Depressiv episod

Genes

 • Genetik 50-70%
 • Slump 10-20%
 • Miljö 10-40%
  • Psykosocial (ffa aktuell)
  • Hjärnskada
  • Infektioner
  • Intrauterin
  • Läkemedel / Alkohol
 • Endokrin sjukdom
  • Mb Cushing
  • Hypotyreos
  • Hyperparatyroidea

Patofysiologi

Minskad 5-HT-aktivitet

Minskad NA-aktivitet

Minskad DA-aktivitet

Kortisolstegring

 • Endogen nivå
 • Positivt DexametasonSuppresionsTest

Symptom

Nedstämdhet, sänkt grundstämning

Hämning (kognitiv, emotionell, konativ, psykomotorisk)

Minskat självförtroende

Skuldkänslor

Hopplöshet och meningslöshet

Ångest

Oro

Reaktionslöshet

Tankar på döden och suicid

Vitalsymptom (sjukdomskänsla, anorexi, hyperfagi, hyposalivation, gi-bevär, nedsatt tårsekretion, sexuella störningar, sömnstörning, dygnsvariation (allvarligt tecken))

Melankoliska drag (vitaldepression)

Depressiva ekvivalenter (hypokondriska, pseudoneurotisk, pseudodemens, beteendestörning)

Syntyma (kongruenta med grundstämningen) vanföreställningar

Ringhetsidéer (känsla av värdelöshet med psykotisk valör)

Utredning

Se Pm för Nedstämdhet


Diagnos

Egentlig depressionsepisod enligt DSM-IV

 • Minst 5 (minst ett av de två första) av följande 9 skall finnas under en och samma 2-veckorsperiod.
  • Nedstämdhet
  • Minskat Intresse / Glädje
  • Viktnedgång / uppgång
  • Sömnstörning (upp / ner)
  • Svaghetskänsla / Energibrist
  • Tanke / Koncentr / Beslutsamhet
  • Psykomotorisk agitation / hämning
  • Värdelöshet / Skuldkänslor

Dödstankar / Självmordsstegen

 1. Symptomen uppfyller ej kriterierna för blandepisod mani/depression
 2. Symptomen orsakar ett lidande eller försämrad funktion
 3. Beror inte på direkta effekter av missbruk eller somatisk sjukdom
 4. Om sorgereaktion skall 2 mån gått sedan närståendes bortgång eller karaktäriseras av påtagliga symptom.

Melankoli enligt DSM-IV

 1. Oförmåga till lust / glädje och/eller oförmåga att reagera på pos stimuli
 2. Minst 3 av följande 6:
  • Distinkt kvalitet
  • Värst på morgonen.
  • Tidigt uppvaknande
  • Stark psykomotorisk hämning eller agitation
  • Betydande viktförlust / aptitlöshet
  • Överdrivna / obefogade skuldkänslor


Behandling

Inläggning / Remiss psyk vid:

 • Självmordsbenägenhet (psykotisk valör, kraftig depression i övrigt, bejakande suicidtankar)
 • Inslag av mani
 • Negativa sociala omständigheter
 • Barn / ungdomar (till BUP)

Vid lätt depression har samtalsterapi / stödkontakt eller motion 2 ggr/v lika bra resultat som SSRI

  • Regelbundenhet i vardagen
  • Motion / Sömn / God belysning / Måttligt med alkohol
  • Ev sjukskrivning.

   T. Escitalopram (Cipralex®), initialdos 5-10 mg/d p.o, måldos 10-20 mg/d

    • Inget händer de första 2 veckorna, däremot är biverkningarna värst då. Tas på morgonen.
    • Sluta inte med medicinen utan att prata med mig.
     • Huvudvärk (panodil + information att det går över)
     • Illamående (ta tabl till kvällen vilket ev kan ge sömnproblem)
     • Diarré (byt inom SSRI-gruppen om det ej är övergående)
     • Ökad nedstämdhet / ångest (max dag 4-5, bensopreparat)
     • Sexuell dysfunktion (dosberoende, sänk dosen något el byt till mirtazapion, reboxetin el moklobemid, prova med sildenafil(Viagra®))
     • Antikolinerga (hyposalivation, obstipation, miktionsvårigheter, mydriasis, takykardi)

    Telefonkontakt efter 5-7 dagar. Återbesök efter 3 v, doshöjning? Återbesök efter 6 v, doshöjning?

    Sjukskrivning är ofta aktuell under några veckor. Fortsätt effektiv behandling i minst 6 mån.

    Ofta kronisk behandling vid >2 depressiva perioder

    Vid ångest kan T. Stesolid® 5-10 mg vb max 4 ggr/d ges under 2-4v

    Vid behandlingssvikt

    T. Remeron® eller ännu effektivare T. Saroten® (ensamma eller som tillägg till SSRI) Kan provas vid kraftiga sömnsvårigheter
    Annat SSRI / Aurorix® / ev tillägg av tryptofan g 3 tn / ev tillägg av liotyronin
    Efexor® / Remeron® / Edronax® / Tolvon®
    TCA
    ECT / Irreversibel MAO-hämmare (licens)
    Vid psykotiska symptom ger ECT eller TCA + Neuroleptika

     Comments are closed.