Tolkning av arbetsprovet

okt 23rd, 2010 | Filed under Arbetsprov, Diagnostik, Fyslab

Arbetsförmåga

Vad föranledde avbrytandet?

Bröstsmärta, andfåddhet, bentrötthet, allmän trötthet, knäsmärta.

Subjektiv skattning av ansträngningsgrad (Borgs RPE-skala) anges.

Subjektiv skattning av intensitet av olika symptom (Borgs CR-skala) anges.


Vilken maximal arbetsförmåga har patienten?

Anges vanligen i antal uppnådda Watt. Anpassas till referensvärden för olika åldrar. Mellan 80-120% av förväntat anses normalt.

Som riktmärken kan anges att en normalkonfigurerad medelålders man bör klarar minst 150 W och en D:o kvinna 90 W. En frisk 20 års man brukar klara en belastning på knappt 250 W och en kvinna i samma ålder 150 W. En brandman måste klara 250 W  i 6 min för att få börja med rökdykning.

Arbetsförmågan kan också anges som den belastning vilken resulterar i pulsfrekvens 170 bpm (PWC170, physical working capacity). Detta värde blir naturligtvis missvisande om patienten har benägenhet till lägre frekvenser exempelvis vid farmakalogisk behandling.

Ett annat sätt att ange arbetsförmågan är att med hjälp av tabeller beräkna maximal syreupptagningsförmåga utifrån pulsfrekvens vid olika belastningar. 


Maximal hjärtfrekvens

Låg maximal frekvens kan bero på behandling med betablockerare men också på sjukdom i sinusknutan. Suboptimal frekvenshöjning kan också bero på nedsat lungfunktion, perifer cirkulationsinsuff eller sjukdom i rörelseorganen alt dålig patientmedverkan.


Blodtrycksreaktion          

BT stiger normalt linjärt med belastning. Ett blodtryck som sjunker med ökande belastning talar för uttalad patologi.


EKG-reaktion

Normal reaktion

Normalt förkortas QT-tiden vid arbete.

 

STT-förändringar

Notera att medicinering såsom digoxin och diuretika till viss del kan påverka ST-sträckan. Vid VK-hypertrofi ses ofta STT-förändringar i vila, dessa brukar öka i arbete. Kvinnor utan koronarsjukdom uppvisar inte sällan STT-förändringar i arbete. Vid LBBB är inte STT-reaktionen bedömbar över huvud taget. Vid RBBB kan man bedöma STT-reaktionen i vänstersidiga avledningar. Vid LAH kan patologiska STT-mönster maskeras vilket kan leda till underdiagnostik.

ST-sträckans läge i förhållande till isoelektriska nivån kontrolleras vid ST60 (en punkt 60 ms efter QRS-komplexets slut). Den känsligaste avledning för myokardischemi är oftast V5. Mer än 1 mm ST-sänkningar indikerar myokardischemi men bör vägas samman med hjärtfrekvens.

Vid coronarinsuff är den typiska reaktionen

  • ST-sträckan sjunker under den isoelektriska linjen.
  • ST-sträckan blir horisontell eller nedåtgående med en markant övergång mellan ST och T.
  • Efter arbetet tillkommer eventuellt nedåtgående ST-strecka eller negativa T-vågor.
  • Återgången av STT-förändringarna sker långsamt (under flera minuter).


Arytmier

Förekomst av arrytmier värderas tillsammans med ST-utseende och övrig ev patologi.