sina tvångstankar.
  • Symtomen är inte ett uttryck för äkta inneboende önskningar, utan är uttryck för sjukdomen tvångssyndrom.
  • Att man har svårt ”att känna sig säker, lita till sina sinnen” är ett handikapp som man delvis måste lära sig leva med, och det går!
  • Försök få patienten att förstå att varje undvikande och åtgärd ”för säkerhets skull” är ett uttryck för sjukdomen.
  • Informera om läkemedelsbehandling och kognitiv beteendeterapi som framkomliga behandlingsalternativ.
  • Försök korrigera patientens överdrivna rädsla för läkemedel och annat och få henne att förstå att dessa känslor är uttryck för ”tvivelsjukan”.
  • Ge information om patientföreningen OCD-förbundet Ananke och deras hemsida med frågor och svar: www.ananke.org.
 2. Akut behandling
  • Serotoninupptagshämmande läkemedel (SSRI)
  • I undantagsfall benzodiasepiner under en kort övergångsperiod
  • Undvik om möjligt tvångsåtgärder.
 3. Uppföljning och vidare behandling.
   • TCA eller SSRI under minst ett år, se nedan
   • Uppmuntra patienten att gradvis utsätta sig för det hon känner ångest/obehag inför.
   • Om ingen eller otillräcklig förbättring: remiss till kognitiv beteendeterapeut (cirka 15-20 behandlingssessioner är vanligen tillräckligt)

   Comments are closed.