Allergisk alveolit

sep 22nd, 2009 | Filed under Allergologi, Lungmedicin, Medicin

Upprepad inhalation av organiskt damm (eller lågmolekylära kemikalier) kan ge interstitiell lungsjukdom. Exponeringen leder till en immunologiskt medierad inflammatorisk reaktion i lungan. Observera att allergisk alveolit inte är en IgE-medierad allergi.

Sjukdomen är oftast yrkesrelaterad och vanligare hos icke-rökare. Vid långvarig exponering kan irreversibla skador uppkomma (lungfibros).

Allergisk alveolit delas in i tre former: Akut form, Kronisk form, Subakut form

 

Sjukdomsnamn Agens
Tröskdammslunga (”farmers lung”) Mögligt hö
Fliseldningssjuka Mögligt trä
Duvuppförarsjuka (”bird-fanciers disease”) Djurproteiner
Justerverkssjuka Mögligt virke
Kemiarbetarsjuka Lågmolekylära kemikalier
Luftfuktarsjuka                             Amöbor

 

Symptom

 

Akut form Kronisk form
Andfåddhet

Torrhosta

Feber, frossa

Muskelvärk 4-12 timmar efter exponering

Ibland rassel vid auskultation

Ev cyanos

Uppstår efter långvarig exponering; symptomen kommer smygande:

Andfåddhet. Avmagring.

Hosta (ofta produktiv), 20-40 % av patienterna har kronisk bronkit.

Ev rassel vid auskultation

Subakut form

Subakut allergisk alveolit utgör en intermediär form med smygande förlopp med akuta inslag.

 

Diffdiagnoser

 

Akut form

 1. Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS): dosrelaterad toxisk (ej immunologisk) reaktion efter enstaka stor exponering för organiskt damm. ODTS ger hög feber och frossa, men mindre andfåddhet. Fysikaliskt lungstatus, lungfunktionsundersökning och lungröntgen är ofta normala. Spontan regress inom två dygn.
 2. Infektioner
 3. Andra interstitiella lungsjukdomar

 

Kronisk form

 1. Andra interstitiella lungsjukdomar
 2. Malignitet
 3. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

 

Utredning

 

 1. Anamnes!
 2. Kemlab: CRP, LPK, Hb, EVF, Hypoxi, Ig (serologi)        
 3. Röntgen: Lungröntgen, CT (HRCT).     
 4. Spirometri
 5. Diffusionskapacitet
 6. Bronkoalveolärt lavage (BAL), Transbronkiella Lungbiopsier, Lungbiopsi                                                                                                 .

 

Diagnos

 

Aktuell exponering (anamnes och/eller IgG antikroppar)

Överensstämmande symptom

Lungröntgen och/eller CT som överrensstämmer.

 

Behandling

 

Akut form

Ofta spontan regress inom 1-3 dygn om man undviker fortsatt exposition

Sällan indicerat med kortikosteroider

 

Kronisk (och subakut) form

Miljösanering

Steroider (T Prednisolon 1 mg/kg kroppsvikt) i 2-4 veckor kan provas. Därefter nedtrappning till 10-15 mg/dygn under ytterligare några månader varefter utsättningsförsök göres.

Vid progressiv/terapiresistent sjukdom sker handläggning enligt samma riktlinjer som vid idiopatisk fibroserande alveolit (se separat PM)

 

Komplikation

 

Lungfibros