Hypomagnesemi

ICD 10

 

Magnesiumbrist E61.2

Rubbningar i magnesiumomsättningen E83.4

 

Etiologi

 1. Minskat intag (förekommer i stort sett endast vid alkoholism).
 2. Minskad absorbtion från tarmen (beroende av normal tarmfunktion och adekvata mänder vitamin D)
  • Malabsorbtion (minskar förmågan att ta upp såväl Mg som vitamin D).
  • Vitamin D-brist.
 3. Ökade förluster från tarmen
  • Diarré och kräkningar.
  • Tarmdränage, fistlar.
 4. Minskad absorbtion från njuren
  • Genetiska rubbningar (Gitelman, Bartter etc).
  • Förvärvade njursjukdomar (tubulointerstitiell sjukdom, postobstruktion (ATN) diuretisk fas).
  • Njurtransplantation.
  • Farmaka (etanol, diuretika (loop, thiazider, osmotiska), cisplatin, cyclosporin etc).
 5. Expansion av extracellulärvätska
  • Hyperaldosteronism, SIADH.
  • Diabetes mellitus.
  • Hyperkalcemi, hypofosfatemi.
  • Metabol acidos.
  • Hyperthyroidism
 6. Shift från extracellulär till intracellulär vätska
  • Intracellulär redistribution
   • Korrigering av diabetes ketoacidos.
   • Korrigering av respiratorisk acidos
   • Katekolaminer, refeeding syndrom.
  • Accelererad bensyntes (status post parathyroidectomi, behandling av vitamin D-brist, osteoblastiska metastaser).
 7. Andra orsaker
  • Akut pankreatit, brännskador, kraftig svettning.
  • Graviditet (3:e trimestern), laktation.

 

Behandling vid magnesiumbrist

 

 1. Identifiera och behandla bakomliggande tillstånd enligt ovan.
 2. Substituera med peroralt (20-30 mmol Mg / dag) eller intravenöst (50 mmol Mg / dag om normal njurfunktion, reducera med 50-75% vid nedsatt GFR).
 3. Följs magnesiumvärdet, eftersom Mg huvudsakligen förekommer i skelettet och intracellulärt kan stora förluster föreligga och substitution kan behövas en längre tid.

 

Behandling vid andra tillstånd

 

Magnesium kan användas som behandling vid en rad andra tillstånd där inte säkert magnesiumbrist behöver finnas (eclampsi, torsade de pointes, svårt astmaanfall).

Det preparat som finns tillgängligt i Sverige är Addex-Magnesium som finns på 10 ml flaskor (koncentration 1 mmol/ml). Var 10 ml-flaska innehåller 10 mmol Mg vilket motsvarar 2,5 g. magnesiumsulfat. 2 g motsvarar alltså 8 mmol.

 • Vid astma är dosen 1,2-2 g under 20 (15-30) min studerats (2, 3).
 • Vid eclampsi rekommenderas dosen 4 g (4)
 • Vid Torsade de pointes rekommenderas 1-2 g (4-8 ml) iv på 30-60 sekunder. Dosen kan upprepas efter 5-15 minuter. Alternativt kan en kontinuerlig infusion starta med takten 3-10 mg/min.

 

Referenser

 

 1. Kasper D, Braunwald E, Fauci A, Hauser S, Longo D, JL. J: Harrison´s principles off internal medicine. 16 ed. McGraw-Hill, United States of America, 2005.
 2. Goodacre S, et al. Lancet Resp Med. 2013. doi: 10.1016/S22113-2600(12)70070-5
 3. Kew: Intravenous magnesium sulfate for treating adults with acute asthma in the emergency department. The cochraine library. 2014.
 4. Dulay: Magnesium sulphate versus diazepam for eclampsia (Review). The cochraine library. 2010. 

Comments are closed.