Insulintoleranstest (ITT)

Indikation        

 

Misstanke om GH-brist och / eller ACTH-brist.

 

Risker                

 

Hypoglykemi. Vissa centra utför EKG och analyser av kortisol och T4 före testet och använder testet endast hos patienter < 60 år. Bör ej utföras vid diabetes mellitus, kardio- eller cerebrovaskulär sjukdom eller epilepsi (1).

 

Provtagning    

 

Via insulin intravenöst (0,05-0,2 IE/kg) tas plasmaglukos ned till < 2,4 mmol/l. Glukos, GH och kortisol mäts var 15:e minut från minus 15 minuter till 120 minuter.

 

Tolkning           

 

Binjureaxeln anses normal om S-kortisol någon gång under testet överstiger 500-550 nmol/l. Kortisol skall öka > 7 μg/dL eller till > 20 μg/dL enligt amerikansk litteratus (2).

Uttalad GH-brist anses föreligga om GH inte någon gång överstiger 3 ug/l (6 U/L) (1). Ett värde > 3 ug/l ”utesluter” svår GH-brist enligt konsensuskriterier (1). Nivåer understigande 5 ug/l anses vara ”onormala” (3).

Stegringen är åldersberoende, störst stegring ses vid 20 års ålder och stegringen sjunker därefter successivt med åren, några åldersstandardiserade kriterier finns inte. Svaret minskar också med ökande BMI vilket medför risk för falskt positivt utfall av testet (1). För GHRH-Arginintest finns viktspecifika cut-off-nivåer.

 

Referenser

 

  1. Werner S: Endokrinologi. 2 ed. Liber, Ljubljana, 2007.
  2. Kasper D, Braunwald E, Fauci A, Hauser S, Longo D, JL. J: Harrison´s principles off internal medicine. 16 ed. McGraw-Hill, United States of America, 2005.
  3. Corneli G et al: The cut-off limits of the GH-response to GH-releasing hormone-arginine test related to body mass index. Europeen Journal och Endocrinology (2005) 153, 257-264.