Feber

Feber

Etiologi

Följande tillstånd är viktiga att utesluta innan du lugnt funderar på vidare diagnostik

Septisk chock Meningit Herpesencefalit Endokardit

Hög feber

Hypotoni

Nackstyvhet

Medvetandepåverkan

Medvetandepåverkan

Kramper

Fokala symptom

Hemodynamisk påverkan

Nytilkomna blåsljud


Annars kan feber bero på bakterier, virus, inflammation utan infektion och andra orsaker. Se feber av oklar natur nedan för hjälp med knäckefall.


Utredning

Anamnes           

Förutom en vanlig klassisk anamnes är följande extra viktigt att beakta och penetrera

Epidemiologisk, omgivning, utlandsvistelse, vedeldning (puumula), ute i skog och mark (tularemi).

Lokalsymptom som hosta, UVI-symptom, sår, smärtor, huvudvärk etc.


Status                 

AT, Cor, Pulm, BT, Buk

Ytl lgl (tularemi?)

Hud (sår, petechier etc)

Leder (artriter)

Neuro (nackstyvhet)


Kemlab och baktlab             

Blodstat (TPK lågt vid sorkfeber), Diff, CRP, SR, Elstatus.

Odlingar på blod, urin, sputum, NPH, sår, feces och likvor efter lokal.

Serologier på indikation: Puumala, tularemi, mycoplasma etc.

U-sticka


Radiologi               

Rtg pulm görs på vida indikationer

Rtg av skelett med misstänkt osteit.

Rtg sinus är inte dumt.


Feber och nedre luftvägssymptom


Utredning

Anamnes           

Symptom (Feber / Frossa / Hosta / Muskelvärk / HV etc)

Utveckling över tiden (Debut / Utvekling)

Tidigare sjukdomar (KOL, Astma) / Mediciner / ÖK

Rökning

Utlandsresa (Legionella)

Ute i skog och mark (Tularemi)

Liknande fall i omgivningen (Mycoplasma)

Värnpliktstjänstgöring (C pneumoniae / Adenovirus)

Fåglar hemma (C Psitacci)


Status                 

AT, Temp, Cor, BT.

Pulm (lyssna på alla lober, överallt, nedsatt andningsljud (först), biljud (sedan), dämpning)

Sat. AF. PEF?

Buk (njurloger)


Kemlab och baktlab           

Hb, LPK, CRP, SR, Diff? Elstatus? Blodgas?

Odling: Blod, NPH, sputum kan övervägas. U-Pneumokock-, legionellaantigen.

Serologi tas på särskild indikation (puumula, tularemi, mycoplasma).

 

Fyslab               

EKG?


Radiologi      

Rtg Pulm (Var frikostig! Kan vara negativ något till några dygn)

 

Diffdiagnoser

Bakteriell pneumoni. Feber / CRP, LPK­ / Rtg pulm: infiltrat.

Viral pneumoni. Samtidig influensa / varicella.

Akut laryngit. Heshet / Hosta / Halsont / Afebril.

Akut bronkit (purulent). Hosta / Sällan feber / Sällan labpåverkan / Lungausk ua / Rtg ua.

Akut exacerbation av KOL. KOL /  Sputa­ / Feber / Labstegring.

TBC. Nattliga svettningar / Lång anamnes / Avmagring / Hosta etc.

Influensa (utan pneumonit). Säsong / Trakitspt / Muskelsmärta / HV / Akut debut.

 

Feber av oklar natur

 

Definition         

Dokumenterad kroppstemp > 38,3 grader under > 3 v tid utan påvisad orsak.


Feber                 

Normalt 36.3 – 37,3 mätt med rektaltermometer på morgonen.

Lägg till 0,3 för muntemp och 0,5 för axilltemp för att motsvara rektaltemp.

Lägst temp på morgonen, högst sent på eftermiddagen.


Effekter            

Ökad syrekosumtion (13% ökning för varje grad över det normala).

Kramper

Mental förvirring vid sjukdom i hjärnan.


Utredning

Anamnes           

Fokala symptom: Diarré / Hematuri / Hudutslag. 

Utlandsvistelser (Malaria och Tyfoidfeber måste uteslutas).

Djurkontakt. Yrke. Exposition för kemiska ämnen. Hereditet.

Tidigare sjukdomar. Mediciner.


Status                 

Temp (verifiera på ett objektivt sätt).

Hud, Slh (petechier, septiska embolier, immunologiska sjukdomar etc).

MoS (tandstatus, endokardit)

Lgl (leukemi, lymfom, metastaser, EBV, CMV, HIV, toxoplasma)

Cor (blåsljud, endokardit)

BT

Pulm (Sat, AF, rassel, gnidningsljud etc. TB, malignitet etc)

Buk (leverabcess, metastas, lymfom, EBV, tyfoid, leukemi, malaria).

PR (tumör)

Gyn (tumör)

LS temporalisartärer (ömhet, TA)

LS skelett (ömhet, spondylit, osteit etc)


Kemlab

Blodstatus (Hb, V, Trc), Diff.

CRP, SR, Elfores (orosomycoid etc)

Leverstatus, Krea.

Upprepade blododlingar.

U-odl, Sputomodling, Likvorundersökning.

Serologi. Malariamikroskopering. TBC-diagnostik. Autoantikroppar.

Benmärgsundersökning.

 

Fyslab

Ekokardiografi = EKO / TEE.

 

Radiologi            

Rtg pulm 

Rtg bihålor

UL-buk / CT / MR / Scint


Operation         

Punktioner / Biopsier / Bronkoskopi med BAL.

Explorativ laparotomi


Oklar diagnos 

Empirisk behandling? Antibiotika / Kortison / NSAID 

Expektans? Fokalsymptom. 

Remiss tandläkare för undersökning?


Diffdiagnoser

Infektioner
Bakterier Virus Parasitoser
Endokardit / TBCDjupa abcesser

Osteomyelit / Spondylit

C pneumoniae / C psittaci.

Borrelia

Mononukleos (EBV)CMV

Parvovirus B19 (vuxna)

HIV

MalariaToxoplasmos

Entamöba histolytica (abcess)

BrucellosÅterfallsfeber

Leptospiros

Tyfoidfeber

Inflammatoriska sjukdomar Maligniteter Läkemedel
SLE
Juvenil RAPMR / Temporalisarterit

Systemiska vaskuliter

Polyarteritis nodosa

Reumatisk feber

Sarkoidos

Inflammatoriska tarmsjukdomar.

Hodkins lymfomNHL
Leukemier

Njurcellscancer

Levercancer

Pancreascancer

Coloncancer

Alla, men ffa:Sulfapreparat

Penicilliner

Nitrofurantoin

Difenylhydantoin

Karbamazepim

Prokainamid

Hydralazin

Övrigt
FactitiaTromboemboliska sjukdomar

Ärftilga sjukdomar: Familjär medelhavsfeber / Hyperlipidemi

Påverkan på hypothalamus: Tumörer / Degenerativa sjukdomar / Blödningar.