Respiratorisk insufficiens

sep 22nd, 2009 | Filed under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin

Andningssvikt beror på inadekvat gasutbyte, vilket resulterar i hypoxi. Denna definieras som ett PaO2 <8 kPa. Blodgasanalys (artärpunktion) krävs alltså för diagnosen. Blodgasanalys krävs också för att fastställa om patienten har förhöjt arteriellt PCO2, information som är väsentlig för den fortsatta behandlingen.

 

Etiologi

 

Svår KOL (vanligast), ibland med akut exacerbation.

Kyfos, status post polio etc.

Pneumoni.

Svår akut astma.

Lungemboli (Dessa patienter har i princip aldrig högt PCO2, om de inte också har KOL).

 

Diffdiagnoser  

 

Grav hjärtsvikt, Aspiration eller ”sekretstagnation” pga neurologisk eller psykiatrisk sjukdom

 

Symptom

 

Specifika för den bakom liggande sjukdomen.

Patienten uppvisar ofta kliniska tecken förenliga med hjärtsvikt: cyanos, rassel på lungorna, halsvenstas och perifera ödem.

Tachycardi och hög andningsfrekvens är markörer för svår obstruktivitet och skall föranleda speciell vaksamhet på den vidare utvecklingen.

Graden av andningspåverkan ger ingen vägledning till graden av respiratorisk insufficiens. En patient kan således ha svår dyspné utan att vara respiratoriskt insufficient och vice versa.

 

Hypoxi

 1. Dyspné
 2. Cyanos
 3. Agitation
 4. Konfusion
 5. Kronisk: polycytemi, pulmonell hypertension, cor pulmonale

 

Hyperkapni

 1. Huvudvärk
 2. Perifer vasodilatation
 3. Takykardi
 4. Tremor
 5. Papillödem
 6. Konfusion, Sedering, Koma

  

Utredning

 1. Blodgas. Kännedom om patientens PCO2 är helt avgörande för den fortsatta handläggningen 
  • Ett förhöjt PCO2 talar starkt för att grundsjukdomen är KOL 
  • Förhöjt basöverskott (BE) tyder på långvarig (kompenserad) PCO2-stegring, vilket betyder att patientens andning stimuleras huvudsakligen av hypoxi (”hypoxic drive”).  
 2. PEF (om möjligt)
 3. Blodprover: Blodstatus, Elstatus, krea, CRP
 4. Röntgen pulm. I riktigt svåra fall behövs lungröntgen för att utesluta pneumothorax.

 

Behandling

 

Akut behandling

Syrgas 

 • Normalt PCO2 och normalt BE: 2-5 l/min på grimma alt 5-10 l/min
 • Monitorering med saturationsmätare
 • Högt PCO2 och högt BE: 0,5-2 l/min på grimma
 • Monitorering med blodgas och saturationsmätare 

 

Fortsatt handläggande

Övrig behandling beror på etiologi

Indikationen för respiratorbehandling är framför allt att patienten är på väg att mattas ut. Okompenserad respiratorisk acidos med pH under 7,35 indikerar en risksituation och pH under 7,25 indikerar att det är mycket allvarligt. Det går inte att fastställa någon speciell PCO2-gräns eller PO2-gräns för när man skall ta kontakt med IVA-läkare för att diskutera respirator.