Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae)

feb 15th, 2011 | Filed under Bakterier, Infektionsmedicin

Vaccination

 

Det 23-valenta pneumokockpolysccharidvaccinet (23-PPV) ger ett 50-60% skydd mot invasiv pneumokocksjukdom och vuxna (1). Någon säker skyddseffekt mot pneumoni har tidigare inte kunnat visas men en nylig japansk studie visade skyddseffekt på 64% mot pneumokockpneumoni och 45% mot alla pneumoni (1).

Troligen har immunsupprimerade, med undantag för splenektomerade något sämre skyddseffekt (1). Konjugerade vacciner (högre pris, färre serotyper) ger en T-cellsberoende immunstimulering och brukar ges till gravt immunsupprimerade patienter.

Riskindivider som bör erbjudas vaccination:

 • Ålder > 65 år
 • Sjukhemsvårdade
 • Aspirationstendens
 • Personer med följande komplicerande sjukdomar:
  • Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Metabola sjukdomar som instabil DM
  • Gravt nedsatt immunförsvar.

Efter en invasiv pneumokockinfektion ges vaccinationen lämpligen 1-2 månader efter vårdtillfället.

Revaccination

Sammantaget kan en revaccination > 5 år efter primovaccinationen rekommenderas till personer med aspleni och övervägas till övriga högriskgrupper, men inte rekommenderas generellt till alla patientgrupper med indikation för pneumokockvaccinering (1).

 

Antibiotika

 

Se särskilt PM för info kring detta. Resistenta pneumokocker har blivit något vanligare sedan början av 2000-talet. År 2009 gällde följande siffror

 • Pencillin (7%)
 • Erytromycin (3-7%)
 • Tetracyklin (3-8%)
 • Trimetoprim-sulfa (4-10%)

 

Pneumoni


Klinik

 • Äldre patienter. Underliggande sjd, immunsupprimerade, splenektomerade, etyliker.
 • Snabbt förlopp. Hög feber, frossa, andningsproblem. Hosta, bröstsmärta. Gulgrön-blodigt sputum. Diarré (bakteriemi).
 • Lungauskultation låter initialt dämpad men därefter klassiska biljud.
 • Högt LPK (ofta > 15), Högt CRP. Rtg Pulm visar alveolär, lobär pneumoni.      

 

Diagnostik


Behandling

 • Kåvepenin 1 g x 3 po annars.
 • Bensyl-PC 1 g x 3 iv inneliggande.
 • Bensyl-PC  x 6 iv el Claforan iv om stor risk för PC-resistenta pneumokocker el PC-överkänslighet (ej typ1)
 • Erytromycin 500 mg x 2 alt Roxitromycin 150 mg x 2 (mindre illamående) ges vid PC-överkänslighet (typ 1)
 • Rekommenderad behanldingstid 7 dagar.

 

Komplikationer

 • Septikemi med eller utan chock
 • Pleurautgjutning och senare empyem
 • Meningit