Grundläggande om arbetsprovet

okt 23rd, 2010 | Filed under Arbetsprov, Diagnostik, Fyslab

Indikationer

 1. Misstänkt koronarinsufficiens hos en patient med t.ex. bröstsmärtor
 2. Identifiera riskpatienter några dagar efter AMI
 3. Misstanke om hjärt- eller lungsjukdom
  • Dyspné, Pip i bröstet
  • Misstänkt angina pectoris
  • Paroxymala arytmier (provokation)
 4. Undersökning av behandlingseffekten vid sjukdom i hjärta, lungor eller rörelseorgan
 5. Preoperativt
 6. Som en del av fysiologisk undersökning inom
  • Yrkesmedicinen
  • Försäkringsmedicin
  • Rehabiliteringsmedicin


Kontraindikationer

 1. Allmänt
  • Illamående, feber, påverkat allmäntillstånd.
  • Akut huvudvärk.
 2. Allvarlig coronarsjukdom
  • Pågående hjärtsjukdom såsom myokardit eller hjärtinfarkt (minst 1 mån för maximal belastning).
  • Tidigare okänd hjärtinfarkt (avslöjad av vilo-EKG).
  • Viloangina (relativ).
 3. Rytmrubbningar
  • Nydebuterat förmaksfladder (kan leda till minskad blockeringsgrad och cirkulatorisk kollaps).
  • Nydebuterat förmaksflimmer (relativ).  
  • Allvarliga ventrikulära arytmier.
 4. Annan allvarlig hjärtsjukdom
  • Tecken på inkompenserad hjärtsvikt.
  • Uttalad aortastenos.
  • Uttalad hypertoni (framför allt vid dBT > 120-130 mmHg).Utförande            

Arbete               

Det vanligaste arbetsmomenten i Sverige är cykling på cykelergometer. Vanligen ökas belastningen successivt (ramparbetsprov) med 10(-15) W/min (sk snabbstegringstest). Kvinnor börjar på 30 W och män på 50 W.

En enkel form av arbetsbelastning kan utföras på vanlig läkarmottagning med arbete i form av gång i vanlig trappa med EKG-registrering omedelbart före respektive efter.


Mätningar        

Vid rutinmässigt arbetsprov sker EKG-registrering före, under och 10 min efter arbetsprovet. Extremitetsavledningarna placeras på axlar och höft vilket påverkar tolkning av dessa avledningar något. Blodtrycket registreras såväl i vila före och efter som under de olika arbetsbelastningarna, den diastoliska mätning är osäker varför den oftast inte anges.


Arbrytande      

Arbetsprovet avbryts när subjektiva besvär såsom trötthet, andfåddhet och bröstsmärta uppstår. Ofta används den sk Borg-skala där ansträngningsgraden vanligen anges i stigande skala från 1 till 20. Objektiva anledningar som ökande ventrikulär arytmibenägenhet, systoliskt BT-fall eller kraftig systoliskt BT-stegring uppemot 300 mmHg kan leda till att arbetsprovet avbryts. 

Vid ett submaximalt arbetsprov ökar belastningen till den upplevs som måttlig.