Manisk episod

Den depressiva episodens motsats. Med vanföreställningar = Manisk psykos. Hypomani är en mildare form av mani.

Symptom

Smittande optimism

Inslag av dysfori, affektlabilitet och t.o.m. suicid

Ändlösa konversationer

Självkoncentration

Påflugenhet

Avsaknad av sjukdomsinsikt

Bagatelliserar tidigare depressiva episoder

Sömnsvårigheter och nedsatt aptit

Oavslutade ansatser till produktivitet

Generositet / Omdömeslöshet

Stegrad sexuallitet

Vanföreställningar

Paranoida idéer

Deliriös mani (grumlat medvetande)

Diagnos

Manisk Enligt DSM-IV

A: Ihållande och abnormt förhöjd sinnesstämning under minst en vecka

B: Minst 3 av följande

 1. Förhöjd självkänsla
 2. Minskat sömnbehov
 3. Pratsamhet
 4. Tankeflykt
 5. Lättdistraherad
 6. Ökad målinriktad aktivitet
 7. Hänger sig åt lustbetonade aktiviteter med negativa konsekvenser

C: Uppfyller inte kriterier för blandepisod

D: Störningen orsakar funktionsförsämring

E: Beror inte på direkta effekter av missbruk eller somatisk sjukdom

Behandling

 1. Expektans (hypomani, låg motivation, hög risk för komplikationer till behandling)
 2. Litium po (S-konc. bör vara 1-1,2 mmol/l)
 3. Antiepileptika

–  Valporat (Ergenyl®, Orfiril® 20 mg/kg) bäst vid mani och mixed state

–  Lamotrigin (Lamictal® 25®100-200 mg långsam upptrapp.), bäst vid depression

–  Karbamazepin (Tegretol® 600-2400 mg) påverkar depressivitet och mani

–  Topiramat (Topimax®), påverkar depressivitet och mani

–  Oxkarbazepin (Trilepta®) påverkar mani och mixed state

 1. Neuroleptika

–  Olanzapin (Zyprexa® 2,5-15 mg)

–  Risperidon (Risperdal® 1-4 mg)

–  Haloperidol (Haldol®) försök att undvika p.g.a. biverkningar

 1. Kombination (litium el antiepileptika med neuroleptika) och ev tillägg av bensodiazepin
 2. Antidepressiva kan användas men då ALLTID tillsammans med stämmningsstabiliserare
 3. ECT (ultimum refugiens vid hotande delirium acutum)

Profylax

Litium po (S-konc. bör vara 0,5-0,8 mmol/l)

Valporat (S-konc. bör vara 350-400 mikromol/l)

Andra antiepileptika


Biverkningar

Litium

Njurtoxisk

Handtremor

Tyroideahypofunktion (sänkt T3, T4 och höjt TSH)

Teratogeneffekt

Viktökning / Diabetogen effekt

Psoriasis / Acne

Källa: Ottossons Psyk.

Comments are closed.