Konfusion (delirium)

Etiologi          

 • Disposition (>50 år, missbruk, cerebral skada, kronisk sjukdom)
 • Organisk genes (histogena, kemogena)
 • Sensorisk deprivation
 • Sensorisk överstimulering
 • Sömnbrist (i snitt efter 5 dygn)

 

Symptom           

 • Medvetandestörning (minskad förmåga att fokusera, vidmakthålla eller skifta uppmärksamhet)
 • Kognitiva förändringar eller perceptionsstörning
 • Störningen utvecklas under kort tid och tenderar att fluktuera under dygnets lopp

 

Utredning          

 • Status inkl neurologisk undersökning (upprepa!)
 • Lab inkl Intoxprover
 • CT

 

Behandling       

 1. Observation
  • Cirkulation
  • Nutrition / vätska
  • Omgivningen skall vara ljus
 2. Kausal behandling
  • Sedering (vid stark oro)
  • Haloperidol, melperon, lågdosfentiaziner, atypiska neuroleptika el klometiazol
  • Äldre pat går ofta att hjälpa med T Hemineurin 300 mg, 2 tn eller 1×3 alt vb. Ett alternativ till kvällen är Dr Theralen 40 mg/ml, 0,5 ml vb. Om detta inte hjälper och somatisk orsak utesluten kan man överväga Risperdal, men bör initieras av psyk om långtidsbehandling är planerad.  
  • ECT el Bensodiazepiner (endast vid stupor)
  • Medel med korstolerans (vid abstinens, se separat pm)
  • Antiepileptika (vid paroxysmal eller post paroxysmal aktivitet i hjärnan)