Diarré

okt 29th, 2009 | Filed under GI-symptom, Kirurgiska symptom, Symptom

Diarré är en följd av obalans mellan sekretion och digestion i tunntarmen och motilitet och absorption i

grovtarmen. Akut diarré får maximalt pågå 2-3 veckor. Kronisk diarré (sedan mer än 3 veckor) bör alltid föranleda utredning.

Definition

Med diarré menas ett ökat antal avföringar per dygn (fler än 3 avföringar) och att avföringen har lös konsistens (WHO:s definition).

Etiologi

Akut diarré

 1. Virus- och bakterieinfektioner samt bakterietoxiner.
 2. Läkemedel (SSRI, metformin, antibiotika etc).
 3. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Kronisk diarré

 1. Infektion
 2. Inflammation
  • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
   • Mb Crohn
   • Ulcerös colit
   • Mikroskopisk kolit
    • Lymfocytär colit
    • Kollagen kolit
 3. Malabsorbtion
  • Celiaki
  • Gallsaltsmalabsorbtion (ofta underdiagnostiserat)
  • Bakteriell överväxt
  • Kort tarm
  • Laktosintolerans
  • Pankreasinsuff
 4. Tumör
 5. Motilitetsrubbning
  • Fuktionell tarmsjukdom (IBS)
  • Stress
 6. Sekundär diarré
  • Alkohol (toxisk effekt på epitelet)
  • Status post ventrikelresektion eller tarmkirurgi
  • Läkemedel (PPI, antidepressiva, metformin, laxantiamissbruk mf)
  • Diabetesneuropati
  • Tyreotoxikos
  • Amyloidos.

Symptom

Lös avföring som flyter på vattnet och är svår att spola ner (malabsorption, maldigestion).

Nattliga diarréer (sektretorisk diarré).

Imperativa trängningar, blod- och slemtillblandning (inflammatorisk tarmsjukdom, tumör).

Viktnedgång, matleda (malignitet).

Feber (inflammatorisk tarmsjukdom, infektion).

Buksmärta (diarré utan smärtor får ALDRIG förklaras som IBS).

Anamnes

Durationen och svårighetsgraden (irriterande/oroande/invalidiserande) ger upplysning om behovet och omfattningen av utredning.

Epidemiologiska uppgifter (utlandsvistelse, andra insjuknade)

Aggraverande faktorer (speciella födoämnen, mjölk, fet mat)

Tidigare känd tarmsjukdom, diabetes eller tyreoideasjukdom

Tidigare bukoperationer eller strålbehandling (bakteriell överväxt)

Läkemedel (NSAID, laxantia, antibiotika)

Alkoholöverkonsumtion (störd motilitet, pankreasinsufficiens)


Status

AT (Avmagring? Ikterus? Inkomp? Etc)

Cor / Pulm / BT

Buk

PR

Endoskopi

Rektoskopi (oförberedd tarm om misstanke på IBD).  

Kemlab

Blodstatus

S-Järn, S-Ferritin, S-B12, B-folat

B-SR, P-CRP, S-albumin. S-Na, S-K, S-kreatinin

B-glukos, S-TSH, S-T4

F-Hb x 3

F-Kalprotectin (utesluter i hög grad organisk genes om negativ).

Vid misstanke om infektionsgenes

–      Avföringsprov tas vid 3 tillfällen för odling (campylobakter, salmonella, shigella, yersinia)

–      Bestämning av Clostridium difficile toxin

–      Påvisande av cystor och maskägg.

Vid misstanke om celiaki kan endomysium och gliadinantikroppar ge stöd för diagnosen. Ev. gastroskopi med Px. Vid misstanke om laktosmalabsorption är laktosbelastning av värde.

Orsak Hb MCV Järn Ferr B12/Fol Alb CRP/SR
Malabsorption (-) (-) N
Inflammation N N N +
Blödning N N N
– = sänkt; (-) = normalt eller lätt sänkt; N = normalt; + = förhöjt

Handläggning

Den grundläggande utredningen bör leda till att patientens diarré kan hänföras till endera av följande fem grupper med olika handläggning.

1) Infektion

Snabb debut. Samband med matintag / Andra insjuknande. Ingen buksmärta. Odling. Handhygien, eventuellt antibiotika. Infektionsspecialist, ev.

2) Inflammation

IBD skall misstänkas vid

–        Hereditet. Rätt ålder.

–        Blodig diarré (ofta kommer blodet efter en tid men ibland direkt)

–        Smygande intermittent insjuknande. Många diarréer.

–        Smärta, feber, subileus Tidigare episoder.

–        Inflammationslab påverkat.

Remiss gastroenterolog

Rektoskopi, coloskopi med px

Kapselendoskopi

3) Malabsorption

(Celiaki, bakteriell överväxt, gallsalt mal. kort tarm, laktosintolerans, pankreasinsuff).

Lång anamnes. Gaser, bråkig mage.

Remiss gastroenterolog

1) Laktosbelastning, gentest (lakosmalabsorption)

2) Treolein utandningstest (C14-fett, fettmalabsorption, pankreasinsuff.)

3) Hoffman utandningstest (C14-gallsalt, bakteriell överväxt)

4) Se-H-CAT (helkroppsemission, gallsaltsmalab.)

5) Endomysie mm.


4) Tumör

Viktnedgång. Långdragna besvär. Slem och blod i avföringen.

Remiss kirurg.

Coloskopi eller colonröntgen

5) Motilitetsrubbning

(IBS, intestinal pseudo-obstruktion)

Remiss gastroenterolog

6) Sekundära

(Status post ventrikelresektion, laxantiamissbruk, läkemedel (PPI, antidepressiva, metformin mf), stress, diabetesneuropati, tyreotoxikos, amyloidos).

Behandling

 1. Bakomliggande orsak.
 2. Symptomatisk behandling. Loperamid (Dimor / Imodium)