Allergi

Bör bedömas akut och övervakas tills symptomen givit med sig. Kan ge symptom i form av urticaria, ansikts-, läpp-, och ögonsvullnad, astma, ödem i tunga och svalg samt GI-symptom.


ICD-10              


Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion mot födoämne T78.0

Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel som ordinerats och givits på rätt sätt T88.6

Anafylaktisk chock, ospecificerad T78.2

Angioneurotiskt ödem (Quinckeödem) T78.3

Allergisk urticaria L50.0

Allergisk och kostbetingad gastroenterit och kolit K52.2

Allergi ospecificerad T78.4


Utredning

 

Anamnes           

Vad har pat blivit exponerad för? Allergier annars? Mat? Medicin?

Tid från exponering till reaktion? Hur lång tid sedan start av reaktion till nu? Bättre? Sämre?  

Symptom? Svullnad? Dyspné? Utslag? Klåda? Hosta? GI-symptom?

Soc, Her, Med, ÖK, Tid sjd (allergier, astma, hjärtsjuka etc).


Status                 

Vitalparametrar. PVK.

Cor. BT. Buk.

Pulm (förlängt expirie, ronki, sat, AF)

Hud (ödem, urticaria, svullnad).

MoS (svullnad, larynxödem)


Kemlab             

Blodstatus, Elstatus, CRP

S-tryptas om oklarhet kring anafylaxi-diagnos, tas inom 1-5 tim.


Fyslab               

PEF. EKG och hjärtsjuk pat.


Behandling


Detta är en utmärkt patientkategori att lägga på obs-plats 6-8 tim om inte symptomen är för svåra. Kontroller var timme och allmän uppsikt räcker om pat mår väl. Tänk på fördröjd överkänslighetsreaktion som kan komma efter

 

Anafylaktisk reaktion

Res aldrig en anafylaxi-patient upp (risk för myokardischemi med arrytmi när V Cava töms på blod).

Systemreaktionen definerar den anafylaktiska reaktionen. Vänta inte tills pat chockar med att ge Adrenalin, symptom från många delar av kroppen enligt nedan räcker för att man skall ge (1). Om relativt opåverkad patient ges det dock sc med förvarning. I övrigt behandling som vid anafylaktisk chock.

Symptom på anafylaxi: Myrkryp i hårbotten, snabbt tilltagande klåda i huden och torrhetskänsla i munnen. Inom några minuter rodnad i ansikte och på halsen, tätt följt av generell urticaria samt därefter mer eller mindre hotande astmaanfall. Ungefär samtidigt kan en regelrätt cirkulatorisk chock inträda. Därtill GI-symptom som illamående, diarré och kräkningar


Anafylaktisk chock

Se separat PM för anafylaktisk chock.  


Luftvägspåverkan med stridor, larynxödem

Behandling som vid anafylaktisk chock. Adrenalin, kortison och antihistamin iv. Kontakta narkosjour. Intubationsberedskap.

Inj Adrenalin 0.3-0,5 mg sc, upprepas vid behov, bör övervägas.


Astma

  • Inh Ventoline 2,5 ml.
  • Syrgas 10 l på mask.
  • Inj Betapred 8 mg iv alt T Betapred 0,5 mg, 16 st po.


Tag blodgas. Koldioxidretention? Hjälper till att lägga vårdnivån.

Intubation och respiratorvård kan krävas. Tag kontakt med narkosjour vid svårt astmaanfall. 

Vid allergisk astma sker histaminfrisättning direkt och effekten försvinner efter 30 min – 1 tim. Därefter kommer den sena reaktionen som har sitt max 4 tim efter exposition och är i stort sätt borta efter 8 tim.


Quinckeödem

Läpp och ögonsvullnad utan andningspåverkan.

  • T Betapred 0,5 mg, 8-16 st po.
  • T Tavegyl 1 mg, 1-2 tabl po.
  • Inj Adrenalin 0.3-0,5 mg sc, upprepas vid behov, vid uttalat quinckeödem (2).


Patienten skall observeras tills symptomen förbättras och minst 2 tim (2). Om svullnad i munhålan föreligger skall patienten observeras över natten (1).


Urticaria

T Tavegyl 1 mg, 1-2 tabl po räcker oftast om allmänpåverkan inte föreligger.

T Betapred 0,5 mg, 8-16 st po. Därefter 3-5 tabl dagligen i 3-4 dagar (1). Får höra av sig om inte bättre därefter.

Inj Adrenalin 0.3-0,5 mg sc, upprepas vid behov, vid uttalad urticaria (2). Om endast urticaria och inga andra anafylaktiska symptom behöver inte Adrenalin ges enl Östersunds allergiexpert, Håkansson (1).

Patienten skall observeras tills symptomen förbättras och minst 2 tim (2).


Allergisk reaktion UNS

Kortison och Tavegyl ges per os. Patienten skall observeras minst 4 timmar på akm (1).


Hemgång


Pat skall vara övervakad minst 2-12 timmar beronde på symptomens svårighetsgrad, symptomen skall ha vänt och pat skall känna sig som vanligt. PEF bör vara normaliserat. Vid luftvägssvullnad och anafylaxi gäller observation över natten.

Allmän försiktighet och inte säker substans identifierats. Info om att komma tillbaka vid behov. 

Recept på Betapred, Tavegyl att ta vid behov (1).

Endast de som haft en svårare reaktion med andnings- eller cirkulationspåverkan samt reaktion på jordnöt bör få Anapen (1) (lämpligare är kanske att detta anstår till pat träffat allergolog, (3)). Noggrann instruktion och träning.  

Vid bi- eller getingstick är risken för allvarlig reaktiv vid nästa expo < 5% efter lokalreaktion, 15-30% vid mild allmänreaktion (såsom generell urtikaria) och > 50% vid svår systemreaktion.  De med svår almänreaktion remitteras vanligen till hyposensbehandling.


Uppföljning


Patienten bör remitteras till allergolog för utredning av utlösande agens förutom vid förstagångsurticaria då remiss ej behövs (1). Denna remitterar vidare till dietist vid behov.

RAST kan värderas tidigast 2 v efter reaktion (IgE är förbrukat fram tills dess) (1). Hyposensbehandling kan bli aktuellt men endast för bi- / getingstick, katt (och hund men sämre) samt pollen (1).

Generellt bör man undvika ACE-hämmare, Betablockad till patienter som haft anafylaxi. Inför kontraströntgen bör pat premedicineras och man bör välja lågosmolära kontrastmedel.


Referenser


  1. Håkansson M, Undervisning, G. Norrman, Editor. 2007: Östersund.
  2. Föreläsare, Lungmedicin. 2002.
  3. Gülen T, Anafylaxi – en potentiellt livshotande systemisk reaktion. Läkartidningen nr 26-27, 2007, volym 104.