Trombocytopeni

aug 26th, 2009 | Filed under Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin

Definition

 

Trombocytopeni – ett trombocyttal under normalområdet 150 – 350 x 109/L.

 

Etiologi

 

Defekt bildning i benmärgen

 • Leukemi. Myelodysplastiska syndrom. Lymfom/myelom
 • Cytostatikabehandling. Strålning.
 • B12/Folsyra-brist.
 • Alkoholinducerad.
 • Aplastisk anemi.  

 

Förstorad mjälte

 • Alla former av splenomegali ger oftast en måttlig trombocytopeni  

 

Ökad konsumtion

 • ITP – akut/kronisk (idiopatisk trombocytopen purpura)
 • Läkemedelsutlöst
 • TTP (trombotisk trombocytopen purpura)
 • HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom)
 • Septikemi
 • Posttransfusionspurpura
 • HLA-immunisering
 • Hemangiom

 

En kombination av de tre föregående

 

Symptom

 

Ofta inga symtom, särskilt om måttlig trombocytopeni >30 x 109/L. Annars ökande symtom i takt med graden av trombocytopeni.  

Spontana blödningar uppträder oftast först vid TPK <20 x 109/L och livshotande blödningar ses huvudsakligen vid TPK <5 x 109/L.

Oberoende av orsak ger svår trombocytopeni karakteristiska blödningar.

 • Hud (petekier, hematom, slemhinneblödningar)
 • Slemhinnor (mun, näsa, tarm, urinvägar och uterus).
 • Blödningar i CNS, leder och muskler är ovanligt förekommande.

 

Specifika symptom beroende på bakomliggande orsak

 • TTP – feber, njursvikt, hemolys och neurologiska symtom.
 • Sepsis/DIC – feber och påverkat allmäntillstånd.
 • Heparininducerad trombocytopeni (HIT) – paradoxal trombotisering.

 

 

Utredning

 

Utredningen inriktas i första hand på att försöka fastställa den bakomliggande orsaken till trombocytopenin.

 

Anamnes

 • Grad och typ av blödningar?
 • Feber? Avmagring? Svettningar?
 • Tidigare blödningsproblem?
 • Läkemedel (ASA/NSAID, Kinin/Kinidin, Sulfa, Heparin, ReoPro). Nyinsatta sensaste månaden?
 • Alkoholkonsumtion?

 

Status

 • AT (Hudkostym, underben)
 • Cor, pulm, BT
 • Ytl lgl
 • Buk (Lever? Förstorad mjälte?)

 

Kemlab

 1. Hb, EVF LPK, diff, TPK (kontrollera gärna både EDTA- och citratblod!).
 2. Elstatus, krea. Leverstatus (inkl. S-alb)
 3. PK/APTT. Ev. blödningstid
 4. Hemolysprover. B12/Folsyra .
 5. LD. HIV-test. ANA/AAF.

 

Radiologi

Om misstanke om splenomegali görs ultraljud eller CT.

 

Patologi

Ev. benmärgsaspiration/biopsi

 

Handläggning

 

Akut omhändertagande

 1. Misstänkta läkemedel och NSAID sätts ut.
 2. Överväg inläggning vid TPK <30 * 109 /l.
 3. Trombocyttransfusion
  • Överväg profylaktisk transfuiosn vid TPK < 10-20  * 109 /l).
  • Särskilt om samtidig feber, om patienten står på antikoagulation eller om kirurgiskt ingrepp planeras.
  • OBS! Profylaktisk trombocyttransfusion skall ej ges vid immunologisk trombocytopeni t ex ITP.
  • Vid allvarlig blödning och TPK <50 x 109/L skall alltid terapeutisk trombocyttransfusion ges. En sådan transfusion bör höja TPK med 20 x 109/L. Sträva efter att vidmakthålla TPK >50 x 109/L.
 4. Handläggning vid specifika diagnoser
  • Vid samtidig leukopeni och anemi – transfundera blod
  • Vid isolerad trombocytopeni, tänk ITP – prednisolon 1-2 mg/kg och överväg högdos gammaglobuli iv eller plasmafore
  • Fundera ffa på malignitet, DIC och TTP (överväg plasmatransfusion och plasmafores).
 5. Kontroll av TPK efter en timme.

 

Vidare handläggning

 • Fastställ den utlösande orsaken och ge om möjligt riktad behandling.
 • Sätt ut läkemedel som kan undvaras.
 • Heparin kan ge en lömsk och svår trombocytopeni (HIT).
 • Glöm ej TTP som i sig kräver behandling med plasmaferes och färskfrusen plasma.
 • Diskutera med en hematolog