Ödem

okt 11th, 2009 | Filed under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom, Symptom

Ödem uppkommer pga ökat vätsketryck (obstruktion, hjärtsvikt), minskat onkotiskt tryck (nefrotiskt syndrom, leversvikt) eller ökad kapillärpermeabilitet (Kalciumblockare, idiopatiskt). Ödem kan vanligen se vid 2-5 liter vätskeretention, eller mer. Ödem kan vara symmetriskt (generellt) eller asymmetriskt (regionalt).

 

Symmetriskt

 

Anamnes           

Förlopp (cykliskt? Initialt acites? Sekundär ascites? Assocciation med Stress el Allergen?)

Lokalisation (Ansikte? (njurar, angioödem, myködem, proteinbrist) Underben?)

Dyspné?

Sjukdom i hjärta, lunga, lever, njurar?

Mediciner

Alkohol

                                

Status                 

Pitting?

Halsvenstas?

BT 

 

Kemlab             

Blodstatus

El-status inkl Krea,

Leverstatus inkl Alb

BNP

U-sticka

 

Fyslab               

EKG

Rtg pulm (sensitivitet 50%, specificitet 80% för hjärtsvikt vid EF <40%)

UKG

 

Diffdiagnoser

Hjärtsvikt (Post AMI, hypertoni, arrytmi, tamponad, konstriktiv pericardit, cor pulmonale, anemi)

Levercirrhos

Nefrotiskt syndrom / Akut nefritiskt syndrom

Myxödem (hypotyreos)

Angioödem (Quincke-ödem)

Lipödem (lipodystrofi)

Hypoalbuminemi <20 mg/l (Protein malnutrition, leversvikt)

Biverkningar (NSAID, östrogener, vasodilatatorer, steroider mf)

Idiopatiskt cykliskt ödem (menstruerande kvinnor) / Graviditet

Idiopatiskt

 

Behandling      

Behandla orsaken!

 

Asymmetriskt

 

Anamnes           

Debut? Duration? Stillasittande?

 

Status                 

Rodnand? Pigmentering? Atrofi?

Pitting?

Ömhet?

Lgl

 

Fyslab               

Ulj

Flebografi

CT 

 

Diffdiagnoser

Trauma (Muskel- el senruptur, hematom, kompartment syndrom)

Lymfödem / Obstruktion (post-op, tumör)

Trombos (DVT)

Venös insuff

Rupturerad Bakerscysta

Gikt

Erythema nodosum

Infektion

Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD)

 

Behandling      

Behandla orsaken!